be careful the tree is going to fall

Câu hỏi:

22/03/2020 12,726

Bạn đang xem: be careful the tree is going to fall

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Be careful! The tree is going lớn fall.

A. Look out

Đáp án chủ yếu xác

Đáp Án A.

A. Look out (v): nom chừng, cẩn thận

B. Look up (v): tra cứu vãn, dò la kiếm

C. Look on (v): đứng nom, đứng xem

D. Look after (v): coi sóc, chở che.

Đồng nghĩa với “Be careful” là “Look out”, nên là lựa chọn đáp án A.

Dịch câu: Cẩn thận! Cái cây đang được sẵn sàng sụp đổ.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on vour answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

I’m sure Luisa was very disappointed when she failed the exam.

A. Luisa must be very disappointed when she failed the exam. 

B. Luisa must have been very disappointed when she failed the exam. 

C. Luisa may be very disappointed when she failed the exam. 

D. Luisa could have been very disappointed when she failed the exam

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

When I arrived at the meeting the first speaker …………. speaking and the audience ……         

A. just finished  - were clapping

B. had just finished- had clapped 

C. had just finished - were clapping

D. just finished - had clapped

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

The teacher said Columbus ________ America in 1942.

A. discovered

B. had discovered

C. was discovering 

Xem thêm: để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây

D. would discover

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Within their trang chính country, National Red Cross and Red Crescent societies assume the duties and responsibilities of a national relief society.

A. take on

B. get off

C. go about

D. put in

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

To Americans, it is impolite lớn ask someone about age,________. and salary.

A. many

B. married

C. marriage

D. marrying

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

If you have ever watched television, you have seen plenty ________ drug ads.

A. with

B. of

C. for

D. about

Câu 7:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

He decided not lớn buy the fake watch and wait until he had more money.

A. faulty

B. forger

C. authentic

D. original

Xem thêm: sách bài tập lý 9

TÀI LIỆU VIP VIETJACK