cách đánh số trang trong powerpoint

Bạn hoàn toàn có thể tăng số trang chiếu tương đương ngày và giờ vô bạn dạng trình diễn của tôi.

1. Ngày và giờ

2. Số trang chiếu

Để tăng vấn đề đầu trang và dưới trang vô bản phân phát, hãy coi mục Chỉnh sửa khắc số trang, dưới trang và đầu trang cho tới Bản phân vạc vô PowerPoint.

Thêm số trang chiếu hoặc số trang ghi chú

 1. Trên tab Xem, vô group Dạng coi Bản trình bày, nhấn vào Thông thường.

 2. Ở phía trái màn hình hiển thị, bên trên ngăn sở hữu chứa chấp hình thu nhỏ trang chiếu, nhấn vào hình thu nhỏ trang chiếu thứ nhất vô bạn dạng trình diễn.

 3. Trên tab Chèn, vô nhóm Văn bản, nhấn vào Đầu trang & Chân trang.

  Tab Chèn

 4. Trong vỏ hộp thoại Đầu trang và Chân trang, hãy triển khai một trong những thao tác sau:

  • Nếu mình thích tăng số trang chiếu, hãy nhấn vào tab Trang chiếu, rồi lựa chọn vỏ hộp kiểm Số trang chiếu.

  • Nếu mình thích tăng số trang vô những chú thích, hãy nhấn vào tab Ghi chú và bạn dạng phân phát, rồi lựa chọn vỏ hộp kiểm Số trang.

  Hộp thoại Đầu trang và chân trang

 5. Nếu mình thích tăng số trang vào cụ thể từng trang chiếu hoặc trang chú thích vô bạn dạng trình diễn của tôi, hãy nhấn vào Áp dụng cho tới vớ cả.

Thay thay đổi số của trang chiếu bắt đầu

Bạn hoàn toàn có thể thay cho thay đổi số của trang chiếu chính thức, chỉ khắc số một trang chiếu hoặc vứt số trang chiếu ngoài trang chiếu thứ nhất. Cách triển khai như sau.

 1. Trên tab Thiết kế, vô group Tùy chỉnh, nhấn vào Kích cỡ Trang chiếu > Kích cỡ Trang chiếu Tùy chỉnh.

 2. Trong vỏ hộp Kích cỡ Trang chiếu, ở list thả xuống Đánh số Trang chiếu từ, lựa chọn một vài chính thức.

Chỉ khắc số một trang chiếu hoặc khắc số toàn bộ trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên

 1. Trên tab Chèn, vô nhóm Văn bản, nhấn vào Đầu trang & Chân trang.

  Tab Chèn

 2. Trong vỏ hộp thoại Đầu trang và Chân trang, nhấn vào tab Trang chiếu.

  Hộp thoại Đầu trang và chân trang

 3. Thực hiện tại một trong mỗi thao tác sau:

  • Để khắc số trang chiếu chúng ta vẫn lựa chọn, nên chọn vỏ hộp kiểm Số trang chiếu, rồi nhấn vào Áp dụng. Lặp lại công đoạn này cho tới từng trang chiếu riêng rẽ lẻ mình thích khắc số.

  • Để khắc số toàn bộ trang chiếu trừ trang chiếu thứ nhất, nên chọn vỏ hộp kiểm Số trang chiếu, lựa chọn Không hiện trên trang chiếu xài đề, rồi nhấn vào Áp dụng cho tới Tất cả.

Để biết vấn đề về phong thái bố trí lại những trang chiếu vô bạn dạng trình diễn, coi mục Thay thay đổi trật tự trang chiếu.

Thêm ngày và giờ

 1. Trên tab Xem, vô group Dạng coi Bản trình bày, nhấn vào Thông thường.

 2. Ở phía trái màn hình hiển thị, bên trên ngăn sở hữu chứa chấp hình thu nhỏ trang chiếu, nhấn vào hình thu nhỏ trang chiếu thứ nhất vô bạn dạng trình diễn.

 3. Trên tab Chèn, vô group Văn bản, nhấn vào Ngày & Giờ.

 4. Trong vỏ hộp Đầu trang và Chân trang, hãy triển khai một trong những thao tác sau:

  • Nếu mình thích tăng ngày và giờ vô trang chiếu, hãy nhấn vào tab Trang chiếu.

  • Nếu mình thích tăng ngày và giờ vô những trang chú thích, hãy nhấn vào tab Ghi chú và bạn dạng phân phát.

 5. Chọn vỏ hộp kiểm Ngày và giờ, rồi triển khai một trong những thao tác sau:

  • Nếu mình thích ngày và giờ phản ánh ngày và giờ lúc này từng khi chúng ta cởi hoặc in bạn dạng trình diễn, hãy nhấn vào Cập nhật tự động động, rồi lựa chọn format ngày và giờ mình thích.

  • Nếu mình thích bịa ngày và giờ về một ngày rõ ràng, hãy nhấn vào Cố định, rồi ở vỏ hộp Cố định, nhập ngày mình thích.

   Qua việc bịa ngày bên trên bạn dạng trình diễn là Cố định, chúng ta cũng có thể dễ dàng và đơn giản theo gót dõi phen cuối chúng ta thay cho thay đổi bạn dạng trình diễn.

 6. Nếu mình thích tăng ngày và giờ vào cụ thể từng trang chiếu, trang chú thích hoặc bạn dạng phân vạc vô bạn dạng trình diễn, hãy nhấn vào Áp dụng cho tới Tất cả.

Thêm số trang chiếu hoặc số trang ghi chú

 1. Trên tab Xem, vô group Dạng coi Bản trình bày, nhấn vào Thông thường.

  Xem thêm: vân tịch truyện tập cuối

 2. Ở phía trái màn hình hiển thị, bên trên ngăn sở hữu chứa chấp hình thu nhỏ trang chiếu, nhấn vào hình thu nhỏ trang chiếu thứ nhất vô bạn dạng trình diễn.

 3. Trên tab Chèn, vô group Văn bản, nhấn vào Số Trang chiếu.

 4. Trong vỏ hộp thoại Đầu trang và Chân trang, hãy triển khai một trong những thao tác sau:

  • Nếu mình thích tăng số trang chiếu, hãy nhấn vào tab Trang chiếu, rồi lựa chọn vỏ hộp kiểm Số trang chiếu.

  • Nếu mình thích tăng số trang vô những trang chú thích, hãy nhấn vào tab Ghi chú và bạn dạng phân phát, rồi lựa chọn vỏ hộp kiểm Số trang.

 5. Nếu mình thích tăng số trang vào cụ thể từng trang chiếu hoặc trang chú thích vô bạn dạng trình diễn của tôi, hãy nhấn vào Áp dụng cho tới vớ cả.

Thay thay đổi số của trang chiếu bắt đầu

Bạn hoàn toàn có thể thay cho thay đổi số của trang chiếu chính thức, chỉ khắc số một trang chiếu hoặc vứt số trang chiếu ngoài trang chiếu thứ nhất. Cách triển khai như sau.

 1. Trên tab Thiết kế, vô group Thiết lập Trang, nhấn vào Thiết lập Trang.

 2. Trong vỏ hộp Thiết lập Trang, ở list thả xuống Đánh số Trang chiếu từ, lựa chọn một vài chính thức.

Chỉ khắc số một trang chiếu hoặc khắc số toàn bộ trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên

 1. Trên tab Chèn, vô group Văn bản, nhấn vào Số Trang chiếu.

  Trong group Văn bản

 2. Trong vỏ hộp thoại Đầu trang và Chân trang, nhấn vào tab Trang chiếu.

  Đầu trang hoặc chân trang
 3. Thực hiện tại một trong mỗi thao tác sau:

  • Để khắc số trang chiếu chúng ta vẫn lựa chọn, nên chọn vỏ hộp kiểm Số trang chiếu, rồi nhấn vào Áp dụng. Lặp lại công đoạn này cho tới từng trang chiếu riêng rẽ lẻ mình thích khắc số.

  • Để khắc số toàn bộ trang chiếu trừ trang chiếu thứ nhất, nên chọn vỏ hộp kiểm Số trang chiếu, lựa chọn Không hiện trên trang chiếu xài đề, rồi nhấn vào Áp dụng cho tới Tất cả.

Để biết vấn đề về phong thái bố trí lại những trang chiếu vô bạn dạng trình diễn, coi mục Thay thay đổi trật tự trang chiếu.

Thêm ngày và giờ

 1. Trên tab Xem, vô group Dạng coi Bản trình bày, nhấn vào Thông thường.

 2. Ở phía trái màn hình hiển thị, bên trên ngăn sở hữu chứa chấp hình thu nhỏ trang chiếu, nhấn vào hình thu nhỏ trang chiếu thứ nhất vô bạn dạng trình diễn.

 3. Trên tab Chèn, vô group Văn bản, nhấn vào Ngày & Giờ.

 4. Trong vỏ hộp Đầu trang và Chân trang, hãy triển khai một trong những thao tác sau:

  • Nếu mình thích tăng ngày và giờ vô trang chiếu, hãy nhấn vào tab Trang chiếu.

  • Nếu mình thích tăng ngày và giờ vô những trang chú thích, hãy nhấn vào tab Ghi chú và bạn dạng phân phát.

 5. Chọn vỏ hộp kiểm Ngày và giờ, rồi triển khai một trong những thao tác sau:

  • Nếu mình thích ngày và giờ phản ánh ngày và giờ lúc này từng khi chúng ta cởi hoặc in bạn dạng trình diễn, nhấn vào Cập nhật tự động động, rồi lựa chọn format ngày và giờ mình thích.

  • Nếu mình thích bịa ngày và giờ về một ngày rõ ràng, hãy nhấn vào Cố định, rồi ở vỏ hộp Cố định, nhập ngày mình thích.

   Qua việc bịa ngày bên trên bạn dạng trình diễn là Cố định, chúng ta cũng có thể dễ dàng và đơn giản theo gót dõi phen cuối chúng ta thay cho thay đổi bạn dạng trình diễn.

 6. Nếu mình thích tăng ngày và giờ vào cụ thể từng trang chiếu, trang chú thích hoặc bạn dạng phân vạc vô bạn dạng trình diễn, hãy nhấn vào Áp dụng cho tới Tất cả.

Xem thêm

Thêm, bố trí và xóa trang chiếu

Hiển thị số trang chiếu và tổng số trang chiếu bên trên từng trang chiếu

Thay thay đổi trật tự những trang chiếu của bạn

Chèn hoặc vô hiệu hóa số trang chiếu

 1. Đi cho tới Xem >bình thường.

 2. Đi cho tới Chèn >Số Trang chiếu.

 3. Chọn Số Trang chiếu , rồi nhập số của trang chiếu chính thức. Bản xem trước hiển thị địa điểm.

 4. Để tăng hoặc vô hiệu hóa số trang chiếu chỉ ngoài trang title, hãy xóa hoặc lựa chọn Không hiện trên trang chiếu xài đề.

  Xem thêm: ẩn bạn bè trên fb

 5. Chọn Áp dụng cho tới vớ cả hoặc Áp dụng.

Bạn cần thiết tăng trợ giúp?

Bạn ham muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám phá huỷ những quyền lợi của gói ĐK, liếc qua những khóa huấn luyện, mò mẫm hiểu cơ hội bảo mật thông tin trang bị của người tiêu dùng và không dừng lại ở đó nữa.

Cộng đồng giúp đỡ bạn bịa và vấn đáp những thắc mắc, cung ứng phản hồi và lắng tai chủ ý kể từ những Chuyên Viên sở hữu kỹ năng và kiến thức đa dạng.

Tác giả

Bình luận