amilozo có cấu trúc mạch

 • Câu hỏi:

  Có những tuyên bố sau đây:
  (1) Amilozơ sở hữu cấu hình mạch phân nhánh.
  (2) Mantozơ bị khử hóa vì thế dd AgNO3 nhập NH3.
  (3) Xenlulozơ sở hữu cấu hình mạch phân nhánh.
  (4) Saccarozơ làm mất đi thuốc nước brom.
  (5) Fructozơ sở hữu phản xạ tráng bạc.
  (6) Glucozơ ứng dụng được với hỗn hợp nước brom.
  (7) Trong hỗn hợp, glucozơ tồn bên trên hầu hết ở dạng mạch vòng và một trong những phần nhỏ ở dạng mạch hở.
  Số tuyên bố đích là:

  • A. 3.
  • B. 6.
  • C. 5.
  • D. 4.

  Đáp án đúng: A

  Bạn đang xem: amilozo có cấu trúc mạch

  (1) Amilozơ sở hữu cấu hình mạch phân nhánh. ⇒ Sai. Amilozơ mạch trực tiếp, Amilopectin mới mẻ sở hữu cấu hình phân nhánh.
  (2) Mantozơ bị khử hóa vì thế hỗn hợp AgNO3 nhập NH3. ⇒ Sai. Mantozơ bị lão hóa.
  (3) Xenlulozơ sở hữu cấu hình mạch phân nhánh. ⇒ Sai.
  (4) Saccarozơ làm mất đi thuốc nước Brom. ⇒ Sai.
  (5) Fructozơ sở hữu phản xạ tráng bạc. ⇒ Đúng.
  (6) Glucozơ ứng dụng được với hỗn hợp nước Brom. ⇒ Đúng.
  (7) Trong hỗn hợp, glucozơ tồn tại hầu hết ở dạng mạch vòng và một trong những phần nhỏ ở dạng mạch hở. ⇒ Đúng.

  Xem thêm: thông tin của thị trường giúp người mua

  Xem thêm: unit 5 wonders of vietnam

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC VỀ CACBOHIDRAT

 • Đun rét 3,42 gam mantozơ nhập hỗn hợp axit sunfuric loãng, đun rét,
 • Thủy phân m (gam) xenlulozơ nhập môi trường xung quanh axit. Sau một thời hạn phản xạ, rước dung hòa axit vì thế kiềm,
 • Bệnh nhân nên tiếp lối (tiêm hoặc truyền hỗn hợp lối nhập tĩnh mạch), này là loại lối nào?
 • Saccarozơ, Glucozơ
 • Trong phân tử hóa học nào là tại đây ko chứa chấp nhân tố nitơ?
 • Lên men m gam glucozơ nhằm pha chế ancol etylic với hiệu suất phản xạ 80% chiếm được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là:
 • Chất ko nhập cuộc phản xạ tráng bạc là:
 • Cho những chất: glucozơ, anbumin, tinh anh bột, xenlulozơ, saccarozơ. Số hóa học rất có thể bị thủy phân nhập khung người người nhờ enzim tương thích là:
 • Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu trúc của nhau
 • Đun rét 18 gam glucozơ với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thì chiếm được m gam Ag. Giá trị của m là: