bai tap thi hien tai don

Thì lúc này đơn (Present simple) là 1 trong những trong mỗi mái ấm điểm ngữ pháp khôn xiết cần thiết nhập giờ đồng hồ Anh. Dạng câu này cực kỳ thịnh hành và thông thường xuyên xuất hiện tại nhập văn cảnh sinh hoạt hằng ngày. Do cơ, nhằm thỏa sức tự tin rộng lớn Khi tiếp xúc, hãy các bạn hãy thực hành thực tế nằm trong kho bài luyện thì lúc này đơn (Present simple tense exercises). ILA tiếp tục tổ hợp kho bài luyện thì lúc này đơn (có đáp án) tiên tiến nhất nhập nội dung bài viết sau đây, hãy nằm trong tìm hiểu hiểu nhé!

Ôn luyện kỹ năng thì lúc này đơn

Ôn luyện kỹ năng thì lúc này đơn

Bạn đang xem: bai tap thi hien tai don

Để hoàn thiện đảm bảo chất lượng những bài luyện thì lúc này đơn, trước không còn bạn phải nắm rõ lý thuyết về dạng ngữ pháp này.

1. Khái niệm

Thì lúc này đơn (Present simple) là 1 trong những thì nhập giờ đồng hồ Anh, được dùng nhằm biểu diễn mô tả thực sự rõ ràng hoặc những vấn đề xẩy ra thông thường xuyên như thói thân quen, chương trình, sự bố trí thắt chặt và cố định.

2. Cách phân tách thì lúc này đơn

2.1 Thì lúc này đơn với đồ sộ be

Đối với động kể từ đồ sộ be, tớ đem những công thức sau:

(+) S + am/ is/ are + N/ Adj

(-) S + am/are/is + not +N/ Adj (is not = isn’t are not = aren’t)

(?) Am/ Are/ Is (not) + S + N/Adj? Wh- + am/ are/ is (not) + S + N/Adj?

Ví dụ:

• What are they discussing in the class? (Họ đang được thảo luận về điều gì nhập lớp học?)

• He is a hardworking student. (Anh ấy là 1 trong những SV cần mẫn.)

• Jack is not my boyfriend. (Jack ko cần là các bạn trai của tôi.) 

>>> Tìm hiểu thêm: Lý thuyết mệnh đề mối liên hệ khiến cho bạn ghi điểm trên cao ở kĩ năng viết

2.2 Thì lúc này đơn với động kể từ thường

Đối với động kể từ thông thường, công thức tiếp tục như sau:

(-) S + do/ does + not + V-infinitive + (O)…

(?) Do/ Does (not) + S + V-infinitive?

Ví dụ:

• Does she lượt thích đồ sộ play tennis? (Cô ấy đem mến đánh tennis không?)

• They play basketball in the park every afternoon. (Họ nghịch ngợm bóng rổ ở khu vui chơi công viên vào cụ thể từng chiều tối.)

• She doesn’t lượt thích đồ sộ eat spicy food because it upsets her stomach. (Cô ấy ko mến ăn vật dụng cay vì thế nó thực hiện cô nhức bao tử.)

3. Dấu hiệu nhận ra thì lúc này đơn

Dấu hiệu nhận ra thì lúc này đơn

Trước Khi thực hành thực tế với những bài luyện thì lúc này đơn (Present simple tense exercises), hãy nằm trong liếc qua cơ hội nhận ra loại thì này nhé!

Các trạng kể từ chỉ gia tốc như:

• Always (luôn luôn)

• Often (thường xuyên)

• Usually (thường xuyên)

• Sometimes (thỉnh thoảng)

• Seldom (hiếm khi)

• Rarely (hiếm khi)

• Hardly (hiếm khi)

• Never (không bao giờ)

• Generally (nhìn chung)

• Regularly (thường xuyên)

Ví dụ: I often go for a walk in the park with my dog in the mornings. (Tôi thông thường lên đường dạo bước nhập khu vui chơi công viên nằm trong chú cún của tôi nhập buổi sớm.)

Ngoài đi ra, những kể từ sau cũng chính là tín hiệu của thì lúc này đơn:

• Everyday/week/month/year (mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

• Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, sản phẩm tuần, mỗi tháng, sản phẩm quý, sản phẩm năm)

• Once/ twice/ three times/ four times… a day/ week/ month/ year… (một lần/ nhì lần/ tía lần/ tư lần… từng ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ: They have a team meeting monthly đồ sộ discuss project updates and phối goals for the upcoming month. (Họ đem buổi họp group mỗi tháng nhằm thảo luận về tiến trình dự án công trình và bịa đặt tiềm năng cho tới mon tiếp sau.)

>>> Tìm hiểu thêm: 7 giới kể từ chỉ thời hạn (Prepositions of time) thịnh hành và cơ hội sử dụng

Bài luyện thì lúc này đơn (Present simple tense exercises)

Bài luyện thì lúc này đơn (Present simple tense exercises)

Dưới đấy là những bài bác luyện phân tách động kể từ thì lúc này đơn tuy nhiên chúng ta cũng có thể rèn luyện nhằm ôn lại những kỹ năng bên trên.

Bài 1: Điền dạng trúng của động kể từ nhập điểm trống

1. My friend __________ (live) in London.

2. They __________ (study) English at the university.

3. We __________ (play) football every weekend.

4. She usually __________ (go) đồ sộ the thể hình after work.

5. The mèo __________ (sleep) on the sofa.

6. He __________ (like) đồ sộ eat pizza.

7. I __________ (watch) a movie right now.

8. They __________ (travel) đồ sộ different countries every year.

9. We __________ (have) lunch at 12 o’clock.

10. She __________ (read) a book in the park.

11. He __________ (work) as a teacher.

12. The train __________ (arrive) at 8 a.m.

13. We __________ (drink) coffee in the morning.

14. They __________ (play) the guitar very well.

15. She __________ (teach) English at the language center.

16. She _______ (study) hard ví that she can get into a top university.

17. We _______ (travel) đồ sộ different countries every summer.

18. The company _______ (develop) innovative products đồ sộ stay ahead in the market.

19. He _______ (work) tirelessly đồ sộ achieve his goals.

20. I _______ (work) as a Marketing editor in AHK company.

Bài 2: Bài luyện thì lúc này đơn – Chọn dạng trúng của từ

1. Sarah ___________ (go/goes) đồ sộ the thể hình every day.

2. The students ___________ (study/studies) hard for the exam.

3. My parents ___________ (watch/watches) movies on weekends.

4. He ___________ (plays/play) basketball every Saturday.

5. She usually ___________ (eat/eats) dinner at 7 p.m.

6. They ___________ (visit/visits) their grandparents once a month.

7. Peter ___________ (work/works) as a doctor.

8. We ___________ (like/likes) đồ sộ travel đồ sộ new places.

9. The dog ___________ (barks/bark) at strangers.

10. He ___________ (drinks/drink) coffee in the morning.

Bài 3: Sắp xếp lại câu hoàn hảo với những kể từ cho tới sẵn

Sắp xếp lại câu hoàn hảo với những kể từ cho tới sẵn

1. often / he / plays / football / on Sundays.

2. go / usually / đồ sộ / we / the park / on weekends.

3. breakfast / have / I / at / 7 a.m.

4. English / she / teaches / at / a school.

5. reads / every / book / she / night / before / bed.

6. often/ go/ they/ hiking/ on weekends

7. she/ cook/ delicious meals/ always

8. alcohol/he/ never/ drink/

9. a walk/ in the evening/ we/ usually/ take

10. fast food/ I/ eat/ rarely

>>> Tìm hiểu thêm: Tất tần tật toàn bộ những giới kể từ nhập giờ đồng hồ Anh bạn phải tóm vững

Bài 4: Bài luyện thì lúc này đơn – Viết lại những câu sau bên dưới dạng bị động

1. They clean the house every week.

2. People speak English all over the world.

3. My sister cooks dinner every evening.

4. They repair cars at the garage.

5. We grow vegetables in our garden.

6. They clean the house every day.

7. He repairs the xế hộp at the garage.

8. She makes a cake for the buổi tiệc nhỏ.

9. They grow vegetables in their garden.

10. We deliver the packages đồ sộ customers.

11. He teaches English at the language school.

12. The waiter serves the customers in the restaurant.

13. They play basketball in the park.

14. The chef cooks delicious meals in the kitchen.

15. She writes the report for the meeting.

Bài 5: Chọn đáp án trúng nhất

1. She _______ đồ sộ the thể hình twice a week.

a) goes

b) go

c) is going

d) going

2. The book _______ by millions of people around the world.

a) reads

b) is reading

c) is read

d) read

3. They _______ English lessons online.

a) takes

b) taking

c) take

d) took

4. My friends _______ in a band together.

a) is playing

b) playing

c) plays

d) play

Xem thêm: 4 con rồng châu á

5. The sun _______ in the east and sets in the west.

a) is rising

b) rises

c) rise

d) rising

6. We _______ a lot of fun at the buổi tiệc nhỏ last night.

a) has

b) have

c) had

d) having

7. The flowers _______ in the garden every spring.

a) blooms

b) is blooming

c) blooming

d) bloom

8. He _______ his homework every evening.

a) does

b) do

c) is doing

d) doing

9. The coffee _______ delicious.

a) taste

b) is tasting

c) tastes

d) tasting

10. We _______ for a walk in the park right now.

a) go

b) goes

c) are going

d) going

Bài 6: Viết lại những câu sau bên dưới dạng phủ định

1. They always go đồ sộ the beach in the summer.

2. She often visits her grandparents on Sundays.

3. We usually have breakfast at home page.

4. He sometimes plays guitar at parties.

5. I often read books before going đồ sộ bed.

Bài 7: Viết lại những câu sau bên dưới dạng câu nghi vấn vấn

1. She lives in Thủ đô New York.

2. They speak French fluently.

3. We play soccer every weekend.

4. He works as a doctor.

5. The train arrives at 9 a.m.

Đáp án bài bác luyện thì lúc này đơn (present simple tense exercises)

Đáp án bài bác luyện thì lúc này đơn (present simple tense exercises)

Bài luyện 1

1. My friend lives in London.

2. They study English at the university.

3. We play football every weekend.

4. She usually goes đồ sộ the thể hình after work.

5. The mèo sleeps on the sofa.

6. He likes đồ sộ eat pizza.

7. I am watching a movie right now.

8. They travel đồ sộ different countries every year.

9. We have lunch at 12 o’clock.

10. She is reading a book in the park.

11. He works as a teacher.

12. The train arrives at 8 a.m.

13. We drink coffee in the morning.

14. They play the guitar very well.

15. She teaches English at the language center.

16. She studies hard ví that she can get into a top university.

17. We travel đồ sộ different countries every summer.

18. The company develops innovative products đồ sộ stay ahead in the market.

19. He works tirelessly đồ sộ achieve his goals.

20. I work as a Marketing editor in AHK company.

Bài luyện 2 – Giải bài bác luyện thì lúc này đơn

1. Sarah goes đồ sộ the thể hình every day.

2. The students study hard for the exam.

3. My parents watch movies on weekends.

4. He plays basketball every Saturday.

5. She usually eats dinner at 7 p.m.

6. They visit their grandparents once a month.

7. Peter works as a doctor.

8. We lượt thích đồ sộ travel đồ sộ new places.

9. The dog barks at strangers.

10. He drinks coffee in the morning.

Bài luyện 3

present simple

1. He often plays football on Sundays.

2. We usually go đồ sộ the park on weekends.

3. I have breakfast at 7 a.m.

4. She teaches English at a school.

5. She reads a book every night before bed.

6. They often go hiking on weekends.

7. She always cooks delicious meals.

8. He never drinks alcohol.

9. We usually take a walk in the evening.

10. I rarely eat fast food.

Bài luyện 4 – Giải bài bác luyện thì lúc này đơn

1. The house is cleaned every week.

2. English is spoken all over the world.

3. Dinner is cooked by my sister every evening.

4. Cars are repaired at the garage.

5. Vegetables are grown in our garden.

6. The house is cleaned every day by them.

7. The xế hộp is repaired at the garage by him.

8. A cake is made by her for the buổi tiệc nhỏ.

9. Vegetables are grown in their garden by them.

10. The packages are delivered đồ sộ customers by us.

11. English is taught at the language school by him.

12. The customers are served in the restaurant by the waiter.

13. Basketball is played in the park by them.

14. Delicious meals are cooked in the kitchen by the chef.

15. The report is written for the meeting by her.

Bài luyện 5

1. a) goes

2. c) is read

3. c) take

4. d) play

5. b) rises

6. c) had

7. d) bloom

8. a) does

9. c) tastes

10. c) are going

Bài luyện 6 – Giải bài bác luyện thì lúc này đơn

1. They don’t always go đồ sộ the beach in the summer.

2. She doesn’t often visit her grandparents on Sundays.

3. We don’t usually have breakfast at home page.

4. He doesn’t sometimes play guitar at parties.

5. I don’t often read books before going đồ sộ bed.

Bài luyện 7

1. Does she live in New York?

2. Do they speak French fluently?

3. Do we play soccer every weekend?

Xem thêm: quá khứ tiếp diễn là gì

4. Does he work as a doctor?

5. Does the train arrive at 9 a.m?

Trên phía trên những bài luyện thì lúc này đơn tiên tiến nhất. Hy vọng nội dung bên trên tiếp tục khiến cho bạn hiểu rộng lớn về kiểu cách dùng dạng câu này. Hãy rèn luyện những dạng bài luyện thì lúc này đơn (Present simple tense exercises) thiệt cần mẫn nhằm đạt được thành phẩm cao nhập tiếp thu kiến thức các bạn nhé!