axetilen + agno3/nh3

Phản ứng C2H2 + AgNO3 hoặc Axetilen đi ra Bội nghĩa axetilua nằm trong loại phản xạ thế vị ion sắt kẽm kim loại và đã được thăng bằng đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một vài bài xích tập dượt với tương quan về C2H2 với tiếng giải, mời mọc chúng ta đón xem:

CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag–C≡C-Ag ↓ + 2NH4NO3

Quảng cáo

Bạn đang xem: axetilen + agno3/nh3

1. Phương trình phản xạ axetilen ứng dụng với AgNO3/NH3

HCCH + 2AgNO3 + 2NH3→ + 2NH4NO3

2. Điều khiếu nại phản xạ axetilen ứng dụng với AgNO3/NH3

- Phản ứng ra mắt tức thì ĐK thông thường.

3. Hiện tượng của phản xạ axetilen ứng dụng với AgNO3/NH3

- Có kết tủa vàng xuất hiện; kết tủa là (bạc axetilua).

4. Cách tổ chức phản xạ axetilen ứng dụng với AgNO3/NH3

- Sục khí axetilen nhập ống thử với chứa chấp hỗn hợp AgNO3/NH3.

5. Lưu ý về phản xạ axetilen ứng dụng với AgNO3/NH3

- Phản ứng đằm thắm axetilen và AgNO3/NH3 là phản xạ thế H sinh động. Đây không phải là phản xạ tráng gương.

6. Mở rộng lớn về đặc thù hoá học tập của ankin

6.1. Phản ứng cộng

a) Cộng hiđro

- Khi với niken (hoặc platin hoặc palađi) thực hiện xúc tác, ankin nằm trong hiđro tạo nên trở nên anken, tiếp sau đó tạo nên trở nên ankan.

Quảng cáo

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2 Ni, to CH2 = CH2

CH2 = CH2 + H2 Ni, to CH3 – CH3

- Lưu ý: Khi sử dụng xúc tác là láo ăn ý Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ và một phân tử hiđro tạo nên trở nên anken.

CH ≡ CH + H2 Pd/PbCO3, to CH2 = CH2

⇒ Đặc tính này được dùng để làm pha chế anken kể từ ankin.
b) Cộng brom, clo

- Brom và clo cũng ứng dụng với ankin theo dõi nhị tiến độ liên tục.
Thí dụ:

CH ≡ CH + Br2 → CHBr = CHBr

CHBr = CHBr + Br2 → CHBr2 – CHBr2
c) Cộng HX (X là OH, Cl, Br, CH3COO...)

- Ankin ứng dụng với HX theo dõi nhị tiến độ liên tục.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl to, xt CH2 = CHCl

CH2 = CHCl + HCl to, xt CH3 – CHCl2

- Khi với xúc tác phù hợp, ankin ứng dụng với HCl sinh đi ra dẫn xuất monoclo của anken.

Quảng cáo

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl 150200CoHgCl2 CH2 = CHCl

- Phản ứng nằm trong HX của những ankin cũng tuân theo dõi quy tắc Mac-côp-nhi-côp.

- Phản ứng nằm trong H2O của những ankin chỉ xẩy ra theo dõi tỉ lệ thành phần số mol 1:1.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2O HgSO4, H2SO4 CH3 – CH = O (anehit axetic)

d) Phản ứng đime và trime hoá

2CH ≡ CH to, xt CH ≡ C – CH = CH2 (vinylaxetilen)

3CH ≡ CH bôt C600Co C6H6 (benzen)

6.2. Phản ứng thế vị ion kim loại

- Sục khí axetilen nhập hỗn hợp bạc nitrat nhập amoniac, thấy với kết tủa vàng nhạt nhẽo.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag – C ≡ C – Ag↓ + 2NH4NO3

C2H2 + AgNO3 + NH3 → Ag–C≡C-Ag + NH4NO3 | Axetilen đi ra Bội nghĩa axetilua

Phản ứng thế vẹn toàn tử hidro của C2H2 vị ion bạc

Quảng cáo

a) Trước Lúc sục khí C2H2.

b) Sau Lúc sục khí C2H2.

Kết luận:

- Nguyên tử hiđro links thẳng với vẹn toàn tử cacbon links phụ vương đầu mạch với tính sinh động cao hơn nữa những vẹn toàn tử hiđro không giống nên rất có thể bị thay cho thế vị ion sắt kẽm kim loại.

- Các ank-1-in khác ví như propin, but-1-in, ... cũng có thể có phản xạ tương tự động axetilen.

⇒ Tính hóa học này được dùng để làm phân biệt ank-1-in với anken và những ankin không giống.

6.3. Phản ứng oxi hoá

a) Phản ứng oxi hoá trọn vẹn (cháy)

Các ankin cháy toả nhiều nhiệt:

2CnH2n – 2 + (3n – 1)O2 to 2nCO2 + 2(n – 1)H2O
b) Phản ứng oxi hoá ko trả toàn
- Tương tự động anken và ankađien, ankin cũng có thể có kỹ năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím.

C2H2 + AgNO3 + NH3 → Ag–C≡C-Ag + NH4NO3 | Axetilen đi ra Bội nghĩa axetilua

7. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1: Số đồng phân ankin với công thức phân tử C5H8 không tác dụng với hỗn hợp chứa chấp AgNO3/NH3

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Có 1 đồng phân thỏa mãn: CH3CCCH2CH3

Câu 2: X rất có thể nhập cuộc cả 4 phản xạ. Phản ứng cháy nhập oxi, phản xạ nằm trong brom, phản xạ nằm trong hiđro (xúc tác Ni, t0), phản xạ thế với hỗn hợp AgNO3/NH3. X là

A. etan

B. etilen

C. axetilen

D. but-2-in

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

X nhập cuộc phản xạ nằm trong brom, nằm trong hidro cần với links π xoàng bền (loại A)

X với phản xạ thế với hỗn hợp AgNO3/NH3 → X là ank-1-in

→ Chất vừa lòng đề Câu là axetilen.

Câu 3: Để phân biệt but-1-in và but-2-in người tớ sử dụng thuốc test nào là sau đây?

A. Dung dịch láo ăn ý KMnO4 + H2SO4

B. Dung dịch AgNO3/NH3

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch HCl

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Các ankin-1-in với phản xạ đặc thù là ứng dụng với AgNO3/NH3 tạo nên kết tủa gold color → lựa chọn dung dịch test là hỗn hợp AgNO3/NH3

Phương trình hóa học:

CHCCH2CH3+AgNO3+NH3AgCCCH2CH3+NH4NO3

Câu 4: Dẫn 17,4 gam láo ăn ý khí X bao gồm propin và but-2-in lội thiệt lờ lững qua loa bình đựng hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thấy với 44,1 gam kết tủa xuất hiện tại. Phần trăm thể tích của từng khí nhập X là

A. C3H4 (80%) và C4H8 (20%)

B. C3H4 (25%) và C4H6 (75%)

C. C3H4 (75%) và C4H6 (25%)

D. C3H4 (20%) và C4H6 (80%)

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Khi cho tới láo ăn ý X ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 thì chỉ mất propin phản xạ, but-2-in ko phản xạ vì thế không tồn tại nối phụ vương đầu mạch.

Phương trình hóa học

CHCCH3+AgNO3+NH3AgCCCH3+NH4NO3

Ta có: n = 0,3 mol

Theo phương trình: nC3H4=n=0,3 mol

mC3H4=0,3.40=12 gam

mC4H6=17,412=5,4 gam

nC4H6=5,454=0,1 mol

Thành phần Phần Trăm về thể tích những khí nhập láo ăn ý là

%VC3H4=0,30,3+0,1.100%=75%

%VC4H6=100%75%=25%

Câu 5: Cho 3,36 lít khí ankin X (đktc) phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 chiếm được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

A. C4H6

B. C2H2

C. C4H4

D. C3H4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Ta có: nX = 0,15 mol

Xem thêm: đề toán 8 cuối kì 2

Gọi công thức của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

Ta có: n= nX = 0,15 mol

M=360,15=240

TH1: Ankin với 1H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 108 + 1 = 133

→ không tồn tại ankin thỏa mãn

TH2: Ankin với 2H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 2.108 + 2 = 26

→ X là C2H2

Câu 6: Cho 0,1 mol láo ăn ý bao gồm axetilen và ankin X với tỉ lệ thành phần mol 1:1 nhập hỗn hợp chứa chấp AgNO3 dư nhập NH3 chiếm được 19,35 gam kết tủa. Công thức của ankin X là

A. CH3CH2CH2CCH

B. CH3CH2CCH

C. CH3CCCH3

D. CH3CCH

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

nC2H2=nX=0,12=0,05 mol

TH1: ankin X ko ứng dụng với AgNO3/NH3

Kết tủa chiếm được là Ag2C2

nAg2C2=nC2H2=0,05 moln=0,05.240=12<19,35g (không thỏa mãn)

TH2: ankin X có công dụng với AgNO3/NH3

Gọi công thức của ankin là RCCH

→ Kết tủa chiếm được bao gồm Ag2C2 (0,05 mol) và RCCH(0,05 mol)

Ta có: 0,05.240 + 0,05(R + 132) = 19,35 → R = 15 (-CH3)

Vậy X là CH3CCH

Câu 7: Hỗn ăn ý X bao gồm hidro và một hidrocacbon. Nung rét mướt 14,56 lít láo ăn ý X (đktc), với Ni xúc tác cho tới Lúc phản xạ trọn vẹn chiếm được láo ăn ý Y với lượng 10,8 gam. lõi tỉ khối của Y đối với metan là 2,7 và Y với kỹ năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Công thức phân tử của hidrocacbon là

A. C3H6

B. C4H6

C. C3H4

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nX=0,65 mol,MY¯=43,2

Áp dụng lăm le luật bảo toàn lượng tớ có:

mX=mY=10,8nX.MX¯=nY.MY¯nY=0,25 mol

Vì láo ăn ý Y với kỹ năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom nên hidro phản xạ không còn, hidrocacbon còn dư. Như vậy nhập láo ăn ý X

nH2=0,650,25=0,4 mol;nCxHy=0,25 mol

→ (12x + y).0,25 + 0,4.2 = 10,8 → 12x + nó = 40 → x = 3 và nó = 4

Vậy hidrocacbon là C3H4

Câu 8: Cho 3,12 gam ankin X phản xạ với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3, ), chiếm được láo ăn ý Y chỉ mất nhị hiđrocacbon. Công thức phân tử của X là

A. C2H2

B. C5H8

C. C4H6

D. C3H4

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Gọi công thức phân tử ankin X: CnH2n2n2

CnH2n2+H2Pb/PbCO3,t0CnH2n0,10,1(mol)

Sau phản xạ chiếm được 2 hidrocacbon →ankin X dư

nX>0,1MX<3,120,1=31,2 ankin X là C2H2

Câu 9: Đốt cháy trọn vẹn láo ăn ý X bao gồm C2H2, C3H4 và C4H4 (số mol từng hóa học vị nhau) chiếm được 0,09 mol CO2. Nếu lấy và một lượng láo ăn ý X như bên trên ứng dụng với 1 lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, thì lượng kết tủa chiếm được to hơn 4 gam. Công thức kết cấu của C3H4 và C4H4 nhập X theo lần lượt là

A. CHCCH3,CH2=CHCCH

B. CHCCH3,CH2=C=C=CH2

C. CH2=C=CH2,CH2=C=C=CH2

D. CH2=C=CH2,CH2=CHCCH

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Gọi số mol những hóa học nhập láo ăn ý X đều là x mol

nCO2=2x+3x+4x=0,09x=0,01

C2H2AgNO3/NH3Ag2C20,01 0,01

Khối lượng kết tủa đưa đến tự C2H2 phản xạ với AgNO3/NH3 là 2,4 gam suy đi ra nhị hóa học sót lại Lúc phản xạ với AgNO3/NH3 cho tới lượng kết tủa to hơn 1,6 gam

CH2=CHCCHAgNO3/NH3CH2=CHCCAg 0,01 0,01

Khối lượng kết tủa đưa đến tự C4H4 phản xạ với AgNO3/NH3 là một trong,59 gam

→ C3H4 cần nhập cuộc phản xạ kết tủa

Vậy công thức kết cấu của C3H4 và C4H4 nhập X theo lần lượt là CHCCH3,CH2=CHCCH

Câu 10: Cho 13,8 gam hóa học cơ học X với công thức phân tử C7H8 ứng dụng với 1 lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, chiếm được 45,9 gam kết tủa. X với từng nào đồng phân kết cấu vừa lòng

A. 5

B. 4

C. 6

D. 2

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Phương trình phản ứng

C7H8+nAgNO3+nNH3C7H8nAgn+nNH4NO30,15 0,15

Ta có: (12.7 + 8-n + 108n).0,15 = 45,9 → n = 2

Mặt không giống phỏng bất bào hòa của C7H8 vị 2.78+22=4

→ C7H8 với nhị nối phụ vương ở đầu mạch, những đồng phân vừa lòng là

CHCCH2CH2CH2CCH

CHCCH2CH(CH3)CCH

CHCC(CH3)2CCH

CHCCH(C2H5)CCH

Câu 11: Đốt cháy m gam hidrocacbon A ở thể khí nhập ĐK thông thường được CO2 và m gam H2O. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol hidrocacbon B là đồng đẳng sau đó của A rồi hít vào toàn cỗ thành phầm cháy vào trong bình nước vôi nhập dư thấy lượng bình tăng x gam. Giá trị x là

A. 29,2 gam

B. 31 gam

C. trăng tròn,8 gam

D. 16,2 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Đặt công thức phân tử của A là CxHy

Phương trình phản ứng:

CxHy+(x+y4)O2t0xCO2+y2H2Om12x+y y2.m12x+y

y2.m12x+y=m18xy=23

Vì hidrocacbon A ở thể khí nên số C ko vượt lên trước quá 4. Vậy A là C4H6, đồng đẳng sau đó của A là C5H8

C5H8+O2,t05CO2+4H2O0,1 0,5 0,4

x=0,5.44+0,4.18=29,2 gam

Câu 12: Cho 2,24 lít (đktc) láo ăn ý X bao gồm C2H4 và C2H2 lội lờ lững qua loa bình đựng hỗn hợp Br2 dư thấy lượng bình gia tăng 2,7 gam. Thành phần Phần Trăm thể tích của C2H2 với nhập láo ăn ý X là

A. 40%

B. 50%

C. 60%

D. 75%

Hướng dẫn giải

Đáp án B

nX=2,2422,4=0,1mol

Gọi số mol của C2H4 và C2H2 theo lần lượt là x và nó mol

x + nó = 0,1 (1)

C2H4+Br2C2H4Br2xxxmolC2H2+2Br2C2H2Br4y2yy(mol)

Ta với lượng bình tăng vị lượng láo ăn ý khí X →28x + 26y = 2,7 (2)

Từ (1) và (2) →x = nó = 0,05

Phần trăm thể tích vị Phần Trăm số mol khí.

%VC2H4=0,050,1.100%=50%%VC2H2=100%50%=50%

Xem thêm: sách tiếng việt lớp 3 tập 2

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • C2H2 + H2 → C2H4
 • C2H2 + 2H2 → C2H6
 • C2H2 + Br2 → C2H2Br2
 • C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4
 • C2H2 + HCl → C2H3Cl
 • C2H2 + H2O → CH3CHO
 • 2CH≡CH → CH≡CH-CH=CH2 ( vinyl axetilen )
 • 3CH≡CH → C6H6 ( benzen )
 • nCH≡CH → (-CH=CH-)n (nhựa cupren)
 • 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O
 • 3C2H2 + 8KMnO4 → 3(COOK)2 + 8MnO2 ↓ + 2KOH + 2H2O
 • C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2
 • C2H2 + Cl2 → 2C + 2HCl
 • C2H2 + HBr → C2H3Br

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankin.jsp