bài 1 đặt tính rồi tính

Toán lớp 4 đặt điều tính rồi tính là dạng bài xích thói quen toán của những phép tắc tính nhân, phân tách, nằm trong, trừ. Cùng mamnonvietduc.edu.vn học tập Việc này nhé!

Bạn đang xem: bài 1 đặt tính rồi tính

Hôm ni mamnonvietduc.edu.vn tiếp tục chỉ dẫn những em học tập bài xích toán lớp 4 đặt điều tính rồi tính. Cùng giải những bài xích tập luyện áp dụng và những bài xích tập luyện thực hành thực tế nhằm gia tăng kiến thức và kỹ năng.

1. Hướng dẫn bài xích tập luyện toán lớp 4 đặt điều tính rồi tính

1.1. Ví dụ 1: Đặt tính và tính với phép tắc nhân.

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nhân

Thực hiện tại phép tắc nhân theo dõi trật tự kể từ nên qua quýt ngược tớ có:

 • 2 nhân 4 vị 8, viết lách 8

2 nhân 2 vị 4, viết lách 4

2 nhân 1 vị 2, viết lách 2

 • 4 nhân 4 vị 16, viết lách 6 (dưới 4) lưu giữ 1

2 nhân 4 vị 8 thêm một vị 9, viết lách 9

4 nhân 1 vị 4, viết lách 4

 • 1 nhân 4 vị 4, viết lách 4 (dưới 9)

1 nhân 2 vị 2, viết lách 2

1 nhân 1 vị 1, viết lách 1

 • Hạ 8

6 nằm trong 4 vị 10, viết lách 0 lưu giữ 1

2 nằm trong 9 vị 11, 11 nằm trong 4 vị 15, thêm một vị 16, viết lách 6 lưu giữ 1

4 nằm trong 2 vị 6, thêm một vị 7 viết lách 7

Hạ 1

Vậy 124 x 142 = 17608

Trong phương pháp tính trên:

 • 248 được gọi là tích riêng biệt loại nhất

 • 496 được gọi là tích riêng biệt loại nhị. Tích riêng biệt thứ hai được viết lách lùi sang trọng phía trái một cột đối với tích riêng biệt loại nhất. Vì đấy là 496 chục

 • 124 được gọi là tích riêng biệt loại thân phụ. Tích riêng biệt loại 3 được viết lách lùi sang trọng phía trái một cột đối với tích riêng biệt thứ hai. Vì đấy là 124 trăm.

1.2. Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính với phép tắc phân tách.

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính chia

Chia theo dõi trật tự kể từ ngược qua quýt nên. Các bước lượt lượt: phép tắc phân tách - phép tắc nhân - phép tắc trừ. Ta có:

 • 144 phân tách 17 vị 8, viết lách 8

8 nhân 17 vị 136, 144 trừ 136 vị 8

 • Hạ 5 được 85, 85 phân tách 17 vị 5

5 nhân 17 vị 85, 85 trừ 85 vị 0

Vậy 1445 : 17 = 85 là phép tắc phân tách hết

1.3. Ví dụ 3: Đặt tính rồi tính với phép tắc nằm trong.

Quy tắc: Muốn nằm trong nhị số bất ngờ tớ rất có thể thực hiện như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng bại sao cho những chữ số ở và một mặt hàng đặt điều trực tiếp cột cùng nhau.

- Cộng những chữ số ở từng mặt hàng theo dõi trật tự kể từ nên sang trọng ngược, tức là kể từ mặt hàng đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng nghìn, mặt hàng ngàn, … 

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính cộng

Thực hiện tại phép tắc tính theo dõi quy tắc tớ có:

1.4. Ví dụ 4: Đặt tính rồi tính với phép tắc trừ.

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhị số bất ngờ tớ rất có thể thực hiện như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng bại sao cho những chữ số ở và một mặt hàng đặt điều trực tiếp cột cùng nhau.

- Trừ những chữ số ở từng mặt hàng theo dõi trật tự kể từ nên sang trọng ngược, tức là kể từ mặt hàng đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng nghìn, mặt hàng ngàn, … 

2. Bài tập luyện vận dụng 

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nhân.

a) 253 x 172

b) 146 x 160

c) 46 x 14

d) 1837 x 725

g) 147848 x 3

Bài 2: Đặt tính rồi tính của phép tắc chia

a) 125462 : 9

b) 50562 : 6

c) 2475 : 36

d) 37125 : 99

e) 4375 : 175

g) 73645 : 416

h) 8000 : 160

Bài 3: Đặt tính rồi tính của phép tắc trừ

 • Đặt tính rồi tính với phép tắc trừ ko lưu giữ.

a) 82959 - 10547

b) 564383 - 460532

c) 27458 - 6324

d) 7578 - 534

 • Đặt tính rồi tính với phép tắc trừ sở hữu lưu giữ.

g) 567283 - 468496

h) 36270 - 13758

m) 64763 - 5697

n) 9370 - 999

Bài 4: Đặt tính và tính của phép tắc cộng

 • Đặt tính rồi tính với phép tắc nằm trong ko nhớ

a) 3682 + 5217

b) 41280 + 37619

c) 28475 + 1524

d) 184759 + 413210

 • Đặt tính rồi tính với phép tắc nằm trong sở hữu lưu giữ.

g) 3421 + 2847

h) 17492 + 2649

m) 683992 + 28490

n) 93756 + 758

2.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện tại phép tắc tính theo dõi trật tự kể từ nên qua quýt ngược tớ có:

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nhân a

 • 2 nhân 3 vị 6, viết lách 6

2 nhân 5 vị 10, viết lách 0 lưu giữ 1

2 nhân 2 vị 4 thêm một vị 5,viết lách 5

 • 7 nhân 3 vị 21, viết lách 1 (dưới số 0) lưu giữ 2

7 nhân 5 vị 35 tăng 2 vị 37, viết lách 7 lưu giữ 3

7 nhân 2 vị 14 tăng 3 vị 17, viết lách 17

 • 1 nhân vị 3, viết lách 3

1 nhân 5 vị 5, viết lách 5

1 nhân 2 vị 2, viết lách 2

 • Hạ 6

0 nằm trong 1 vị 1, viết lách 1

5 nằm trong 7 vị 12, nằm trong 3 vị 15, viết lách 5 lưu giữ 1

7 nằm trong 5 vị 12 thêm một vị 13, viết lách 3 lưu giữ 1

1 nằm trong 2 vị 3 thêm một vị 4, viết lách 4

Vậy 253 x 172 = 43516

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nhân b

 • 0 nhân 146 vị 0
 • 6 nhân 6 vị 36, viết lách 6 lưu giữ 3

6 nhân 4 vị 24 tăng 3 vị 27, viết lách 7 lưu giữ 2

6 nhân 1 vị 6 tăng 2 vị 8, viết lách 8

 • 1 nhân 146 vị 146
 • Hạ 6

7 nằm trong 6 vị 13, viết lách 3 lưu giữ 1

8 nằm trong 4 vị 12 thêm một vị 13, viết lách 3 lưu giữ 1

Hạ 1 thêm một vị 2

Vậy 146 x 160 = 23360

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nhân c

 • 4 nhân 6 vị 24, viết lách 4 lưu giữ 2

4 nhân 4 vị 16 tăng 2 vị 18, viết lách 18

 • 1 nhân 46 vị 46
 • Hạ 4

8 nằm trong 6 vị 14, viết lách 4 lưu giữ 1

1 nằm trong 4 vị 5 lưu giữ 1 vị 6, viết lách 6

Vậy 46 x 14 = 644

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nhân d

 • 5 nhân 35 vị 5,viết lách 5 lưu giữ 3

5 nhân 3 vị 15 tăng 3 vị 18, viết lách 8 lưu giữ 1

5 nhân 8 vị 40 thêm một vị 41, viết lách 1 lưu giữ 4

5 nhân 1 vị 5 tăng 4 vị 9, viết lách 9

 • 2 nhân 7 vị 14, viết lách 4 (dưới số 8) lưu giữ 1

2 nhân 3 vị 6 thêm một vị 7, viết lách 7

2 nhân 8 vị 16, viết lách 6 lưu giữ 1

2 nhân 1 vị 2 thêm một vị 3, viết lách 3

 • 7 nhân 7 vị 49, viết lách 9 (dưới số 4) lưu giữ 4

7 nhân 3 vị 21 tăng 4 vị 25, viết lách 5 lưu giữ 2

7 nhân 8 vị 56, viết lách 6 lưu giữ 5

7 nhân 1 vị 7 tăng 5 vị 12, viết lách 12

 • Cộng 9185 + 3674 + 12859 = 1331825

Vậy: 1837 x 825 = 1331825

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nhân e

Xem thêm: polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp

 • 3 nhân 8 vị 24, viết lách 4 lưu giữ 2
 • 3 nhân 4 vị 12 tăng 2 vị 14,viết lách 4 lưu giữ 1
 • 3 nhân 8 vị 24 thêm một vị 25, viết lách 5 lưu giữ 2
 • 3 nhân 7 vị 21 tăng 2 vị 23, viết lách 3 lưu giữ 2
 • 3 nhân 4 vị 12 tăng 2 vị 14, viết lách 4 lưu giữ 1
 • 3 nhân 1 vị 3 thêm một vị 4, viết lách 4

Vậy 147848 x 3 = 443544

Bài 2:

Thực hiện tại phép tắc phân tách tớ có:

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính phân tách a

 • 12 phân tách 9 vị 1, viết lách 1

1 nhân 9 vị 9, 12 trừ 9 vị 3

 • Hạ 5 được 35 phân tách 9 vị 3,viết lách 3

3 nhân 9 vị 27, 35 trừ 27 vị 8

 • Hạ 4 được 84 phân tách 9 vị 9, viết lách 9

9 nhân 9 vị 81, 84 trừ 81 vị 3

 • Hạ 6 được 36 phân tách 9 vị 4, viết lách 4

4 nhân 9 vị 36, 36 trừ 36 vị 0

 • Hạ 2, 2 ko phân tách không còn cho tới 9, viết lách 0 dư 2

Vậy 125462 : 9 = 13940 (dư 2)

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính phân tách b

 • 50 phân tách 6 vị 8, viết lách 8

8 nhân 6 vị 48, 50 trừ 48 vị 2

 • Hạ 5 được 25 phân tách 6 vị 4,viết lách 4

4 nhân 6 vị 24, 25 trừ 24 vị 1

 • Hạ 6 được 16 phân tách 6 vị 2, viết lách 2

2 nhân 6 vị 12, 16 trừ 12 vị 4

 • Hạ 2 được 42 phân tách 6 vị 7, viết lách 7

7 nhân 6 vị 42, 42 trừ 42 vị 0

Vậy 50562 : 6 = 8427

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính phân tách c

 • 247 phân tách 36 vị 6, viết lách 6

6 nhân 36 vị 216, 247 trừ 216 vị 31

 • Hạ 5 được 315 phân tách 36 vị 8, viết lách 8

8 nhân 36 vị 288, 315 trừ 288 vị 27

Vậy 2475 : 36 = 68 dư 27

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính phân tách d

 • 371 phân tách 99 vị 3, viết lách 3

3 nhân 99 vị 297, 371 trừ 297 vị 74

 • Hạ 2 được 742 phân tách 99 vị 7, viết lách 7

7 nhân 99 vị 693, 742 trừ 693 vị 49

 • Hạ 5 được 495 phân tách 99 vị 5, viết lách 5

5 nhân 99 vị 495, 495 trừ 495 vị 0

Vậy 37125 : 99 = 375

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính phân tách e

 • 437 phân tách 175 vị 2, viết lách 2

2 nhân 175 vị 350, 437 trừ 350 vị 87

 • Hạ 5 được 875 phân tách 175 vị 5, viết lách 5

5 nhân 175 vị 875, 875 trừ 875 vị 0

Vậy 4375 : 175 = 25

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính phân tách g

 • 736 phân tách 416 vị 1, viết lách 1

1 nhân 416 vị 416, 736 trừ 416 vị 320

 • Hạ 4 được 3204 phân tách 416 vị 7, viết lách 7

7 nhân 416 vị 2912, 3204 trừ 2912 vị 292

 • Hạ 5 được 2925 phân tách 416 vị 7, viết lách 7

7 nhân 416 vị 2912, 2925 trừ 2912 vị 13

Vậy 73645 : 416 = 177 dư 13

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính phân tách h

 • 800 phân tách 160 vị 5, viết lách 5

5 nhân 160 vị 800, 800 trừ 800 vị 0

 • 0 phân tách 160 vị 0, viết lách 0

Vậy 8000 : 160 = 50

Bài 3:

Thực hiện tại phép tắc tính theo dõi trật tự kể từ nên qua quýt ngược tớ có:

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính trừ a

 • 9 trừ 7 vị 2, viết lách 2
 • 5 trừ 4 vị 1, viết lách 1
 • 9 trừ 5 vị 4, viết lách 4
 • 2 trừ 0 vị 2, viết lách 2
 • 8 trừ 1 vị 7, viết lách 7

Vậy 82959 - 10547 = 72412

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính trừ b

 • 3 trừ 2 vị 1, viết lách 1
 • 8 trừ 3 vị 5, viết lách 5
 • 3 trừ 0 vị 3, viết lách 3
 • 4 trừ 3 vị 1, viết lách 1
 • 6 trừ 6 vị 0, viết lách 0
 • 5 trừ 4 vị 1, viết lách 1

Vậy 564383 - 463032 = 101351

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính trừ c

 • 8 trừ 4 vị 4, viết lách 4
 • 5 trừ 2 vị 3, viết lách 3
 • 4 trừ 3 vị 1, viết lách 1
 • 7 trừ 6 vị 1, viết lách 1
 • hạ 2

Vậy 27458 - 6324 = 21134

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính trừ d

 • 8 trừ 4 vị 4, viết lách 4
 • 7 trừ 3 vị 4, viết lách 4
 • 5 trừ 5 vị 0, viết lách 0
 • hạ 7 xuống

Vậy 7578 - 534 = 7044

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính trừ g

 • 13 trừ 6 vị 7, viết lách 7 lưu giữ 1
 • 18 trừ 9 vị 9, 9 trừ 1 vị 8, viết lách 8 lưu giữ 1
 • 12 trừ 4 vị 8, trừ 1 vị 7, viết lách 7 lưu giữ 1
 • 17 trừ 8 vị 9, trừ 1 vị 8, viết lách 8 lưu giữ 1
 • 16 trừ 6 vị 10, trừ 1 vị 9, viết lách 9 lưu giữ 1
 • 5 trừ 4 vị 1, 1 trừ 1 vị 0

Vậy 567283 - 468496 = 98787

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính trừ h

 • 10 trừ 8 vị 2, viết lách 2 lưu giữ 1
 • 7 trừ 5 vị 2, 32 trừ 1 vị 1, viết lách 1
 • 12 trừ 7 vị 5, viết lách 5 lưu giữ 1
 • 6 trừ 3 vị 3, 3 trừ 1 vị 2, viết lách 2
 • 3 trừ 1 vị 2, viết lách 2

Vậy 36270 - 13758 = 22512

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính trừ m

 • 13 trừ 7 vị 6, viết lách 6 lưu giữ 1
 • 16 trừ 9 vị 7, 7 trừ 1 vị 6, viết lách 6 lưu giữ 1
 • 7 trừ 6 vị 1, 1 trừ 1 vị 0, viết lách 0
 • 14 trừ 5 vị 9, viết lách 9 lưu giữ 1
 • 6 trừ 0 vị 6, 6 trừ 1 vị 5, viết lách 5 

Vậy 64763 - 5697 = 59066

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính trừ n

 • 10 trừ 9 vị 1, viết lách 1 lưu giữ 1
 • 17 trừ 9 vị 8, 8 trừ 1 vị 7, viết lách 7 lưu giữ 1
 • 13 trừ 9 vị 4, 4 trừ 1 vị 3, viết lách 3 lưu giữ 1
 • 9 trừ 0 vị 9, 9 trừ 1 vị 8, viết lách 8

Vậy 9370 - 999 = 8371

Bài 4:

Thực hiện phép tắc nằm trong kể từ nên qua quýt ngược tớ có:

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nằm trong a

 • 2 nằm trong 7 vị 9, viết lách 9
 • 8 nằm trong 1 vị 9, viết lách 9
 • 6 nằm trong 2 vị 8, viết lách 8
 • 3 nằm trong 5 vị 8, viết lách 8

Vậy 3682 + 5217 = 8899

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nằm trong b

 • 0 nằm trong 9 vị 9, viết lách 9
 • 8 nằm trong 1 vị 9, viết lách 9
 • 2 nằm trong 6 vị 8, viết lách 8
 • 1 nằm trong 7 vị 8, viết lách 8
 • 4 nằm trong 3 vị 7, viết lách 7

Vậy 41280 + 37619 = 78899

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nằm trong c

 • 5 nằm trong 4 vị 9, viết lách 9
 • 7 nằm trong 2 vị 9, viết lách 9
 • 4 nằm trong 5 vị 9, viết lách 9
 • 8 nằm trong 1 vị 9, viết lách 9
 • hạ 2 xuống 

Vậy 28475 + 1524 = 29999

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nằm trong d

 • 9 nằm trong 0 vị 9 viết lách 9
 • 5 nằm trong 1 vị 6 viết lách 6
 • 7 nằm trong 2 vị 9, viết lách 9
 • 4 nằm trong 3 vị 7, viết lách 7
 • 8 nằm trong 1 vị 9, viết lách 9
 • 1 nằm trong 4 vị 5, viết lách 5

Vậy 184759 + 413210 = 597969

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nằm trong h

 • 2 nằm trong 9 vị 11, viết lách 1 lưu giữ 1
 • 9 nằm trong 4 vị 13 thêm một vị 14, viết lách 4 lưu giữ 1
 • 4 nằm trong 6 vị 10 thêm một vị 11, viết lách 1 lưu giữ 1
 • 7 nằm trong 2 vị 9 thêm một vị 10, viết lách 0 lưu giữ 1
 • hạ 1 thêm một vị 2, viết lách 2

Vậy 17492 + 2649 = 20141

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nằm trong m

 • 2 nằm trong 0 vị 2, viết lách 2
 • 9 nằm trong 9 vị 18, viết lách 8 lưu giữ 1
 • 9 nằm trong 4 vị 13 thêm một vị 14, viết lách 4 lưu giữ 1
 • 3 nằm trong 8 vị 11 thêm một vị 12, viết lách 2 lưu giữ 1
 • 8 nằm trong 2 vị 10 thêm một vị 11, viết lách 1 lưu giữ 1
 • Hạ 6 thêm một vị 7, viết lách 7

Vậy 683992 + 28490 = 712482

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nằm trong n

 • 6 nằm trong 8 vị 14, viết lách 4 lưu giữ 1
 • 5 nằm trong 5 vị 10 thêm một vị 11, viết lách 1 lưu giữ 1
 • 7 nằm trong 7 vị 14 thêm một vị 15, viết lách 5 lưu giữ 1
 • Hạ 93 thêm một vị 94, viết lách 94

Vậy 93756 + 758 = 94514

3. Bài tập luyện thực hành: Đặt tính rồi tính của 5 đề ganh đua học tập kỳ 1 toán lớp 4.

3.1. Bài tập

Đề 1: Đặt tính rồi tính

a) 1998 : 14

b) 235 x 19

c) 104562 + 572820

d) 864937 - 364024

Đề 2: Đặt tính rồi tính

a) 365852 + 25893

b) 57395 - 49375

c) 308 x 563

d) 7564 : 72

Đề 3: Đặt tính rồi tính

a) 75995 + 50248

b) 437520 - 58038

c) 576949 x 4

d) 9603 : 7

Đề 4: Đặt tính rồi tính

a) 9172 : 653

b) 56 x 92

c) 7539 + 8290

d) 8493 - 7493

Đề 5: Đặt tính rồi tính

a) 36075 : 925

b) 28403 x 5

c) 57760 + 30149

d) 674029 - 521007

3.2. Đáp án

Đề 1:

a) 142 (dư 10)

b) 4465

c) 677382

d) 503913

Đề 2:

a) 391745

b) 8020

c) 173404

d) 105 (dư 4)

Đề 3:

a) 126243

b) 379482

c) 2307796

d) 1371 (dư 6)

Đề 4:

a) 14 (dư 30)

b) 5152

c) 15829

d) 1000

Đề 5:

a) 39

b) 142015

c) 87909

d) 153022

Toán lớp 4 đặt điều tính rồi tính là dạng đo lường và tính toán của 4 phép tắc nhân, phân tách, nằm trong, trừ. Học đảm bảo chất lượng dạng toán này em cần thiết cần mẫn luyện bài xích tập luyện và thông thường xuyên theo dõi dõi mamnonvietduc.edu.vn nhằm update những kiến thức và kỹ năng hoặc nhé.

Xem thêm: mùa mưa vào thu đông là đặc điểm của khu vực nào sau đây của nước ta