bài tập câu gián tiếp

Bài ghi chép 50 Bài luyện về Câu con gián tiếp vô Tiếng Anh đặc biệt hoặc sở hữu lời nói giải bao gồm khá đầy đủ lý thuyết trọng tâm về Câu con gián tiếp và bên trên 50 bài bác luyện về Câu con gián tiếp tinh lọc, sở hữu đáp án cụ thể giúp đỡ bạn nắm rõ cơ hội dùng của Câu con gián tiếp.

50 Bài luyện về Câu con gián tiếp vô Tiếng Anh đặc biệt hoặc sở hữu lời nói giải

Phần I. Lý thuyết

1. Định nghĩa

Bạn đang xem: bài tập câu gián tiếp

- Câu trực tiếp: Câu thẳng là lời nói thưa xuất phân phát thẳng kể từ người thưa và thông thường được đặt điều vô vết ngoặc kép.

Ví dụ: "I am hungry", Bob said.

- Câu con gián tiếp: Câu con gián tiếp hoặc thường hay gọi là câu trần thuật là thuật lại lời nói thưa của những người không giống, ko thuật lại khá đầy đủ những kể từ ngữ tuy nhiên ý nghĩa sâu sắc vẫn không thay đổi và ko trực thuộc vết ngoặc kép.

Ví dụ: Bob said he was very hungry.

2. Cách thay đổi câu thẳng quý phái câu con gián tiếp (câu tường thuật)

*Những thay cho thay đổi về thì của động từ

Thì ở câu trực tiếp Thì ở câu con gián tiếp
1. Hiện bên trên đơn (Simple Present)
Ex: “I work for a post office”, she said.
Quá khứ đơn (Simple Past)
She said she worked for a post office.
2. Hiện bên trên tiếp tục (Present Continuous)
Ex: “I am feeling ill” Tom said đồ sộ me
Quá khứ tiếp tục (Past Continuous)
Tom told u that he was feeling ill.
3. Hiện bên trên hoàn thành xong (Present Perfect)
Ex: Tom said: “I haven’t done it”
Quá khứ hoàn thành xong (Past Perfect) Tom said he hadn’t done it
4. Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn
Ex: “I’ve been waiting for 2 hours”, Jack said
Quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn
Jack said he had been waiting for 2 hours.
5. Quá khứ đơn (Simple Past)
Ex: “I didn’t tự it”, he said.
Quá khứ hoàn thành xong (Past Perfect)
He said he hadn’t done it
6. Quá khứ tiếp tục (Past Continuous)
Ex: “I was lying”, he said.
Quá khứ hoàn thành xong tiếp tục ( Past perfect Continuous)
He said he had been lying
7. Quá khứ hoàn thành xong (Past Perfect)
Ex: “I had already done my homework”, Bob said.
Quá khứ hoàn thành xong (Past Perfect)
Ex: Bob said he had already done his homework.
8.Tương lai đơn (Simple Future)
Ex: “I’ll buy it”, Tom said.
Tương lai ở vượt lên khứ (Future in the past)
Tom would buy it.

Ngoài rời khỏi, còn tồn tại một trong những thay cho thay đổi với những động kể từ khuyết thiếu (modal verbs)

Câu trực tiếp Câu con gián tiếp
Can Could
Must/ have to Had to
May Might
Will Would
Shall/ Should Should
Needn’t Didn’t have to

*Chuyển trạng kể từ chỉ xứ sở và thời hạn theo gót quy luật:

Câu trực tiếp Câu con gián tiếp
This
Ex: “I want đồ sộ buy this pen.”
That
She said she wanted đồ sộ buy that pen.
These
Ex: “I want đồ sộ buy these pens.”
Those
She said she wanted đồ sộ buy those pens.
Here
Ex: “I want đồ sộ sit here.”
There
Ex: She said she wanted đồ sộ sit there.
Now
Ex: “I am sitting in front of TV now.”
Then
She said she was waiting in front of TV then.
Today
Ex: “Today I have a test”
That day
She said she had a test that day.
Yesterday
Ex: “I had a test yesterday.”
The day before/ The previous day. She said she had a test the day before.
Tomorrow
Ex: “I’ll have a test tomorrow.”
The next day/ The following day. She said she would have a test the next day.
Ago
Ex: “I had a test 2 days ago.”
Before
She said she had had a test 2 days before.
Last night
Ex: “I watched TV with my mother last night.”
The night before/ The previous night.
She said she had watched TV with her mother the night before.
Next week
Ex: “I will go on a picnic next week.”
The following week/ The week after.
She said she would go on a picnic the following week.
The day before yesterday
Ex: “I had a test the day before yesterday.”
Two days before/ earlier
She said she had had a test 2 days before.

*Thay thay đổi đại từ:

- Đại kể từ nhân xưng

Câu trực tiếp Câu con gián tiếp
I He/ she
We/ you They
You (nếu là mái ấm ngữ) They/ I/ he/ she
Me Him/ her
Us Them
You (nếu là tân ngữ) Them/ me/ him/ her

- Đại kể từ sở hữu:

Câu trực tiếp Câu con gián tiếp
My His/ her
Our Their
Your Their/ my/ his/ her
Mine His/ hers
Ours Theirs
Yours Theirs/ mine/ his/ hers

- Đại kể từ this/ that, these/ those

+ “This, that” hoàn toàn có thể thay đổi trở nên “it”

+ “These, those” hoàn toàn có thể thay đổi trở nên “that/ them”

Ví dụ: Mary said: “This is the first time I’ve broken my arm.”

→ Mary said that it was the first time she had broken her arm.

3. Tường thuật câu kể (Statements)

S1 + say(s)/ said (that)+ S2 + verb

S1 + tell(s)/ told + O + (that) + S2 + verb

Ví dụ: “I feel really fed up with my job.” said Susan.

→ Susan said that she felt really fed up with her job.

→ Susan told u that she felt really fed up with her job.

4. Tường thuật câu hỏi

*Câu chất vấn Yes/No: S + asked/ wanted đồ sộ know/ wondered + if/ weather+ S + V

- Thêm If/ Whether nhằm mở màn mang đến mệnh đề trần thuật.

- Trật kể từ thắc mắc (động từ xưa mái ấm ngữ) fake trở nên trật tự động câu kể (chủ ngữ + động từ). Bỏ do/does/did nếu như sở hữu, thay đổi thì của động kể từ vô mệnh đề trần thuật lùi về vượt lên khứ một thì và thay cho thay đổi những nguyên tố khác ví như địa kể từ, chiếm hữu, tân ngữ, những kể từ chỉ thời hạn, xứ sở,…

Ví dụ: “Are you angry?” he asked. → He asked if/whether I was angry.

*Wh-questions (Câu chất vấn sở hữu kể từ nhằm hỏi: what, where, when, how…)

S + asked (+O)/ wanted đồ sộ know/ wondered + what/ who/…. + S+V

- Không sử dụng If/ Whether nhưng mà sử dụng lại những kể từ nhằm chất vấn sẵn sở hữu (what/ where/ when,…) nhằm mở màn mang đến mệnh đề trần thuật.

- Các thay đổi không giống triển khai tựa như khi trần thuật thắc mắc Yes/No

Ví dụ: “What are you talking about?” said the teacher.

→ The teacher asked us what we were talking about.

5. Tường thuật câu khẩu lệnh, cầu khiến cho, khuyên nhủ, rình rập đe dọa, lời nói chào, ngỏ ý …

*Khẳng định:

S + told/ asked/ advised/ reminded/ agree/ offer/ refuse... + O + to-V

Ví dụ: “Please wait for u here, Mary.” Tom said. (yêu cầu)

→ Tom told Mary đồ sộ wait for him there.

*Phủ định:

S + told/ asked/ advised/ reminded/ agree + O + NOT to-V

Ví dụ: “Don’t talk in class” the teacher said đồ sộ us. → The teacher told us not đồ sộ talk in class.

6. Tường thuật lời nói đề nghị

S + suggested + ( someone ) + V_ing

Ví dụ: “Why don’t you send her some flowers?” he said.

→ He suggested u sending her some flowers.

7. Tường thuật với câu điều kiện

Nếu vô lời nói thưa thẳng sở hữu câu ĐK, thì chỉ mất câu điều loại I là sở hữu sự thay cho thay đổi về THÌ, nhị loại câu ĐK sót lại thì vẫn không thay đổi mẫu mã động kể từ của bọn chúng.

Ví dụ: “If I have a time, I will visit her,” he said.

→ He said that if he had time, he would visit her.

Phần II. Bài tập

Task 1. Rewrite these following sentences with the same meaning

1. She said, "I am reading."

→ She said that.......

2. They said, "We are busy."

→ They said that ….......

3. He said, "I know a better restaurant."

→ He said that.........

4. She said, "I woke up early."

→ She said that.......

5. He said, "I will ring her."

→ He said that.......

6. They said, "We have just arrived."

→ They said that.......

7. He said, "I will clean the xế hộp."

→ He said that.......

8. She said, "I did not say that."

→ She said that.......

9. She said, "I don't know where my shoes are."

→ She said that.......

10. He said: "I won't tell anyone."

→ He said that.......

1. She said that she was reading.

2. They said that they were busy.

3. He said that he knew a better restaurant.

4. She said that she had woken up early.

5. He said that he would ring her.

6. They said that they had just arrived.

7. He said that he would clean the xế hộp.

8. She said that she had not said that.

9. She said that she did not know where her shoes were.

10. He said that he would not tell anyone.

Task 2. Rewrite these following sentences with the same meaning

1. "Where is my umbrella?" she asked.

→ She asked.......

2. "How are you?" Martin asked us.

→ Martin asked us.......

3. He asked, "Do I have đồ sộ tự it?"

→ He asked.......……

4. "Where have you been?" the mother asked her daughter.

→ The mother asked her daughter.......

5. "Which dress tự you lượt thích best?" she asked her boyfriend.

→ She asked her boyfriend.......

6. "What are they doing?" she asked.

→ She wanted đồ sộ know.......

7. "Are you going đồ sộ the cinema?" he asked u.

→ He wanted đồ sộ know.......

8. The teacher asked, "Who speaks English?"

→ The teacher wanted đồ sộ know......

9. "How tự you know that?" she asked u.

→ She asked u.......

10. "Has Caron talked đồ sộ Kevin?" my friend asked u.

→ My friend asked u.......

1. She asked where her umbrella was.

2. Martin asked us how we were.

3. He asked if he had đồ sộ tự it.

4. The mother asked her daughter where she had been.

5. She asked her boyfriend which dress he liked best.

6. She wanted đồ sộ know what they were doing.

7. He wanted đồ sộ know if I was going đồ sộ the cinema.

8. The teacher wanted đồ sộ know who spoke English.

9. She asked u how I knew that.

10. My friend asked u if Caron had talked đồ sộ Kevin.

Task 3. Rewrite these following sentences with the same meaning

1. The doctor said đồ sộ u, “You should lose weight.”

The doctor advised u.......

2. Mary said, “Let’s go đồ sộ a movie.”

Mary suggested.......

3. “I didn’t break the windows”, Bill said.

Bill denied.......….

4. “You told a lie, Tom”, she said.

She accused Tom.......

5. “I can’t go đồ sộ your birthday tiệc nhỏ next Saturday evening, Jack”, said Mary.

Mary apologized for.......

1. The doctor advised u đồ sộ lose weight.

2. Mary suggested going đồ sộ a movie

3. Bill denied breaking the windows

4. She accused Tom of telling a lie.

5. Mary apologized for not going đồ sộ Jack’s birthday tiệc nhỏ next Saturday evening.

Task 4. Rewrite these following sentences with the same meaning

1. “I won’t help you with your homework. Never ! ” Jane said đồ sộ u.

Xem thêm: tả bài văn lớp 5

Jane refused........

2. Joe said, “Please come đồ sộ my tiệc nhỏ.”

Joe invited........

3. Mr. Gray said, “Don’t play in the street.”

Mr. Gray warned the children not.......

4. “Would you lượt thích đồ sộ come on a picnic with us?

They invited.......

5. “Please don’t tell anybody what happened.”

He asked.......

1. Jane refused đồ sộ help u with my homework.

2. Joe invited u đồ sộ his tiệc nhỏ.

3. Mr. Gray warned the children not đồ sộ play in the street.

4. They invited u đồ sộ come on a picnic with them.

5. He asked u not đồ sộ tell anybody what had happened.

Task 5. Rewrite these following sentences with the same meaning

1. “If you don’t give u a pay rise. I’ll resign.”

She threatened......

2. “I’ll finish the work by the over of this week.”

John promised......

3. “You ought đồ sộ take a break, Andrew.”

She advised......

4. “Don’t forget đồ sộ go đồ sộ the supermarket after work.”

They reminded......

5. “Why don’t we sing a few songs?”

He suggested.......

1. She threatened u đồ sộ resign if I didn’t give her a pay rise.

2. John promised đồ sộ finish the work by the over of that week .

3. She advised Andrew đồ sộ take a break.

4. They reminded đồ sộ go đồ sộ the supermarket after work.

5. He suggested singing a few songs.

Task 6. Chuyển những câu sau về dạng câu trần thuật

1. “If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

.......

2. “What would you tự if you had three days off ?” I asked him.

.......

3. “I would have come đồ sộ see you if I had known your address, Jim” she said.

.......

4. “I’m sure she will help you if you ask her.” , he told me

.......

5. “If Today were Sunday, we wouldn’t go đồ sộ school.” They said đồ sộ u.

.......

6. She said đồ sộ u, “If I were you, I wouldn’t tell her about this.

.......

7. “There would not be enough seats if a lot of guests came.”

.......

8. “You will be surprised if you meet him.” , Peter said đồ sộ Linda.

.......

9.The boy said : “I won’t be strong if I don’t swim everyday.”

.......

10. “What would you tự if you saw a snake ?” Nam asked Nga.

.......

1. She said if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.

2. I asked him what he would tự if he had (had) three days off.

3. She told Jim that she would have come if she had known his address.

4. He told u that he was sure she would help if I asked her.

6. They told u that if that day had been Sunday, they would have gone đồ sộ school.

7. She told u that if she were u, she would have told her about that.

8 . If a lot of guest had come, there would have been not enough seats.

9. Peter told Linda that she would be surprised if she met him.

10. The boy said that he would not be strong if he did not swim everyday.

Task 7. Chuyển những câu sau về dạng câu trần thuật

1. “We’ll have lunch outside in the garden if it’s not cold.” ,Mr John said.

.......

2. “Tom would win more races if he trained hard.” , The man said.

.......

3. “If you feel lượt thích a chat, phone u tonight.” David said đồ sộ u.

.......

4. “If you isn’t eating ví much junk food, you would be a lot fitter.” Mother said.

.......

5. “I will be surprised if Mary doesn’t pass the exam.” , our teacher said.

.......

6. “If I knew her hobbies, I could let you know.” He said đồ sộ u.

.......

7. “If I won the lottery, I would buy a new xế hộp.” , the man said.

.......

8. “If you had listened đồ sộ my advice, you wouldn’t have made such a big mistakes.” Julia said đồ sộ LiLi.

.......

1. Mr John said that they would have lunch outside in the garden if it was not cold.

2. The man said that Tom would have won more races if he had trained.

3. David told u đồ sộ phone him that night if I felt lượt thích a chat.

4. My mother told u that I would be a lot fitter if I had not been eating ví much junk food.

5. Our teacher said that she would be surprised of Mary did not pass the exam.

6. He told u that he could have let u known if he had known her hobbies.

7. The man said that he would have bought a new xế hộp if he had won the lottery.

8. Julia told LilLi that she would not have made such a big mistake if she had listened đồ sộ Julia’s advice.

Task 8. Chọn đáp án đích thị nhất.

1. Jack asked u _____.

A. where tự you come from?

B. where I came from

C. where I came from

D. where did I come from?

2. She asked u _____ I liked pop music.

A.when     B.what     C.if     D.x

3. The doctor ____ him đồ sộ take more exercise.

A. told     B. tell     C. have told     D. are telling

4. I wanted đồ sộ know_____ return home page.

A. when would she

B. when will she

C. when she will

D. when she would

5. Claire told u that her father____ a race horse.

A. owns     B. owned     C. owning     D. A and B

Task 9. Here are some things that Sarah said đồ sộ you:

I’ve been đồ sộ the Untied States. I can’t drive.
I don’t have any brothers or sisters. I don’t lượt thích fish.
I’m working tomorrow evening. Dave is lazy.
Jane has a very well – paid job. Jane is a friend of mine.
But later Sarah says something diffierent đồ sộ you. What tự you say?
Sarah You
1 Dave works very hard. But you said he was lazy.
2 Let’s have fish for dinner. But.......
3 I’m going đồ sộ buy a xế hộp. .......
4 Jane is always short of money. .......
5 My sister lives in Paris. .......
6 I think Thủ đô New York is a great place. .......
7 Let’s go out tomorrow evening. .......
8 I’ve never spoken đồ sộ Jane. .......

2. But you said you didn’t lượt thích fish

3. but you said you couldn’t drive

4. But you said she had very well-paid job

5. But you sai you didn’t have any brothers or sisters

6. But you said you had never been đồ sộ the United States

7. But you said you were working tomorrow evening

8. but you said she was friend of yours.

Task 10. Somebody says something đồ sộ you which is the oppsite of what they said earlier. Complete the answers.

1. A: That restaurant is expensive

B: Is it? I thought you said it was cheap.

2. A: Sue is coming đồ sộ the tiệc nhỏ tonight.

B: Is she? I thought you said she …………………

3. A: Sarah likes Paul.

B: Does she? Last week you said …………………..

4. A: I know lots of people.

B: Do you? I thought you said ……………………

5. A: Jane will be here next week.

B: Will she? But didn’t you say …………………..

2. she wasn’t coming somewhere else/ … she was staying at home page.

3. she didn’t lượt thích him

4. you didn’t know anybody

5. she wouldn’t be here

Xem thêm thắt những bài bác luyện Ngữ pháp Tiếng Anh đặc biệt hoặc sở hữu lời nói giải cụ thể khác:

  • Bài luyện về Câu chất vấn đuôi vô Tiếng Anh đặc biệt hoặc sở hữu lời nói giải
  • Bài luyện về Chủ ngữ fake vô Tiếng Anh đặc biệt hoặc sở hữu lời nói giải
  • Bài luyện Đảo ngữ vô Tiếng Anh đặc biệt hoặc sở hữu lời nói giải
  • Bài luyện về If only đặc biệt hoặc sở hữu lời nói giải

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm nối tiếp theo gót dõi những loạt bài bác tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện ganh đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của công ty chúng tôi.