bài tập về thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn (Simple Past) là 1 trong những nhập 12 thì cơ bạn dạng tuy nhiên ai học tập giờ đồng hồ Anh cũng cần phải “nắm lòng”. Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong ELSA Speak giải bài xích tập luyện thì quá khứ đơn nhằm nắm rõ kỹ năng và kiến thức, cách sử dụng điểm ngữ pháp này nhé. 

Tổng quan lại kỹ năng và kiến thức thì quá khứ đơn 

Thì quá khứ đơn (Simple Past) được dùng làm trình diễn miêu tả hành vi vẫn xẩy ra và kết giục trọn vẹn nhập quá khứ.

Bạn đang xem: bài tập về thì quá khứ đơn

Kiểm tra trị âm với bài xích tập luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click to tát start recording!

Recording... Click to tát stop!

loading

Ví dụ:

  • My little sister bought a barbie doll. (Em gái tôi vẫn mua sắm một con cái búp bê barbie.)
  • He went to the zoo last week. (Anh ấy đang đi đến sở thú nhập tuần trước đó.)

1. Cách người sử dụng thì quá khứ đơn nhập giờ đồng hồ Anh

Cách dùng Ví dụ
Diễn miêu tả hành vi vẫn xẩy ra và dứt trọn vẹn nhập quá khứ.I bought a bag yesterday.

–> Tôi vẫn mua sắm một chiếc túi nhập ngày hôm qua.

Diễn miêu tả hàng loạt những hành vi xẩy ra liên tục nhập quá khứI went to the company, then I joined a meeting.

–> Tôi đang đi đến công ty lớn và tiếp sau đó tham gia một buổi họp.

Diễn miêu tả hành vi lặp cút tái diễn và vẫn kết giục nhập quá khứ.I usually visited museums when I was a child. 

–> Tôi thông thường cút tham lam quan lại viện kho lưu trữ bảo tàng khi tôi còn nhỏ.

Diễn miêu tả 1 hành vi chen ngang 1 hành vi không giống đang được xẩy ra nhập quá khứAlex was baking cookies when I came back trang chủ.

–> Alex đang được nướng bánh khi tôi về nhà.

Sử dụng nhập câu ĐK loại II

→ If + Quá khứ đơn, would + V

If I were you, I would buy it.

–> Nếu tôi là các bạn, tôi tiếp tục mua sắm nó.

Sử dụng nhập câu ước không tồn tại thiệt (câu ước loại 2)

→ S + wish (that)+ S + V2/ed

I wish my mother was here now.

–> Tôi ước u tôi đang được ở trên đây lúc này.

Sử dụng nhằm tế bào miêu tả sự khiếu nại mang tính chất lịch sử hào hùng.Alexander Graham Bell invented the telephone.

–> Alexander Graham Bell vẫn sáng tạo đi ra điện thoại cảm ứng thông minh.

Dùng nhập một số trong những cấu tạo khác: 

→ It’s + (high) time + S + V(ed) 

→ It is + khoảng chừng thời hạn + since + thì quá khứ

1. It’s time I started to look for new opportunities.

→ Đã đến thời điểm tôi chính thức lần kiếm những thời cơ vừa rồi.

2. It has been three months since Daniel sold his house.

→ Đã tía mon kể từ thời điểm Daniel phân phối tòa nhà của anh ý ấy.

2. Dấu hiệu nhận ra thì quá khứ đơn

Dấu hiệu Ví dụ
Trong câu sở hữu những trạng từ:

→ Yesterday, last week, last year, last month, ago, the day before, in the past

I woke up at 9 o’clock yesterday.

–> Hôm qua quýt tôi thức dậy khi 9h.

Khoảng thời hạn nhập ngày:

→ This evening, this morning, today

She visited her grandmother this morning.

–> Cô ấy đang đi đến thăm hỏi bà nội nhập sáng sủa ni.

Trong những cấu trúc:

–> As if, as though, it’s time, if only, wish 

I wish I didn’t cry.

–>Tôi ước rằng bản thân dường như không khóc.

3. Công thức (cấu trúc) thì quá khứ đơn

Động kể từ To be Động kể từ thường
Câu khẳng địnhS + was/ were + ……S + V-ed
Ví dụShe was in Hanoi last week.

→ Cô ấy vẫn ở Thành Phố Hà Nội nhập tuần trước đó.

He played soccer yesterday.

→ Anh ấy vẫn đùa soccer vào trong ngày ngày hôm qua.

Câu phủ toan
(-)
S + was/ were + not + ……S + did not + V 
Ví dụShe wasn’t in Hanoi last week.

→ Cô ấy dường như không ở Thành Phố Hà Nội nhập tuần trước đó.

He didn’t play soccer yesterday.

→ Anh ấy ko đùa soccer nhập ngày hôm qua.

Câu nghi vấn vấn (?)Was/ Were+ S + V?Did + S + V?
Ví dụWas she in Hanoi last week?

→ Cô ấy vẫn ở Thành Phố Hà Nội tuần trước đó chính không?

Did he play soccer yesterday?

→ Anh ấy vẫn đùa soccer ngày hôm qua chính không?

Wh-questionWh + was/ were + S + V-inf + …?Wh+ did + S + V-inf + ….?
Ví dụWhy was she in Hanoi last week?

→ Vì sao cô ấy ở Thành Phố Hà Nội tuần trước?

Where did he play soccer yesterday?

→ Hôm qua quýt anh ấy vẫn đùa soccer ở đâu?

Công thức và cách sử dụng thì quá khứ đơn

>> Xem thêm:

  • Quá khứ đơn của to tát be
  • Bài tập luyện phân tách động kể từ nhập ngoặc

Bài tập luyện thì quá khứ đơn sở hữu đáp án chi tiết

1. Bài tập luyện vận động kể từ quý phái thể quá khứ 

Chuyển những động kể từ sau quý phái thể quá khứ:

1. come2. go3. read4. stay5. prepare
6. get7. leave8. return9. visit10. cut
11. give12. forget13. receive14. begin15. start
16. build17. talk18. tell19. think20. say

2. Bài tập luyện phân tách động kể từ thì quá khứ đơn cơ bạn dạng

1. What she _________ (do) last night? – She _________ (do) her homework.

2. My brother_________ (not/use) the computer yesterday.

3. She _________ (live) in Hanoi.

4. Helen _________ (read) the newspaper last night.

5. He _________ (forget) something?

6. I _________ (go) to tát the supermarket after school.

7. You _________ (see) Anne’s mèo yesterday?

8. She was very sad, ví she _________ (leave) the office early. 

9. Jack _________  (get) married last month?

10. Last week I _________ (visit) Temple of Literature in Ha Noi. 

11. Hasley _________ (eat) pumpkin soup for dinner.

12. My sister _________ (go) to tát the zoo yesterday.

13. Kate _________ (have) a great time in Paris last summer. 

14.  What she _________ (eat) for dinner yesterday?

15.  I _________ (buy) many souvenirs for my parents.

16. My brother _________ (write) my mother several letters.

17. Helen _________ (help) u with my homework last week.

18. I _________ (return) to tát Seoul yesterday. 

19. She _________ (go) to tát the club with a stranger yesterday.

20. She _________ (prepare) dinner with her mother yesterday

3. Bài tập luyện phân tách động kể từ thì quá khứ đơn nâng lên

Once upon a time, in a village there _________ (live)1 a beautiful girl named Cinderella with her stepmother and two step sisters. She _________ (work)2 hard all day. One day, they all _________ (go)3 to tát a ball in the palace, leaving Cinderella behind. Cinderella _________ (is)4 feeling sad. Suddenly there _________ (is)5 a burst of light and the fairy godmother _________ (appear)6

With a flick of the magic, she _________ (turn)7 Cinderella into a beautiful princess with glass slippers and a horse carriage _________ (appear)8 at the door. The fairy godmother _________ (warn)9 Cinderella to tát return before midnight. Cinderella _________ (arrive)10 at the ball, the prince _________ (see)11 her and _________ (fall)12 in love with her. 

They _________ (dance)13 together all night, as the clock struck twelve, Cinderella _________ (rush)14 out to tát her carriage leaving one of her slippers behind. 

The prince _________ (go)15 to tát every house in the town with the slipper until he found Cinderella. The prince and Cinderella _________ (live)16 happily ever after.

Bài tập luyện thì quá khứ đơn dạng phân tách động từ

4. Bài tập luyện ghi chép lại câu kể từ lúc này đơn quý phái quá khứ đơn

1. I have breakfast at 7 o’clock.

2. Lily buys a lot of books.

3. They get up at 6 o’clock.

4. Jack closes the door.

Xem thêm: các trạng từ chỉ tần suất

5. I spend two hours making a pizza every weekend.

6. The sofa is very uncomfortable.

7. My mother cooks beefsteak for lunch.

8. Leo plays badminton in the park.

9. My sister draws a colorful picture.

10. My brother gets up at 8 o’clock.

11. Alex goes to tát the cinema.

12. Maya listens to tát music.

13. Daniel stays at trang chủ all weekend. 

14. Selena sells the Đen chair at a fair.

15. I go to tát the zoo.

5. Bài tập luyện ghi chép lại câu thì quá khứ đơn quý phái thể phủ toan & nghi vấn vấn

1. I went to tát the movies with my boyfriend last night.

2. My mother went to tát the market yesterday.

3. Mark sent u a letter apologizing for being late for his appointment last night.

4. I bought a new computer yesterday.

5. I walked to tát school.

6. He gave u a bouquet of roses.

7. Karty baked a cake last night.

8. My family went to tát Da Nang to tát see the fireworks festival last year.

9. I called him to tát discuss a new project.

10. She invited u to tát her birthday tiệc ngọt.

6. Bài tập luyện ghi chép lại câu thì quá khứ đơn nâng cao

1. I/ play soccer/ yesterday.

2.  My sister/ wash/ the dishes.

3. last night/ I/play/ piano/ for one hour.

4.  They/ not go/ school yesterday.

5.  Lily/ buy/ that house/ last month.

6.  The teacher/ tell/ me/ come back/ in /an hour.

7. What time/ you/ go home/ yesterday/?

8. We/ talk/ about/ our holiday/ in London.

9. My team/ are/ very tired/ after the sự kiện.

10. Leika/ do/ her exercises/ on the bus. 

Bài tập luyện thì quá khứ đơn dạng ghi chép lại câu nâng cao

Có thể các bạn quan lại tâm:

  • Bài tập luyện thì quá khứ tiếp diễn
  • Bài tập luyện thì sau này đơn
  • Bài tập luyện câu tường thuật

Đáp án bài xích tập luyện thì quá khứ đơn

Bài 1:

1. came2. went 3. read4. stayed 5. prepared
6. got7. left8. returned9. visited10. cut
11. gave12. forgot13. received14. began15. started
16. built17. talked18. told19. thought20. said

Bài 2:

1. did she do/ did2. didn’t use3. lived4. read
5. did he forget6. went7. did you see8. left
9. did Jack get10. visited11. ate12. went
13. had14. did she eat15. bought16. wrote
17. helped18. returned19. went20. prepared

Bài 3:

1. lived2. worked 3. went 4. was 
5. was6. appeared7. turned8. appeared
9. warned10. arrived11. saw12. fell
13. danced14. rushed15. went16. lived

Bài 4:

1. I had breakfast at 7 o’clock.

2. Lily bought a lot of books.

3. They got up at 6 o’clock.

4. Jack closed the door.

5.  I spent two hours making a pizza.

6. The sofa was very uncomfortable.

7. My mother cooked beefsteak for lunch.

8. Leo played badminton in the park.

9. My sister drew a colorful picture.

10. My brother got up at 8 o’clock.

11. Alex went to tát the cinema.

12. Maya listened to tát the music.

13. Daniel stayed at trang chủ all weekend. 

14. Selena sold the Đen chair at a fair.

15. I went to tát the zoo.

Đáp án bài xích tập luyện thì quá khứ đơn và chỉ dẫn giải cụ thể

Bài 5:

Thể phủ định Thể nghi vấn vấn
1. I didn’t go to tát the movies with my boyfriend last night.1. Did you go to tát the movies with your boyfriend last night?
2. My mother did not go to tát the market yesterday.2. Did your mother go to tát the market yesterday?
3. Mark didn’t send u a letter apologizing for being late for my appointment last night.3. Did Mark send you a letter apologizing for being late to tát your appointment last night?
4. I didn’t buy a new computer yesterday.4. Did you buy a new computer yesterday?
5. I didn’t walk to tát school.5. Did you walk to tát school?
6. He didn’t give u a bouquet of roses6. Did he give you a bouquet of roses?
7. Karty didn’t bake a cake last night.7. Did Karty bake a cake last night?
8. My family didn’t go to tát Da Nang to tát see the fireworks festival last year.8. Did your family go to tát Da Nang to tát watch the fireworks festival last year?
9. I didn’t điện thoại tư vấn him to tát discuss a new project.9. Did you điện thoại tư vấn him to tát discuss a new project?
10. She didn’t invite u to tát her birthday tiệc ngọt.10. Did she invite you to tát her birthday party?

Bài 6: 

1. I played soccer yesterday.

2. My sister washed the dishes.

3. Last night, I played the piano for one hour.

4. They didn’t go to tát school yesterday.

5. Lily bought that house last month.

6. The teacher told u to tát come back in an hour.

7. What time did you go trang chủ yesterday?

8. We talked about our holiday in London.

9. My team was very tired after the sự kiện.

Xem thêm: cơ sở dữ liệu quan hệ là gì

10. Leika did her exercises on the bus.

>> Xem thêm: Bài tập luyện thì quá khứ trả thành

Trên đó là hoàn hảo cỗ bài tập về thì quá khứ đơn tuy nhiên ELSA Speak vẫn tổ hợp được. Quý khách hàng hãy rèn luyện nhằm đoạt được điểm ngữ pháp này tương đương đạt điểm trên cao trong số kỳ ganh đua nhé.