bài tập về câu tường thuật

Khi mong muốn thuật lại điều trình bày của người nào cơ, các bạn sẽ nên dùng cho tới câu trần thuật. Trong giờ Anh bọn họ phân rời khỏi câu thẳng và con gián tiếp với cơ hội gửi ngữ pháp không giống nhau như tiếp sau đây.

Câu con gián tiếp (hay thường hay gọi là câu tường thuật) được dùng nhằm thuật lại một vụ việc hoặc một điều trình bày của người nào cơ.

Bạn đang xem: bài tập về câu tường thuật

Quy tắc dùng câu con gián tiếp

Trong giờ Anh, Khi mong muốn gửi câu thẳng trở thành câu con gián tiếp, tất cả chúng ta cần thiết lùi thì của động kể từ, thay đổi đại kể từ nhân xưng, đại kể từ, tính kể từ chiếm hữu, tân ngữ và thay đổi trạng kể từ chỉ xứ sở, thời hạn.

Lùi thì của động từ:

Sự việc được trần thuật nhập câu con gián tiếp thông thường ko xẩy ra bên trên thời gian trình bày. Do cơ, Khi gửi câu thẳng trở thành câu con gián tiếp, động kể từ rất cần phải lùi 1 thì về quá khứ đối với thì của thời gian trình bày.

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

Hiện bên trên đơn

Quá khứ đơn

Hiện bên trên tiếp diễn

Quá khứ tiếp diễn

Hiện bên trên trả thành

Quá khứ trả thành

Hiện bên trên triển khai xong tiếp diễn

Quá khứ triển khai xong tiếp diễn

Quá khứ đơn

Quá khứ trả thành

Quá khứ tiếp diễn

Quá khứ triển khai xong tiếp diễn

Quá khứ trả thành

Quá khứ trả thành

Quá khứ triển khai xong tiếp diễn

Quá khứ triển khai xong tiếp diễn

Tương lai đơn

Tương lai đơn nhập quá khứ (would)

Tương lai gần

was/ were going to tướng V

Tương lai tiếp diễn

Tương lai tiếp nối nhập quá khứ (would be Ving)

Tương lai trả thành

Tương lai triển khai xong nhập quá khứ (would have PII)

shall/ can/ may

should/ could/ might

should/ could/ might/ must/ would

Giữ nguyên

LƯU Ý

Có 1 số ít tình huống ko thể triển khai lùi thì Khi gửi kể từ câu thẳng thanh lịch câu con gián tiếp nhập giờ Anh:

- Nếu động kể từ trần thuật phân chia ở thì lúc này, Khi gửi kể từ câu thẳng thanh lịch câu con gián tiếp, động kể từ chủ yếu và những trạng kể từ chỉ điểm chốn/ thời hạn được không thay đổi ko đổi

Ví dụ: My sister says: “I’m going to tướng the supermarket.”

→ My sister says she is going to tướng the supermarket.

- Nếu biểu diễn mô tả một thực sự hiển nhiên

Ví dụ: He said: “The Sun sets in the West.”

→ He said that the Sun sets in the West.

- Câu ĐK loại II và loại III

Ví dụ: “If I were you, I would not say that.” she said

→ She said that is she were má, she would not say that.

- Cấu trúc “Wish + quá khứ đơn/ quá khứ trả thành”

Ví dụ: “I wished I lived in Berlin.” Jane said.

→ Jane said she wished she lived in Berlin.

- Cấu trúc “It’s time somebody did something”

Ví dụ: “It’s time he did the washing-up.” his mother said.

→ His mother said it was time he did the washing-up.

Đổi đại kể từ nhân xưng, đại kể từ, tính kể từ chiếm hữu, thay đổi tân ngữ

Khi gửi kể từ câu thẳng thanh lịch câu con gián tiếp, tớ cần thiết chú ý thay đổi đại kể từ nhân xưng, đại kể từ, tính kể từ chiếm hữu và tân ngữ mang đến phù phù hợp với ngữ nghĩa và thực trạng.

 

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

Đại kể từ nhân xưng

I

he, she

you

I, he, she, they

we

they

Tính kể từ sở hữu

my

his, her

our

their

your

our, their

Đại kể từ sở hữu

mine

his, hers

yours

ours, mine, theirs

ours

theirs

Tân ngữ

me

him, her

us

them

you

me, us

Đại kể từ phản thân

myself

himself, herself

yourself

himself, herself, myself

ourselves

themselves

Đổi trạng kể từ chỉ xứ sở, thời gian

Trong câu con gián tiếp, vụ việc ko xẩy ra bên trên thời gian hoặc vị trí tuy nhiên người trình bày trần thuật. Do cơ, Khi gửi kể từ câu thẳng thanh lịch câu con gián tiếp, cần thiết xem xét thay đổi trạng kể từ chỉ thời hạn, xứ sở. Cụ thể:

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

here

there

now

then

yesterday

the day before

tomorrow

the day after

today/ tonight

that day/ that night

ago

before

next …

the following …

last …

the previous …

this

that

these

those

REPORTED SPEECH (Câu con gián tiếp)

Dạng câu trực tiếp

Cấu trúc câu con gián tiếp

Ví dụ

Câu kể

S + say(s)/ said/ tell/ told + (that) + S + V …

He said to tướng me: “I’m going to tướng the buổi tiệc ngọt.” → He told má that he was going to tướng the buổi tiệc ngọt.

Câu chất vấn Yes/No

S + asked/ wanted to tướng know/ wondered + if/whether + S + V …

“Are you hungry?” my friend asked má. → My friend asked má if I was hungry.

Câu chất vấn đem kể từ nhằm chất vấn Wh-

S + asked/ wanted to tướng know/ wondered + Wh + S + V …

“What is Andy doing?” Jim asked

→ Jim wanted to tướng know what Andy was doing.

Câu mệnh lệnh/ yêu thương cầu

S + asked/ told/ demanded,… (+O) + (not) to tướng V …

“Don’t smoke here.” my father told Pete. → My father told Pete not to tướng smoke there.

Câu cảm thán

S + exclaimed/ said + that + S + V …

“What a beautiful picture!” said Emma. → Emma exclaimed that the picture was beautiful.

Câu đề nghị

S + suggested (+ O) + (not) V-ing​ …

“Why don’t you send her an email?” said Tim. → Tin suggested má sending her an gmail.

Dạng câu trục tiếp là câu kể thì cấu tạo câu con gián tiếp là: S + say(s)/ said/ tell/ told + (that) + S + V …

Ví dụ:

He said to tướng me: “I’m going to tướng the buổi tiệc ngọt.” → He told má that he was going to tướng the buổi tiệc ngọt.

Dạng câu thẳng là thắc mắc Yes/No thì cấu tạo câu con gián tiếp là: S + asked/ wanted to tướng know/ wondered + if/whether + S + V …

Ví dụ:

“Are you hungry?” my friend asked má. → My friend asked má if I was hungry.

Dạng câu thẳng là thắc mắc Yes/No thì cấu tạo câu con gián tiếp là: S + asked/ wanted to tướng know/ wondered + Wh + S + V …

Ví dụ:

“What is Andy doing?” Jim asked

→ Jim wanted to tướng know what Andy was doing.

Dạng câu thẳng là Câu mệnh lệnh/ đòi hỏi thì cấu tạo câu con gián tiếp là: S + asked/ told/ demanded,… (+O) + (not) to tướng V …

Ví dụ: 

“Don’t smoke here.” my father told Pete.

→ My father told Pete not to tướng smoke there.

Dạng câu thẳng là câu cảm thán thì cấu tạo câu con gián tiếp là: S + exclaimed/ said + that + S + V …

Ví dụ:

“What a beautiful picture!” said Emma. → Emma exclaimed that the picture was beautiful.

Dạng câu thẳng là câu đề xuất thì cấu tạo câu con gián tiếp là:  S + suggested (+ O) + (not) V-ing​ …

Ví dụ:

“Why don’t you send her an email?” said Tim.

→ Tin suggested má sending her an gmail.

 Một số tình huống đặc trưng không giống Khi gửi câu kể từ thẳng thanh lịch con gián tiếp:

- Cấu trúc S + V + O + N/ V-ing

Ví dụ: “Sorry I’m late” said Mindy. → Mindy apologized for being late.

She said: “John broke the vase.” → She accused John of breaking the vase.

- Cấu trúc S + V + to tướng V

Ví dụ: “I will Gọi you when I arrive.” Tim said. → Tim promised to tướng Gọi má when he arrived.

- Câu chào, đề xuất lịch sự

Ví dụ: “Shall I pick you up at the airport?” said my brother. → My brother offered to tướng pick má up at the airport.

Một số động kể từ thông thường được dùng nhập câu con gián tiếp: say (nói), tell (kể), ask (hỏi), admit (thừa nhận), deny (phủ nhận), claim (khẳng định), promise (hứa), accuse (buộc tội), apologize (xin lỗi), suggest (gợi ý), warn (cảnh báo) …

Các chúng ta nằm trong xem xét lại kiến thức và kỹ năng, bài xích luyện của những dạng câu quan lại trọng:

  • Câu ĐK - vớ tần tật kiến thức và kỹ năng và bài xích luyện chi tiết
  • Câu thụ động - kiến thức và kỹ năng và tổng ôn bài xích luyện chi tiết
  • Mệnh đề mối liên hệ - Kiến thức và bài xích luyện đem đáp án

Bài luyện câu tường thuật

Exercise 1: Chuyển những câu sau về dạng câu trần thuật

1. “If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

Xem thêm: có bao nhiêu biện pháp tu từ

..............................................................................

2. “What would you bởi if you had three days off ?” I asked him.

..............................................................................

3. “I would have come to tướng see you if I had known your address, Jim” she said.

.................................................................................

4. “I’m sure she will help you if you ask her.” , he told má.

...............................................................................

5. “If Today were Sunday, we wouldn’t go to tướng school.” They said to tướng má.

................................................................................

6. She said to tướng má, “If I were you, I wouldn’t tell her about this.”

...................................................................................

7. “There would not be enough seats if a lot of guests came.”, they said.

..................................................................................

8. “You will be surprised if you meet him.” , Peter said to tướng Linda.

.................................................................................

9.The boy said : “I won’t be strong if I don’t swim everyday.”

.................................................................................

10. “What would you bởi if you saw a snake ?” Nam asked Nga.

..................................................................................

11. “We’ll have lunch outside in the garden if it’s not cold.” ,Mr John said.

..................................................................................

12. “Tom would win more races if he trained hard.” , The man said.

..................................................................................

13. “If you feel lượt thích a chat, phone má tonight.” David said to tướng má.

.....................................................................................

14. “If you isn’t eating ví much junk food, you would be a lot fitter.” Mother said.

......................................................................................

15. “I will be surprised if Mary doesn’t pass the exam.” , our teacher said.

......................................................................................

16. “If I knew her hobbies, I could let you know.” He said to tướng má.

......................................................................................

17. “If I won the lottery, I would buy a new siêu xe.” , the man said.

....................................................................................

18. “If you had listened to tướng my advice, you wouldn’t have made such a big mistakes.”

Julia said to tướng LiLi.

.....................................................................................

Exercise 2: Chọn đáp án đích nhất.

1. Jack asked má _____.

A. where bởi you come from?                                             B. where I came from  

C. where I came from      D. where did I come from?

2. She asked má _____ I liked pop music.

 A.when                                    B.what                                       C.if                                                     D.x

3. The doctor ____ him to tướng take more exercise.

 A.told                                        B.tell                                           C. have told                                    D. are telling

4. I wanted to tướng know_____ return home page.

A. when would she         B. when will she                     C. when she will              D. when she would

5. Claire told má that her father____ a race horse.

A. owned        B.  owns                   C. owning            D. A and B

6. What did that man say ______?

A. at you       B. for you              C. to tướng you                  D. you

7. I rang my friend in nước Australia yesterday, and she said it _______ raining there.

A. is       B. were       C. has been            D. was

8. The builders have ______ that everything will be ready on time.

A. promised      B. promise               C. promises                D. promising

9. The doctor _______ him to tướng take more exercise.

A. told          B. tell                C. have told            D. are telling

10. The last time I saw Linda, she looked very relaxed. She explained she’d been on holiday the ______ week.

A. ago       B. following             C. next               D. previous

11.  Yesterday, Laura ______ him to tướng put some shelves up.

A. asked          B. is asking              C. ask               D. was asked

12. Tom has ______ this story wasn’t completely true.

A. admitting that        B. was admitted that            C. admitted that                 D. admit that

13. When I rang Tessa some time last week, she said she was busy ______ day.

A. that            B. the             C. then                 D. this

14. I wonder _____ the tickets are on sale yet.

A. what           B. when            C. where             D. whether

15. Mathew _____ Emma that her train was about to tướng leave.

A.  has reminded        B. has reminded that           C. reminded             D. reminded that

16. Hello, Jim. I didn’t expect to tướng see you today. Sophie said you _____ ill.

A. are         B. were             C. was               D. should be

17. Ann ______ and left.

A.  said goodbye to tướng me  B. says goodbye to tướng me        C. tell má goodbye      D. told má goodbye

18. I told you ______ switch off the computer, didn’t I ?

A. don’t            B. not            C. not to              D. to tướng not

19. Bill was slow, ví I ________ hurry up.

A. tell him          B. told him for               C. told to       D. told him to

20. Sarah was driving to tướng fast, ví I ______ to tướng slow down.

A. asked her          B. asked                C. ask           D.have asked her

21. Someone ______ má there’s been an accident on the motorway.

A. asked                B. said                    C. spoke                      D. told

22. Sue was very pessimistic about the situation. I advised her _____.

A. no worry          B. not worry         C. no to tướng worry                      D. not to tướng worry

23. I couldn’t move the piano alone, ví I asked Tom_______.

A. giving a hand          B. gave a hand           C. to tướng give a hand      D. give a hand

24. Tom said that Thủ đô New York _______ more lively than vãn London.

A. is          B. be               C. was              D. were

25. When he was at Oliver’s flat yesterday, Martin asked if he ______ use the phone.

A. can      B. could                   C. may               D. must

26. George couldn’t help má. He ______ má to tướng ask Kate.

A. tell                B. said                    C. told        D. say

27. Judy ______ going for a walk, but no one else wanted to tướng.

A.admitted                             B. offered                                 C. promised                                   D. suggested

28. I said that I had met her ______ .

A. yesterday      B. the previous day               C. the day                        D. the before day.

29. The man asked the boys ______ .

A. why did they fight B. why they were fighting       

C. why they fight D.why were they  fighting

30. “______the door”, he said.

A. please open   B. open pleased             C. please to tướng open               D. please, opening

31. I wanted to tướng know ______ return home page.

A. when would she B. when will she        C. when she will           D. when she would

32. The woman wonders _______ doing well at school.

A. whether her children are      B. if her children were

B. whether her children were    D. her children are if

33. Peter said he was leaving for Paris ______.

A. next week      B. the week previous           C. following week    D. the following week

34. “I don’t usually drink milk when ______ ” Mrs. Pike said.

A. she was hungry     B. I was hungry                       C. I am hungry                               D. I will be

35. They said that their house had been broken into ______.

A. the two days before     B. two days ago             C. two days before         D. since two days

ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1. She said if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.

2. I asked him what he would bởi if he had (had) three days off.

3. She told Jim that she would have come if she had known his address.

4. He told má that he was sure she would help if I asked her.

5. They told má if that day were Sunday, they wouldn't go to tướng school

6. She told má that if she were má, she wouldn't tell her about that 

7 . They said that there wouldn’t be enough seats if a lot of guests came.

8. Peter told Linda that she would be surprised if she met him.

9. The boy said that he would not be strong if he did not swim everyday.

10. Nam asked Nga what she would bởi if she saw a snake.

11. Mr John said that they would have lunch outside in the garden if it was not cold.

12. The man said Tom would win more races if he trained hard.

13. David told má to tướng phone him that night if I felt lượt thích a chat.

14. My mother told má that I would be a lot fitter if I was not eating ví much junk food.

15. Our teacher said that she would be surprised of Mary did not pass the exam.

16. He told má that if he knew her hobbies, he could let má know.

17. The man said that he would buy a new siêu xe if he won the lottery.

18. Julia told LilLi that she would not have made such a big mistake if she had listened to tướng Julia’s advice.

Exercise 2:

1. C

2. C

3. A

4. D

5. A

6. C

7. D

8. A

9. A

10. D

11. A

12. C

13. A

14. D

15. C

16. B

17. A

18. C

19. D

20. A

21. D

22. D

23. C

24. C

25. B

26. C

27. D

28. B

29. B

30. A

31. D

32. A

33. D

Xem thêm: lớp 5 bao nhiêu tuổi

34. C

35. B

Các chúng ta nằm trong thực hiện bài xích và chú ý dùng nha.