bài tập về các thì trong tiếng anh

Để nắm rõ được cấu tạo, cách sử dụng của những thì nhập giờ Anh, tất cả chúng ta cần thiết thông thường xuyên dùng kết phù hợp với thực hiện bài xích tập luyện hỗ trợ. Bài ghi chép sau của Langmaster tiếp tục tổ hợp kỹ năng ngắn ngủn gọn gàng, và hỗ trợ bài tập luyện những thì nhập giờ Anh nhằm chúng ta tìm hiểu thêm và rèn luyện, gia tăng nền tảng ngữ pháp thiệt vững chãi nhé!

1. Thì thời điểm hiện tại đơn

1.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc:

null

Bạn đang xem: bài tập về các thì trong tiếng anh

Ví dụ của động kể từ tobe:

 • I am an engineer. (Tôi là 1 trong những kỹ sư.)
 • The xế hộp isn’t expensive. (Chiếc xe hơi này sẽ không nhiều tiền.)
 • Are they students? (Họ là SV à?)

Ví dụ của động kể từ thường:

 • The Sun sets in the West. (Mặt trời lặn ở phía Tây.)
 • She doesn’t bởi exercise every evening. (Cô ấy ko tập luyện thể thao từng tối.)
 • Do they often go lớn school on foot? (Họ đem thông thường quốc bộ cho tới ngôi trường không?)

Cách dùng:

 • Diễn miêu tả một chân lý, thực sự phân minh nhập cuộc . 
 • Diễn miêu tả một thói quen thuộc, hành vi mang tính chất hóa học lặp chuồn tái diễn. 
 • Diễn miêu tả một plan (lịch học tập, lịch di chuyển bởi vì tàu, máy bay…) đem giờ giấc rõ ràng, được bố trí cho tới sau này. 

Xem thêm:

=> CÁC DẠNG BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT SIMPLE)

=> TỔNG HỢP BẢNG CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

1.2 Bài tập luyện thì thời điểm hiện tại đơn

Bài tập luyện 1. Chia dạng trúng của những kể từ nhập ngoặc ở thì thời điểm hiện tại đơn

1. She often ______delicious meals. (make)

2. Hana ______eggs. (not eat)

3. They______(do) the homework on Monday.

4. He ______ (meet) friends every Sunday. (meet)

5. My sister ______ shopping every week. (go)

6. ______Nam and Hoa ______ lớn work by bus every day? (go)

7. _____ her parents ______with her decision? (agree)

8. Hoa  ______ her hair every day. (wash)

9. The police ______ robbers. (catch)

Đáp án

1. makes

2. does not eat/ doesn't eat

3. do

4. meets

5. goes

6. Do Nam and Hoa go...

7. Do her parents agree...

8. washes

9. catch

Bài tập luyện 2. Tìm và sửa lỗi sai thì thời điểm hiện tại đơn

1. He doesn’t plays chess in the afternoon.

2. The bus don’t arrive at 10 a.m.

3. Our parents doesn’t live in a luxury house.

4. They aren’t bởi their job on weekends.

5. The dog don’t lượt thích u.

Đáp án

1. plays → play

2. don’t → doesn’t

3. doesn’t → don’t

4. aren’t → don’t 

5. don’t → doesn’t

Xem thêm:

=> MẤT GỐC TIẾNG ANH NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU

=> SƠ ĐỒ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH CÓ THỰC SỰ GIÚP GHI NHỚ HIỆU QUẢ?

2. Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

2.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng:

 • Diễn miêu tả một hành vi đang được ra mắt ngay lập tức thời khắc thời điểm hiện tại.
 • Sau câu khẩu lệnh, kiến nghị.
 • Kết phù hợp với trạng kể từ Always thể hiện nay sự than thở phiền, không dễ chịu khi một hành vi này tê liệt xẩy ra lặp chuồn tái diễn. 
 • Diễn miêu tả một hành động/ vấn đề chuẩn bị xẩy ra nhập sau này ngay gần.

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT CONTINUOUS)

2.2 Bài tập luyện về thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Bài tập luyện 1: Hoàn trở nên những câu sau dùng thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

1. Her/ dad / water/ some trees/ the/ garden

________________________

2. My/ younger sister/ clean/ floor/

________________________

3. Tiana/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant

________________________

4. They/ ask/ a/ woman/ about/ the/ way/ the/ railway/ station

________________________

5. My/ friend/ draw/ a/ beautiful/ picture

________________________

Đáp án

1. My dad is watering some trees in the garden.

2. My younger sister is cleaning the floor. 

3. Tiana is having lunch with her friends at a restaurant.

4. They are asking a woman about the way lớn the railway station.

5. My friend is drawing a beautiful picture. 

Bài tập luyện 2: Chia dạng trúng cho những động kể từ nhập ngoặc ở thì thời điểm hiện tại tiếp tục 1. Look! The xế hộp (move) sánh fast.

1. Listen! Someone (whisper) in the next room.

2. Your friend (sit) next lớn the beautiful girl over there at present?

3. Now Joy (try) lớn pass the examination.

4. It’s 11 o’clock, and my mom (cook) lunch in the kitchen.

5. Keep silent! You (sing) sánh loudly.

6. I (not stay) at trang chính at the present.

7. Now Hana (lie) lớn her mother about her bad marks.

8. At present they (travel) lớn LA.

9. Jim (not work) in his office now.

Đáp án

1. is moving

2. is whispering

3. is sitting

4. are trying

5. is cooking

6. is singing

7. am not staying

8. is lying 

9. are traveling

10. is not working

3. Thì thời điểm hiện tại trả thành

3.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc:

null

Cách dùng:

 • Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra và kết thúc giục nhập vượt lên trước khứ ko xác lập rõ ràng thời hạn. 
 • Diễn miêu tả một hành vi vừa vặn mới nhất xẩy ra (thường chuồn với “just” hoặc “recently”). 
 • Diễn miêu tả một hành động/ vấn đề này tê liệt chính thức kể từ vượt lên trước khứ, vẫn kéo dãn tiếp cho tới thời điểm hiện tại và hoàn toàn có thể giữ lại nhập sau này. 
 • Thường thấy nhập cấu tạo đối chiếu nhất. 

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT PERFECT)

=> KHÁM PHÁ LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TỪ A ĐẾN Z

3.2 Bài tập luyện về thì thời điểm hiện tại trả thành

Bài tập luyện 1: Chia những động kể từ nhập ngoặc lịch sự thì thời điểm hiện tại trả thành

1. There is no more ice cream. I (eat)……………. it all, I’m afraid.

2. The report isn’t right. They (make)………….. a mistake.

3. Don’t you want lớn see this horror movie? It ………….(start).

4. It’ll soon get warm here. I (turn)……….. the heating on.

5. ……… Linda (pay)…….. money for your mother?

6. Someone (take)………………. my xế hộp.

7. Wait a minute, please! I (finish)……………. my lunch.

8. ……… you ever (eat)………….. durian?

9. Kitty (not/come)…………… here for a very long time.

10. I (work)………….. at KD company for three years.

Đáp án:

1. have eaten

2. have made

3. has started

4. have turned

5. Has Linda paid

6. has taken

7. have finished

8. Have you eaten

9. hasn't come

10. have worked

Bài tập luyện 2: Viết lại câu bất biến nghĩa (thì thời điểm hiện tại trả thành)

1) This is the first time Tim went abroad.

=> Tim hasn’t ________________________________________

2) Anna started driving 1 month ago.

=> Anna has _________________________________________

3) They began drinking beer when it started lớn rain.

=> They have ________________________________________

4) She last had my hair cut when she left him.

=> She hasn't __________________________________________

5) The last time Sana kissed u was 3 months ago.

=> Sana hasn't _______________________________________

Đáp án:

1. Tim hasn’t never gone abroad before.

2. Anna has driven for 1 month.

3. They have drunk beer since it started raining.

4. She hasn't cut her hair since she left him.

5. Sana hasn’t kissed u for 3 months.

4. Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp diễn

4.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

 • Dùng nhằm nhấn mạnh vấn đề tính liên tiếp của một hành vi hoặc vấn đề (bắt đầu kể từ vượt lên trước khứ, tiếp tục cho tới thời điểm hiện tại và đem kỹ năng kéo dãn cho tới nhập tương lai).
 • Diễn miêu tả một hành vi vừa vặn mới nhất kết thúc giục tuy nhiên đem tác động, nhằm lại kết quả ở thời điểm hiện tại. 

=> TUYỂN TẬP BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

=>6 BƯỚC TỰ HỌC TIẾNG ANH TẠI NHÀ CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU THÀNH CÔNG

4.2 Bài tập luyện về thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp diễn

Bài tập luyện 1: Chia động kể từ nhập ngoặc lịch sự thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp diễn

1. My best friend _______French since September. (learn)

2. I’m getting tired. I _______ for the xế hộp for hours. (wait)

3. Sara ______ about where lớn go this weekend. (think)

4. Mary looks very exhausted because she ______ all night. (work)

5. Hoa ______ this book since last night. (read)

Đáp án:

1. has been learning

2. have been waiting

3. has been thinking

4. has been working

5. has been reading

Bài tập luyện 2: Hoàn trở nên câu với thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp tục và “ever since”

Ví dụ: Jin finished his business degree. Then he started lớn work for an international technology company.

=> Jin has been working for an international technology company ever since he finished his business degree.

1. Pony got a very bad flu. After that, she began lớn take vitamins.

=> Pony has ______________________________________________

2. David’s xế hộp broke down. Then he began lớn walk lớn work. 

=> David has ______________________________________________

3. Jen’s doctor told her lớn lose weight. Then she began lớn bởi exercise. 

=> Jen has ________________________________________________

4. Lim’s parents received the bad news. Then they started lớn cry. 

=> Lim’s parents have _______________________________________

5. John’s wife died of cancer. Then he started lớn volunteer at the hospital.

=> John has _______________________________________________

Đáp án

1. Pony has been taking vitamins ever since she got the very bad flu.

2. David has been walking lớn work ever since his xế hộp broke down.

3. Jen has been doing exercise ever since her doctor told her lớn lose weight.

4. Lim’s parents have been crying ever since they received the bad news.

5. John has been volunteering at the hospital ever since his wife died of cancer.

Xem thêm:

=> TÓM TẮT ĐẦY ĐỦ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH - CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG

=> 6 THÌ CƠ BẢN TRONG TIẾNG ANH MÀ NGƯỜI HỌC NÀO CŨNG CẦN NẮM CHẮC

5. Thì vượt lên trước khứ đơn

5.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc:

null

Ví dụ động kể từ tobe:

 • I was at my aunt's house yesterday afternoon. (Tôi tiếp tục trong nhà dì tôi chiều hôm qua)
 • He wasn’t at trang chính last Sunday. (Anh ấy đang không trong nhà Chủ Nhật tuần trước đó.)
 • Were they your friends? (Họ được xem là chúng ta của cậu à?)

Ví dụ của động kể từ thường:

 • We visited Singapore last summer. (Chúng tôi phượt Singapore ngày hè trước.)
 • She didn’t show u how lớn open the oven. (Cô ấy ko cho tới tôi thấy cơ hội hé lò nướng.)
 • Did they help you? (Họ tiếp tục giúp đỡ bạn à?)

Cách dùng:

 • Diễn miêu tả một hành động/ vấn đề tiếp tục xẩy ra và kết thúc giục ngay lập tức bên trên 1 thời điểm xác lập nhập vượt lên trước khứ. 
 • Diễn miêu tả một thói quen thuộc nhập vượt lên trước khứ, tuy nhiên thời điểm hiện tại không hề nữa.
 • Kể lại những hành vi ngắn ngủn, xẩy ra liên tục nhau nhập vượt lên trước khứ.
 • Sử dụng nhập câu ĐK loại 2.

=> BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN HAY NHẤT CÓ ĐÁP ÁN, NẮM CHẮC SAU 10 PHÚT

=> QUY TRÌNH HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU HIỆU QUẢ NHẤT

5.2 Bài tập luyện thì vượt lên trước khứ đơn

Bài tập luyện 1: Chia động kể từ nhập ngoặc ở thì vượt lên trước khứ đơn

1. Lily (eat)___________ dinner at five o’clock yesterday. 

2. My dad (buy)___________ a new xế hộp last month. 

3. They (go)___________ lớn LA on their last summer holiday. 

4. My family and I (see)___________ a horror movie last night. 

5. First, Minh and Lan (do)___________ homework, and then they (drink)___________ some juice. 

6. Suddenly, the mèo jumped and (bite)___________ my hand. 

7. What time (do)___________ they (get up)___________ this afternoon? 

8. I think I (hear)___________ a strange sound outside the house 5 minutes ago.

9. When I was 5 years old, I (break)__________ my arm. It really (hurt) __________. 

10. The police (catch)___________ all three of the robbers last month. 

11. How many times (do)___________ you (read)___________ this book?

Đáp án:

1. ate

2. bought

3. went

4. saw

5. did - drank

6. bit

7. did they get up

8. heard

9. broke - hurt

10. caught

11. did you read

Bài tập luyện 2: Hoàn trở nên câu sau ở thì vượt lên trước khứ đơn

1. It/ be/ sunny/ yesterday.

2. In 1991/ we/ move/ lớn another thành phố.

3. When/ they/ get/ the first award?

4. She/ not/ go/ lớn the church/ 3 days ago.

5. How/ be/ Jimin/ yesterday?

6. They/ happy/ last holiday?

7. How/ you/ get there?

8. I/ play/ soccer/ last/ Sunday.

9. My/ friend/ make/ two/ cake/ two/ day/ ago.

10. She/ tell/ me/ her secret/ last night. 

Đáp án:

1. It was sunny yesterday.

2. In 1991, we moved lớn another thành phố.

3. When did they get the first award?

4. She did not go lớn the church 3 days ago.

5. How was Jimin yesterday?

6. Were they happy last holiday?

7. How did you get there?

8. I played soccer last Sunday.

9. My friend made two cakes two days ago.

10. She told u about her secret last night. 

6. Thì vượt lên trước khứ tiếp diễn

6.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng:

 • Nói cho tới một hành động/ vấn đề đang được ra mắt bên trên 1 thời điểm xác lập nhập vượt lên trước khứ. 
 • Diễn miêu tả một hành vi đang được xẩy ra nhập vượt lên trước khứ thì xuất hiện nay một hành vi không giống xen ngang (hành động xen nhập thông thường được phân tách ở vượt lên trước khứ đơn). 
 • Diễn miêu tả những hành vi xẩy ra tuy nhiên song nằm trong lúc 

=> BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN - GIỎI NGAY TRONG 5 PHÚT

6.2 Bài tập luyện về thì vượt lên trước khứ tiếp diễn

Bài tập luyện 1: Chia động kể từ nhập ngoặc ở thì vượt lên trước khứ tiếp diễn

1. Lisa______ (swim) in the sea when the rain started.

2. Some people _______ (relax) by the pool and others ______ (play) tennis.

3. For the first two days of my holiday I ______ (stay) with my family.

4. While I was driving trang chính, Jack _____ (try) desperately lớn tương tác u.

Xem thêm: tra từ hán việt sang thuần việt

5. My sister ______ (watch) TV when he got trang chính.

Đáp án

1. was swimming

2. were relaxing - were playing

3. was staying

4. was trying

5. was watching    

Bài tập luyện 2: Tự hoàn thành xong vế còn sót lại của những câu sau bởi vì thì vượt lên trước khứ tiếp diễn

1. At 8 o’clock last night, I _____________________________________

2. At 5 o’clock last Monday, _____________________________________

3. At 10:15 yesterday morning, __________________________________

4. At 7:45 last night, ___________________________________________

5. Half an hour ago, ___________________________________________

6. Suzy phoned us while we _____________________________________

Đáp án tham ô khảo:

1. At 8 o’clock last night, I was watching a comedy film.

2. At 5 o’clock last Monday, my mom was watering plants in the garden.

3. At 10:15 yesterday morning, my parents were cooking a meal.

4. At 7:45 last night, I was reading an interesting book. 

5. Suzy phoned us while we were doing exercise.  

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

7. Thì vượt lên trước khứ trả thành

7.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

 • Diễn miêu tả một hành động/ vấn đề tiếp tục xẩy ra trước một thời điểm hoặc một hành động/ vấn đề khác nhập vượt lên trước khứ. 
 • Trong câu ĐK loại 3. 

=> CÁC DẠNG BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

7.2 Bài tập luyện về thì vượt lên trước khứ trả thành

Bài tập luyện 1: Chia động kể từ nhập ngoặc ở thì vượt lên trước khứ trả thành

1. When I arrived Kathy ______(go) away.

2. If I ______(know) the truth, I wouldn’t have behaved lượt thích that.

3. By the time I met you, I ______(work) in that company for five years.

4. Sunny ______(study) in Korea before she did her masters at Harvard.

5. _____ the film ______(end) when he arrived at the cinema?

Đáp án:

1. had gone

2. had known

3. had worked

4. had studied

5. Had the film ended

Bài tập luyện 2: Viết lại câu phụ thuộc vào kể từ cho tới sẵn

1. Kai had gone trang chính before we arrived.

=> After _________________________________________________________

2. We closed the door, then we took a look around the shops.

=> Before ________________________________________________________

3. The light had gone out before they got out of the station.

=> When _________________________________________________________

4. After Lam had explained everything clearly, we started our work.

=> By the time _____________________________________________________

5. My sister had watered flowers in the garden by the time my mother came trang chính.

=> Before _________________________________________________________

Đáp án:

1. After Kai had gone trang chính, we arrived.

2. Before we took a look around the shops, we had closed the door.

3. When they got out of the station, the light had gone out.

4. By the time we started our work, Lam had explained everything clearly.

5. Before my mother came trang chính, my sister had watered flowers in the garden.

8. Thì vượt lên trước khứ hoàn thành xong tiếp diễn

8.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng:

 • Dùng nhằm trình diễn miêu tả một hành vi tiếp tục xẩy ra xuyên suốt một khoảng chừng thời hạn (gần như liên tục) trước lúc một hành vi không giống xẩy ra nhập vượt lên trước khứ. 
 • Diễn miêu tả một hành vi kéo dãn liên tiếp trước một mốc thời hạn ở vượt lên trước khứ.
 • Diễn miêu tả một hành vi kéo dãn liên tiếp trước tê liệt và mặc dù tiếp tục kết thúc giục vẫn nhằm lại tác động, kết quả bên trên 1 thời điểm chắc chắn nhập vượt lên trước khứ.

=> CÁC DẠNG BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

8.2 Bài tập luyện về thì vượt lên trước khứ hoàn thành xong tiếp diễn

Bài tập luyện 1: Chi động kể từ nhập ngoặc ở thì vượt lên trước khứ hoàn thành xong tiếp diễn

1. Yesterday, my dad said he ______ (stop) smoking for 2 months.

2. The photographers ______(wait) hours for the stars lớn arrive at the 2023 Oscar ceremony.

3. We ______ (talk) on the phone when the rain poured down.

4. I felt ill because I ________________________ (drink) five cups of coffee.

5. She ______________________ (study) all day, sánh she was tired.

Đáp án:

1. had been stopping

2. had been waiting

3. had been talking

4. had been drinking

5. had been studying 

Bài tập luyện 2: Chọn đáp án trúng cho tới câu

1. Emily loves this writer’s books. She (has been reading / had been reading) them for years.

2. Her clothes were dirty because she (has been working / had been working) in the garden.

3. Where have you been? We (had been waiting / have been waiting) for his comeback for ages.

4. Jimmy hasn’t decided on a career yet, but he (has been thinking / had been thinking) about it lately.

5. After Sam (has been playing / had been playing) the violin for 5 years, she joined an orchestra.

Đáp án:

1. has been reading

2. had been working

3. have been waiting

4. has been thinking

5. had been playing

9. Thì sau này đơn

9.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

 • Diễn miêu tả một Dự kiến mang tính chất khinh suất, ko phụ thuộc vào địa thế căn cứ.
 • Diễn miêu tả một ra quyết định ngay lập tức bên trên thời khắc rằng, một lời hứa hẹn, sự ngỏ ý…
 • Xuất hiện nay nhập câu ĐK loại 1.

=> TỔNG HỢP BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN THƯỜNG GẶP NHẤT, KÈM ĐÁP ÁN

9.2 Bài tập luyện thì sau này đơn

Bài tập luyện 1: Chia động kể từ nhập ngoặc ở thì sau này đơn

1. I _____(help) her take care of her children tomorrow.

2. _____ you_____ (come) lớn work tomorrow?

3. _____ you_____ please (bring) u a cup of milk?

4. If it stops raining soon, we ______(go) lớn the church.

5. ____ we_____(start) again from the beginning?

Đáp án

1. will help 

2. Will you come

3. Will you bring

4. will go

5. Will we start

Bài tập luyện 2: Sắp xếp lại địa điểm của kể từ muốn tạo trở nên những câu đem nghĩa

1. pretty/ caterpillar/ turn/ soon/ butterfly/ the/ a/ turn/ Will?

2. will/ Hong Kong/ they/ where/ stay/ when/ visit/ they/?

3. won’t/ out/ rains/ My mom/ not/ go/ if/ it

4. Helen/ that/ She/ come/ tonight/ hopes/ will/ to/ the/ tiệc nhỏ. 

Đáp án:

1. Will the caterpillar turn into a pretty butterfly soon?

2. Where will they stay when they visit Hong Kong?

3. My mom won’t go out if it rains.

4. She hopes that Helen will come lớn the tiệc nhỏ tonight. 

10. Thì sau này tiếp diễn

10.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

 • Diễn miêu tả hành vi đang được ra mắt bên trên 1 thời điểm xác lập nhập sau này hoặc tiếp tục ra mắt và kéo dãn nhập xuyên suốt một khoảng chừng thời hạn ở sau này. 
 • Diễn miêu tả một tiếp hoạch/ dự trù nhập sau này, với kỹ năng đặc biệt cao tiếp tục xẩy ra và thông thường gắn kèm với một mốc thời hạn nhập sau này. 

=> TUYỂN TẬP BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

10.2 Bài tập luyện về thì sau này tiếp diễn

Bài tập luyện 1: Chia động kể từ nhập ngoặc ở thì sau này tiếp diễn

1. Tomorrow afternoon, Jennie _____(build) a new trang web.

2. This time next month, most people _____(use) the Internet for entertainment.

3. We _____(climb) the mountain at this time next Sunday.

4. They _____(not study) at 10 a.m tomorrow.

5. _____ she ______(do) the housework at 9 p.m tomorrow?

Đáp án:

1. will be building

2. will be using

3. will be climbing

4. won’t be studying

5. Will she be doing

Bài tập luyện 2: Viết lại trở nên câu đem nghĩa (có phân tách động từ) 

1. We/ be/ play/ soccer/ time/ tomorrow/ our friends.

2. Halan/ be/ study/ abroad/ time/ she/ graduate/ next year.

3. The children/ be/ live/ Ho Chi Minh city/ for/ 3 weeks. 

4. Lam/ be/ do/ homework/ 8 a.m/ tomorrow morning/ so/ his sister/ not/ ask/ him/ go out.

5. They/ not/ be/ have/ lunch/ together/ when/ you/ come/ tomorrow.

Đáp án:

1. We will be playing soccer at that time tomorrow with our friends.

2. Halan will be studying abroad by the time she graduates next year.

3. The children will be living in Ho Chi Minh thành phố for 3 weeks. 

4. Lam will be doing his homework at 8 a.m tomorrow morning, sánh his sister won't ask him lớn go out.

5. They won’t be having lunch together when you come tomorrow.

11. Thì sau này trả thành

11.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

Dùng nhằm trình diễn miêu tả một hành vi tiếp tục xẩy ra và dứt trước 1 thời điểm tốt một hành vi không giống ở nhập sau này. 

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

11.2 Bài tập luyện về thì sau này trả thành

Bài tập luyện 1: Chia động kể từ nhập ngoặc ở thì sau này trả thành

1. Susan_______ (finish) her homework before 9 o’clock this evening.

2. I _______ (spend) over 500,000 VND on online shopping by the kết thúc of the week.

3. I _______ (do) the job before the quấn comes tomorrow.

4. By December all the leaves ________. (fall)

5. Be quick! The man _______ before you rescue it. (drown)

6. If Hana doesn’t hurry, they _________ before she comes. (leave)

7. We ___________ the washing by 9 o’clock. (do)

Đáp án:

1. will have finished

2. will have spent

3. will have done

4. will have fallen

5. will have drowned

6. will have left

7. will have done

Bài tập luyện 2: Chọn đáp án trúng trong những câu sau

1. I will let you in. I ________ with the food by the time you come in.

A. will have arrived

B. will be arrival

C. will be arrived

2. By the time they get there, the pet store ________ (close).

A. will close

B. will have closed

C. closed

3. I ________ (see) you tomorrow at 4:00 PM.

A. will see

B. see

C. will be seeing

4. The manager ________ by the time the orders come in.

A. will leave 

B. will be left

C. will have left

5. If Kai continues drinking sánh fast, he ________ (drink) the whole bottle by midnight.

A. will drink

B. will have drunk

C. will be drinking

Đáp án:

1. will have arrived

2. will have closed

3. will see

4. will have left

5. will have drunk

12. Thì sau này hoàn thành xong tiếp diễn

12.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

Diễn miêu tả một hành động/ vấn đề tiếp tục xẩy ra và kéo dãn (nhấn mạnh sự tiếp tục đem tính liên tục) cho tới 1 thời điểm tốt khi một hành vi không giống xẩy ra nhập sau này. 

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

12.2 Bài tập luyện về thì sau này hoàn thành xong tiếp diễn

Bài tập luyện 1: Chia động kể từ ở nhập ngoặc lịch sự thì sau này hoàn thành xong tiếp diễn

1. By the kết thúc of the week she ______ (work) here for 5 months.

2. By the kết thúc of this month they _______ (live) together for 7 years.

3. By midnight Jim _______ (play) this computer game for 48 hours.

4. By the time we get lớn Hanoi this evening, we _____ (drive) more than thở five hundred miles. We are going lớn be exhausted.

5. She __________ (study) Korean Culture for 4 years by the kết thúc of this year.

6. _____ they __________ (talk) for an hour by the time her boyfriend comes back?

Đáp án:

1. will have been working

2. will have been living

3. will have been playing

4. will have been driving

5. will have been studying

6. Will they have been talking

Bài tập luyện 2: Chọn đáp án trúng trong những câu sau:

1. Richel wants lớn speak with you. – Please tell her that I ______ her as soon as I have không lấy phí time.

A. will call

B. will have called

C. will have been calling

2. Let’s meet at 5 pm tomorrow. – Sorry, I _____ at 5 o’clock.

A. will be working

B. will have worked

C. will have been working

3. Say goodbye lớn San now. By the time you return, she ______ for Vietnam.

A. will be leaving

B. will have left

C. will have been leaving

4. By 2023, he ______ as the director of this company for trăng tròn years.

A. will work

B. will be working

C. will have been working

5. She promised that she ______ anyone about it.

A. won’t tell

B. wouldn’t tell

C. won’t have told

Đáp án:

1. A

2. A

3. B

Xem thêm: danh sách điểm mạnh, điểm yếu

4. C

5. B

Bài ghi chép tiếp tục tổ hợp lại kỹ năng cơ bạn dạng và hỗ trợ một trong những bài xích tập luyện nhằm những chúng ta cũng có thể thích nghi và ghi ghi nhớ cấu tạo, cách sử dụng của từng thì. Hy vọng phần bài xích tập luyện những thì nhập giờ Anh phía trên hoàn toàn có thể chung người xem học tập chất lượng tốt hơn!