chất có thể trùng hợp tạo ra polime là

Câu hỏi:

04/03/2020 36,079

D. CH2=CH-COOH

Bạn đang xem: chất có thể trùng hợp tạo ra polime là

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những hóa học với công thức tại đây những hóa học nằm trong loại este là:

(1) CH3CH2COOCH3;

(2) CH3OOCCH3;

(3) HCOOC2H5;

(4) CH3COOH;     

(5) HOOCCH2CH2OH    

(6) CH3CH(COOC2H5)COOCH3;

(7) CH3OOC-COOC2H5,

(8) CH2=CH – COOCH3

A. (1), (2), (3), (4), (5)

B. (1), (2), (3), (6), (7), (8)

C. (1), (2), (4), (6), (7)

D. (1), (2), (3), (6), (7)

Câu 2:

Cho sơ thiết bị phản ứng:

EsteX(C4HnO2)+NaOH, toY+ddAgNO3/NH3Z+NaOH,toC2H3O2Na

Công thức kết cấu của X vừa lòng sơ thiết bị vẫn mang lại là

A. CH2=CHCOOCH3

B. CH3COOCH2CH3

C. HCOOCH2CH2CH3

D. CH3COOCH=CH2

Câu 3:

Cho sơ thiết bị phản ứng: C4H10O-H2OXBr2(dd)Y+NaOHZ+CuO,to2–hiđroxi–2–metyl propanal

A. Isobutilen

B. But–2–en

Xem thêm: tóm tắt số phận con người

C. But–1– en

D. Xiclobutan

Câu 4:

Lên men hỗn hợp chứa chấp 300 gam glucozơ nhận được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quy trình lên men tạo nên trở nên ancol etylic là :

A. 60%.

B. 40%.

C. 80%.

D. 54%.

Câu 5:

Phương trình năng lượng điện li nào là sau đây được ghi chép chính ?

Câu 6:

Cho những hóa học sau :

(1) CH3CH2OH

(2) CH3CH2CH2OH

(3) CH3CH2CH(OH)CH3

(4) CH3OH

Dãy nào là tại đây bố trí những hóa học hòa hợp trật tự chừng tan nội địa tăng dần dần ?

A. (1) < (2) < (3) < (4).

B. (4) < (1) < (2) < (3).

C. (2) < (3) < (1) < (4).

Xem thêm: quy tắc nắm bàn tay trái

D. (3) < (2) < (1) < (4).