bài tập về phép chia lớp 4

Toán lớp 4 phân tách cho tới số sở hữu 2 chữ số học viên kế tiếp được sản xuất thân quen với luật lệ tính phân tách và những bài bác luyện áp dụng của luật lệ phân tách.

Bạn đang xem: bài tập về phép chia lớp 4

Bài học tập này mamnonvietduc.edu.vn kế tiếp cung ứng những kiến thức và kỹ năng trọng tâm, bài bác luyện áp dụng của toán lớp 4 phân tách cho tới số sở hữu 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong xem thêm nhé.

1. Ôn luyện cơ hội phân tách cho tới số có một chữ số 

chia cho tới số có một chữ số

Thực hiện nay luật lệ phân tách theo dõi trật tự kể từ trái khoáy qua quýt nên.

Áp dụng 3 bước: luật lệ phân tách - nhân - trừ.

 • 2 phân tách 2 vì như thế 1, viết lách 1

1 nhân 2 vì như thế 2, 2 trừ 2 vì như thế 0

 • Hạ 1, 1 ko phân tách được cho tới 2, viết lách 0

  0 nhân 2 vì như thế 0, 1 trừ 0 vì như thế 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, viết lách 5

5 nhân 2 vì như thế 10, 10 trừ 10 vì như thế 0

 • Hạ 2, 2 phân tách 2 được một, viết lách 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 vì như thế 0

 • Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, viết lách 2

2 nhân 2 vì như thế 4, 4 trừ 4 vì như thế 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân tách cho tới số sở hữu 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân tách không tồn tại số dư

ví dụ phân tách cho tới số sở hữu 2 chữ số phân tách hết

Thực hiện nay luật lệ phân tách theo dõi trật tự kể từ trái khoáy qua quýt nên.

Áp dụng 3 bước: luật lệ phân tách - nhân - trừ.

 • 20 phân tách 14 được một, viết lách 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, viết lách 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, viết lách 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 vì như thế 5, viết lách 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 vì như thế 4, viết lách 4

4 nhân 14 vì như thế 56, 56 trừ 56 vì như thế 0

Vậy năm 2016 : 14 = 144, luật lệ phân tách này là luật lệ phân tách không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân tách sở hữu số dư

chia cho tới số sở hữu nhị chữ số sở hữu dư

Thực hiện nay luật lệ phân tách theo dõi trật tự kể từ trái khoáy qua quýt nên.

Áp dụng 3 bước: luật lệ phân tách - nhân - trừ.

 • 51 phân tách 19 được 2, viết lách 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 vì như thế 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, viết lách 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, viết lách 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân tách 19 vì như thế 5, viết lách 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 vì như thế 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét luật lệ phân tách cho tới số sở hữu 2 chữ số

Những cảnh báo Lúc tiến hành luật lệ phân tách số sở hữu nhị chữ số

 • Phép phân tách không còn là luật lệ phân tách sở hữu số dư vì như thế 0

 • Phép phân tách sở hữu dư là luật lệ phân tách sở hữu số dư không giống 0

 • Phép phân tách sở hữu dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn luyện mặt hàng và lớp bên trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt mặt hàng và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, mặt hàng đơn vị chức năng ăn ý trở nên lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn ăn ý trở nên lớp nghìn

4. Bài luyện áp dụng toán lớp 4 phân tách cho tới số sở hữu 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, hắn biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng tạo thành những tá trứng, từng tá 12 trái khoáy. Hỏi sở hữu từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân tách 19 được một, viết lách 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 vì như thế 9, viết lách 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 vì như thế 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân tách 24 vì như thế 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 vì như thế 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 vì như thế 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 vì như thế 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 vì như thế 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 vì như thế 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là luật lệ phân tách hết

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 72 được 2, viết lách 2

2 nhân 72 vì như thế 144, 205 trừ 144 vì như thế 61

 • Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, viết lách 8

8 nhân 72 vì như thế 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân tách 72 vì như thế 5, viết lách 5

5 nhân 72 vì như thế 360, 360 trừ 360 vì như thế 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là luật lệ phân tách hết

đặt tính và tính

 • 168 phân tách 56 vì như thế 3, viết lách 3

Xem thêm: giao thông đường biển nước ta ngày càng phát triển chủ yếu do

3 nhân 56 vì như thế 168, 168 trừ 168 vì như thế 0

 • 0 phân tách 56 vì như thế 0, viết lách 0

 • Hạ 84 phân tách 56 vì như thế 1, viết lách 1

1 nhân 56 vì như thế 56, 84 trừ 56 vì như thế 28

 • Hạ 0 được 280 phân tách 56 vì như thế 5, viết lách 5

5 nhân 56 vì như thế 280, 280 trừ 280 vì như thế 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là luật lệ phân tách không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân tách 35 vì như thế 1, viết lách 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 vì như thế 21

 • Hạ 9 được 219 phân tách 35 vì như thế 6, viết lách 6

6 nhân 35 vì như thế 210, 219 trừ 210 vì như thế 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là luật lệ phân tách sở hữu số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 45 vì như thế 4, viết lách 4

4 nhân 45 vì như thế 180, 205 trừ 180 vì như thế 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 vì như thế 5, viết lách 5

5 nhân 45 vì như thế 225, 252 trừ 225 vì như thế 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là luật lệ phân tách sở hữu số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân tách 46 vì như thế 4, viết lách 4

4 nhân 46 vì như thế 184, 228 trừ 184 vì như thế 44

 • Hạ 8 được 448 phân tách 46 vì như thế 9, viết lách 9

9 nhân 46 vì như thế 414, 448 trừ 414 vì như thế 34

 • Hạ 5 được 345 phân tách 46 vì như thế 7, viết lách 7

7 nhân 46 vì như thế 322, 345 trừ 322 vì như thế 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là luật lệ phân tách sở hữu số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân tách 57 vì như thế 8, viết lách 8

8 nhân 57 vì như thế 456, 459 trừ 456 vì như thế 3

 • 3 ko phân tách được cho tới 57 viết lách 0

 • Hạ 47 được 347 phân tách 57 vì như thế 6, viết lách 6

6 nhân 57 vì như thế 342, 347 trừ 342 vì như thế 5

 • Hạ 6 được 56 phân tách 57 ko phân tách không còn viết lách 0

0 nhân 57 vì như thế 0, 56 trừ 0 vì như thế 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là luật lệ phân tách sở hữu số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo dõi quy tắc ưu tiên: luật lệ nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất luật lệ nhân, phân tách thì tiến hành trật tự kể từ trái khoáy qua quýt nên.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài luyện thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn trái khoáy mái ấm Bác Tư sở hữu 800 cây ăn trái khoáy những loại được trồng vô 16 mặt hàng. Hỏi từng mặt hàng sở hữu từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học chất lượng tốt toán lớp 4 phân tách cho tới số sở hữu 2 chữ số, học viên rất cần được cần cù thực hiện bài bác luyện nhằm trở nên thục công việc tính luật lệ phân tách. Tiếp tục theo dõi dõi mamnonvietduc.edu.vn và để được cung ứng thêm thắt nhiều kiến thức và kỹ năng hữu dụng nhé.

Xem thêm: electricity is the most common form of energy used today