bài tập phép chia lớp 4

Toán lớp 4 phân tách cho tới số đem 2 chữ số học viên nối tiếp được tạo thân quen với phép tắc tính phân tách và những bài xích tập luyện áp dụng của phép tắc phân tách.

Bạn đang xem: bài tập phép chia lớp 4

Bài học tập này mamnonvietduc.edu.vn nối tiếp cung ứng những kỹ năng và kiến thức trọng tâm, bài xích tập luyện áp dụng của toán lớp 4 phân tách cho tới số đem 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong xem thêm nhé.

1. Ôn tập luyện cơ hội phân tách cho tới số có một chữ số 

chia cho tới số có một chữ số

Thực hiện tại phép tắc phân tách theo gót trật tự kể từ trái khoáy qua quýt nên.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 2 phân tách 2 vì thế 1, viết lách 1

1 nhân 2 vì thế 2, 2 trừ 2 vì thế 0

 • Hạ 1, 1 ko phân tách được cho tới 2, viết lách 0

  0 nhân 2 vì thế 0, 1 trừ 0 vì thế 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, viết lách 5

5 nhân 2 vì thế 10, 10 trừ 10 vì thế 0

 • Hạ 2, 2 phân tách 2 được một, viết lách 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 vì thế 0

 • Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, viết lách 2

2 nhân 2 vì thế 4, 4 trừ 4 vì thế 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân tách cho tới số đem 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân tách không tồn tại số dư

ví dụ phân tách cho tới số đem 2 chữ số phân tách hết

Thực hiện tại phép tắc phân tách theo gót trật tự kể từ trái khoáy qua quýt nên.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 20 phân tách 14 được một, viết lách 1

1 nhân 14 được 14, đôi mươi trừ 14 được 6, viết lách 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, viết lách 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 vì thế 5, viết lách 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 vì thế 4, viết lách 4

4 nhân 14 vì thế 56, 56 trừ 56 vì thế 0

Vậy năm 2016 : 14 = 144, phép tắc phân tách này là phép tắc phân tách không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân tách đem số dư

chia cho tới số đem nhị chữ số đem dư

Thực hiện tại phép tắc phân tách theo gót trật tự kể từ trái khoáy qua quýt nên.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 51 phân tách 19 được 2, viết lách 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 vì thế 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, viết lách 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, viết lách 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân tách 19 vì thế 5, viết lách 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 vì thế 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phép tắc phân tách cho tới số đem 2 chữ số

Những chú ý Khi triển khai phép tắc phân tách số đem nhị chữ số

 • Phép phân tách không còn là phép tắc phân tách đem số dư vì thế 0

 • Phép phân tách đem dư là phép tắc phân tách đem số dư không giống 0

 • Phép phân tách đem dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn tập luyện sản phẩm và phần bên trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt sản phẩm và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng thích hợp trở nên lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn thích hợp trở nên lớp nghìn

4. Bài tập luyện áp dụng toán lớp 4 phân tách cho tới số đem 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, nó biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng phân thành những tá trứng, từng tá 12 trái khoáy. Hỏi đem từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân tách 19 được một, viết lách 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 vì thế 9, viết lách 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 vì thế 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân tách 24 vì thế 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 vì thế 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 vì thế 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 vì thế 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 vì thế 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 vì thế 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép tắc phân tách hết

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 72 được 2, viết lách 2

2 nhân 72 vì thế 144, 205 trừ 144 vì thế 61

 • Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, viết lách 8

8 nhân 72 vì thế 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân tách 72 vì thế 5, viết lách 5

5 nhân 72 vì thế 360, 360 trừ 360 vì thế 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép tắc phân tách hết

đặt tính và tính

 • 168 phân tách 56 vì thế 3, viết lách 3

Xem thêm: they are going to the pool

3 nhân 56 vì thế 168, 168 trừ 168 vì thế 0

 • 0 phân tách 56 vì thế 0, viết lách 0

 • Hạ 84 phân tách 56 vì thế 1, viết lách 1

1 nhân 56 vì thế 56, 84 trừ 56 vì thế 28

 • Hạ 0 được 280 phân tách 56 vì thế 5, viết lách 5

5 nhân 56 vì thế 280, 280 trừ 280 vì thế 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép tắc phân tách không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân tách 35 vì thế 1, viết lách 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 vì thế 21

 • Hạ 9 được 219 phân tách 35 vì thế 6, viết lách 6

6 nhân 35 vì thế 210, 219 trừ 210 vì thế 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép tắc phân tách đem số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 45 vì thế 4, viết lách 4

4 nhân 45 vì thế 180, 205 trừ 180 vì thế 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 vì thế 5, viết lách 5

5 nhân 45 vì thế 225, 252 trừ 225 vì thế 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép tắc phân tách đem số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân tách 46 vì thế 4, viết lách 4

4 nhân 46 vì thế 184, 228 trừ 184 vì thế 44

 • Hạ 8 được 448 phân tách 46 vì thế 9, viết lách 9

9 nhân 46 vì thế 414, 448 trừ 414 vì thế 34

 • Hạ 5 được 345 phân tách 46 vì thế 7, viết lách 7

7 nhân 46 vì thế 322, 345 trừ 322 vì thế 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép tắc phân tách đem số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân tách 57 vì thế 8, viết lách 8

8 nhân 57 vì thế 456, 459 trừ 456 vì thế 3

 • 3 ko phân tách được cho tới 57 viết lách 0

 • Hạ 47 được 347 phân tách 57 vì thế 6, viết lách 6

6 nhân 57 vì thế 342, 347 trừ 342 vì thế 5

 • Hạ 6 được 56 phân tách 57 ko phân tách không còn viết lách 0

0 nhân 57 vì thế 0, 56 trừ 0 vì thế 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép tắc phân tách đem số dư

Bài 3:

Thực hiện tại biểu thức theo gót quy tắc ưu tiên: phép tắc nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất phép tắc nhân, phân tách thì triển khai trật tự kể từ trái khoáy qua quýt nên.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập luyện thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn trái khoáy mái ấm Bác Tư đem 800 cây ăn trái khoáy những loại được trồng nhập 16 sản phẩm. Hỏi từng sản phẩm đem từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học đảm bảo chất lượng toán lớp 4 phân tách cho tới số đem 2 chữ số, học viên cần được chịu thương chịu khó thực hiện bài xích tập luyện nhằm trở nên thục quá trình tính phép tắc phân tách. Tiếp tục theo gót dõi mamnonvietduc.edu.vn và để được cung ứng thêm thắt nhiều kỹ năng và kiến thức hữu ích nhé.

Xem thêm: ý nghĩa nhan đề làng