các bước cân bằng phản ứng oxi hóa khử

* Một số chú ý cần thiết nhớ:

Bạn đang xem: các bước cân bằng phản ứng oxi hóa khử

- Nắm vững vàng cơ hội xác lập số OXH và được học tập ở chương III

Phản ứng OXH – Khử là phản xạ xẩy ra nhập tê liệt đem sự dịch gửi e của hóa học phản xạ hoặc phản xạ OXH khử là phản xạ nhưng mà nhập tê liệt đem sự thay cho thay đổi số OXH của một hoặc nhiều thành phần.

- Chất khử là hóa học nhường nhịn e (số OXH tăng sau phản ứng), hóa học OXH là hóa học nhận e (số OXH hạn chế sau phản ứng).

(Chất khử cho tới tăng, hóa học o nhận giảm)

* Các bước thăng bằng phản xạ OXH – Khử

Bước 1 : Xác lăm le số oxi hoá của những thành phần đem số oxi hoá thay đổi :

Bước 2 : Viết quy trình oxi hoá và quy trình khử, cân bằng mỗi quy trình :

Bước 3 : Tìm thông số phù hợp sao cho tổng số electron do chất khử nhường bằng tổng số electron nhưng mà chất oxi hoá nhận .

Bước 4: Cân vị thành phần bất biến số OXH 

* Chú ý: Khi hóa học lão hóa (khử) đem chỉ số to hơn một trong các phân tử thì nên thêm thắt thông số (bằng chỉ số nhập phân tử) nhập quy trình khử (oxi hóa) ứng. Tại ví dụ bên trên : \(\mathop {Fe}\limits^{ + 3} {\mkern 1mu} ,\mathop H\limits^0 {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \) đem chỉ số là 2 nhập phân tử ứng Fe2O3, H2 vì vậy cần thiết thêm thắt thông số 2 nhập quy trình khử, lão hóa.

* Một số ví dụ cụ thể:

Ví dụ 1: Cân vị phương trình phản xạ lão hóa khử nhập tê liệt hóa học lão hóa (khử) còn tồn tại tầm quan trọng thực hiện môi trường

a.\(Al+{{H}_{2}}S{{O}_{d\tilde{}\ddot{}}}\xrightarrow{{{t}^{o}}}A{{l}_{2}}{{(S{{O}_{4}})}_{3}}+S{{O}_{2}}+{{H}_{2}}O\)

b. KMnO4  +  HCl → KCl  +  MnCl2  +  Cl2  +  H2O

a.   Cách 1 : Xác lăm le số lão hóa, hóa học lão hóa, hóa học khử

\(\overset{0}{\mathop{Al}}\,+{{H}_{2}}\overset{+6}{\mathop{S}}\,{{O}_{4d}}\xrightarrow{{{t}^{o}}}\overset{+3}{\mathop{A{{l}_{2}}}}\,{{(S{{O}_{4}})}_{3}}+\overset{+4}{\mathop{S}}\,{{O}_{2}}+{{H}_{2}}O\)

Bước 2 :  Viết quy trình lão hóa, quy trình khử :

 \(\mathop {2Al}\limits^0 {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  \to {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \mathop {A{l_2}}\limits^{ + 3} {\mkern 1mu} {(S{O_4})_3}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  + {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} 2.3e\) (quá trình lão hóa )

 \(\mathop S\limits^{ + 6} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  + {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} 2e{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  \to {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \mathop S\limits^{ + 4} {\mkern 1mu} {O_2}\) (quá trình khử)

Bước 3 : Tìm thông số cho tới nhị quy trình lão hóa và khử và thăng bằng phương trình

1 \(\mathop {2Al}\limits^0 {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  \to {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \mathop {A{l_2}}\limits^{ + 3} {\mkern 1mu} {(S{O_4})_3}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  + {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} 2.3e\)

3 \(\mathop S\limits^{ + 6} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  + {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} 2e{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  \to {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \mathop S\limits^{ + 4} {\mkern 1mu} {O_2}\)

\(2Al+6{{H}_{2}}S{{O}_{4d}}\xrightarrow{{{t}^{o}}}A{{l}_{2}}{{(S{{O}_{4}})}_{3}}+3S{{O}_{2}}+6{{H}_{2}}O\)

b.   Cách 1 : Xác lăm le số lão hóa, hóa học lão hóa, hóa học khử

\(K\overset{+7}{\mathop{Mn}}\,{{O}_{4}}+H\overset{-1}{\mathop{Cl}}\,\to KCl+\overset{+2}{\mathop{Mn}}\,C{{l}_{2}}+\overset{0}{\mathop{C{{l}_{2}}}}\,+{{H}_{2}}O\)

Bước 2 :  Viết quy trình lão hóa, quy trình khử :

\(\overset{-1}{\mathop{2Cl}}\,\to \overset{0}{\mathop{C{{l}_{2}}}}\,+2.1e\)

                        (quá trình lão hóa )

\(\mathop {Mn}\limits^{ + 7} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  + 5e{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  \to \mathop {{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} Mn}\limits^{ + 2} {\mkern 1mu} \)

                  (quá trình khử)

Bước 3 : Tìm thông số cho tới nhị quy trình lão hóa và khử và thăng bằng phương trình

\(5\left| {\mathop {2Cl}\limits^{ - 1} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  \to {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \mathop {C{l_2}}\limits^0 {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  + {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} 2.1e} \right.\)

\(2\left| \overset{+7}{\mathop{Mn}}\,+5e\to \overset{+2}{\mathop{Mn}}\, \right.\)

2KMnO4  +  16HCl  →  2KCl  +  2MnCl2  +  5Cl2  +  8H2O

* Lưu ý: Khi thêm thắt thông số, những em ưu tiên thêm thắt thông số nhập thành phầm khử trước

Xem thêm: de thi tiếng việt lớp 5 cuối kì 2

 + Tại câu a là thêm thắt 3 nhập SO2  trước rồi tiếp sau đó mới mẻ bảo toàn S nhằm thêm thắt thông số nhập H2SO4

=> Do H2SO4 ngoài vào vai trò là hóa học OXH rời khỏi, thì còn là một hóa học môi trường xung quanh (vẫn còn S+6 ở sản phẩm) nên tao ko thể thêm thắt thông số nhập H2SO4 ngay được

+ Tại câu b là thêm thắt 5 nhập Cl2 trước rồi tiếp sau đó mới mẻ bảo toàn Clo nhằm thêm thắt thông số nhập HCl

=> Do HCl ngoài vào vai trò là hóa học khử rời khỏi, thì còn là một hóa học môi trường xung quanh (vẫn còn Cl- ở sản phẩm) nên tao ko thể thêm thắt thông số nhập HCl tức thì được.

Ví dụ 2: Cân vị phương trình phản xạ OXH – Khử sau:

a, FeS2   +   O2   \(\xrightarrow{{{t}^{0}}}\)   Fe2O3   +   SO2

b, FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Hướng dẫn giải chi tiết:

Bước 1 : Xác lăm le số lão hóa, hóa học lão hóa, hóa học khử

\(\overbrace {Fe{S_2}}^0{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  + {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \mathop {{O_2}}\limits^0 {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  \to {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \mathop {F{e_2}}\limits^{ + 3} {\mkern 1mu} \mathop {{O_3}}\limits^{ - 2} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  + {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \mathop S\limits^{ + 4} {\mkern 1mu} \mathop {{O_2}}\limits^{ - 2} {\mkern 1mu} \)

Chất lão hóa : \(\mathop {{O_2}}\limits^0 {\mkern 1mu} \)

Chất khử :  \(\overbrace {Fe{S_2}}^0\)

Bước 2 : Viết quy trình lão hóa, quy trình khử :

\(\overbrace{2FeS}^{0}\,\,\,\to \,\,\,\overset{+3}{\mathop{F{{e}_{2}}}}\,\,\,\,+\,\,\,\overset{+6}{\mathop{2S}}\,\,\,\,+\,\,\,18e\)  (quá trình lão hóa )

\(\mathop {{O_2}}\limits^0 {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  + {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} 4e{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  \to {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \mathop {2O}\limits^{ - 2} {\mkern 1mu} \)(quá trình khử)

Bước 3 : Tìm thông số cho tới nhị quy trình lão hóa và khử và thăng bằng phương trình

2     \(\overbrace{2Fe{{S}_{2}}}^{0}\,\,\,\to \,\,\,\overset{+3}{\mathop{F{{e}_{2}}}}\,{{O}_{3}}\,\,\,+\,\,\,\overset{+4}{\mathop{4S}}\,{{O}_{2}}\,\,\,+\,\,\,22e\)

11 \(\mathop {{O_2}}\limits^0 {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  + {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} 4e{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  \to {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \mathop {2O}\limits^{ - 2} {\mkern 1mu} \)

     4FeS2   +   11O2   \(\xrightarrow{{{t}^{0}}}\) 2Fe2O3   +   8SO2

b. Bước 1: Xác lăm le số OXH, Chất OXH, hóa học Khử

\(\overbrace {FeS}^0{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  + {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \mathop {{H_2}S{O_4}}\limits^{ + 6} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  \to {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \mathop {F{e_2}}\limits^{ + 3} {\mkern 1mu} (\mathop {\mathop S\limits^{ + 6} {\mkern 1mu} {O_4}{)_3}}\limits^{} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  + {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \mathop S\limits^{ + 4} {\mkern 1mu} \mathop {{O_2}}\limits^{ - 2} {\mkern 1mu}  + {H_2}O\)

Chất OXH: H2SO4

Chất khử: FeS

Bước 2: Viết quy trình OXH, quy trình Khử:

\(\overbrace{2FeS}^{0}\,\,\,\to \,\,\,\overset{+3}{\mathop{F{{e}_{2}}}}\,\,\,\,+\,\,\,\overset{+6}{\mathop{2S}}\,\,\,\,+\,\,\,18e\) (quá trình oxi hóa)

\(\mathop S\limits^{ + 6} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  + {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} 2e{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  \to {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \mathop S\limits^{ + 4} {\mkern 1mu} \) (quá trình khử)

Bước 3: Tìm thông số 2 quy trình OXH và Khử và thăng bằng phương trình

     1    \(\overbrace{2FeS}^{0}\,\,\,\to \,\,\,\overset{+3}{\mathop{F{{e}_{2}}}}\,\,\,\,+\,\,\,\overset{+6}{\mathop{2S}}\,\,\,\,+\,\,\,18e\)

     9   \(\mathop S\limits^{ + 6} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  + {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} 2e{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  \to {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \mathop S\limits^{ + 4} \)

\(2FeS + 10{H_2}S{O_4} \to F{e_2}{(S{O_4})_3} + 9S{O_2} + 10{H_2}O\)

* Lưu ý: Trong phương trình này, H2SO4 vẫn vào vai trò hóa học OXH và là hóa học môi trường xung quanh, nên tao cần thiết thêm thắt thông số nhập SO2 trước, tiếp sau đó bảo toàn thành phần S rồi mới mẻ thêm thắt thông số cho tới H2SO4.

Loigiaihay.com

Xem thêm: sơ đồ tư duy bài vội vàng