chất nào sau đây là đipeptit

YOMEDIA

Bạn đang xem: chất nào sau đây là đipeptit

 • Câu hỏi:

  Chất này sau đó là đipeptit?

  • A. Ala-Gly-Ala.   
  • B. Ala-Ala-Ala.        
  • C. Gly-Gly-Gly.     
  • D. Ala-Gly.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đipeptit có một links CO - NH

Mã câu hỏi: 284514

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: skill 1 unit 7 lớp 8

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Sắt(III) hiđroxit là hóa học rắn gray clolor đỏ lòe. Công thức của sắt(III) hiđroxit là
 • Chất thải cơ học chứa chấp protein Lúc bị phân diệt thông thường sinh rời khỏi khí X đem mùi hương trứng thối, nặng trĩu rộng lớn bầu không khí, đặc biệt độc. Khí X là
 • Natri hiđrocacbonat là hóa học được sử dụng thực hiện bột nở, chế dung dịch tách nhức bao tử bởi quá axit. Công thức của natri hiđrocacbonat là
 • Cặp hóa học này tại đây gây ra tính cứng trong thời điểm tạm thời của nước?
 • Chất này sau đó là đipeptit?
 • Chất này tại đây muối bột axit?
 • Ở sức nóng phỏng cao, CO khử được oxit này sau đây?
 • Chất này trên đây nằm trong loại monosaccarit? 
 • Dung dịch hóa học này sau thực hiện qùy tím đem trở thành color xanh? 
 • Số vẹn toàn tử hiđro nhập phân tử axit stearic là
 • Kim loại này tại đây đem tính khử mạnh rộng lớn sắt kẽm kim loại Al?
 • Ở sức nóng phỏng thông thường, sắt kẽm kim loại Al tan trọn vẹn nhập lượng dư hỗn hợp này sau đây?
 • Este X được tạo ra vày ancol metylic và axit fomic. Công thức của X là
 • Ở ĐK thông thường, sắt kẽm kim loại này tại đây tình trạng lỏng?
 • Kim loại này tại đây sắt kẽm kim loại kiềm thổ? 
 • Chất này tại đây tính lưỡng tính?
 • Polime tại đây nằm trong loại polime thiên nhiên?
 • Crom đem lão hóa +3 nhập ăn ý hóa học này sau đây?
 • Kim loại này tại đây thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 loãng, nhận được khí H2?
 • Công thức phân tử của ancol etylic là
 • Phát biểu tại đây đích thị về poli?
 • Cho 7,12 gam alanin thuộc tính với hỗn hợp HCl dư, cô cạn cẩn trọng hỗn hợp sau phản xạ, nhận được m gam muối bột khan. Giá trị của m là
 • Cho FeO phản xạ với hỗn hợp H2SO4 loãng dư, dẫn đến muối bột này sau đây?
 • Cho 10 gam CaCO3 thuộc tính không còn với hỗn hợp HCl dư, nhận được V lít khí CO2. Giá trị của V là
 • Este X đem công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X nhập hỗn hợp H2SO4 loãng, đun lạnh lẽo, nhận được thành phầm bao gồm axit axetic và hóa học cơ học Y. Công thức của Y là
 • Dung dịch hóa học này tại đây hòa tan Cu(OH)2, nhận được hỗn hợp có màu sắc xanh xao lam?
 • Thủy phân hoản toàn m gam tinh nghịch bột trở thành glucozơ. Cho toàn cỗ glucozơ nhập cuộc phản xạ tráng bạc (hiệu suất 100%), nhận được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là
 • Hòa tan không còn m gam Al nhập hỗn hợp HCl dư, nhận được 0,18 mol khí H2. Giá trị của m là
 • Cho sơ trang bị đem hóa: NaOH (+ X) → Z (+Y) → NaOH (+ X) → E (+Y) → BaCO3. Biết: X, Y, Z, E là những ăn ý hóa học không giống nhau và không giống BaCO3; từng mũi thương hiệu ứng với 1 phương trình chất hóa học của phản xạ thân thuộc nhị hóa học ứng. Các hóa học X, Y vừa lòng sơ trang bị bên trên thứu tự là
 • Cho những tuyên bố sau: (a) Trong bộ phận của xăng sinh học tập E5 đem etanol. (b) Thành phần chủ yếu của sợi bông, sợi đay là tinh nghịch bột.
 • Cho những tuyên bố sau: (a) Tro thực vật chứa chấp K2CO3 cũng là 1 loại phân kali.
 • Cho lếu láo ăn ý X bao gồm a mol Fe và 0,45 mol Mg nhập hỗn hợp Y chứa chấp Cu(NO3)2 và AgNO3 (tỉ lệ mol ứng 2: 1). Sau Lúc phản xạ kết đôn đốc, nhận được hỗn hợp Z và 87,6 gam hóa học rắn T bao gồm tía sắt kẽm kim loại. Hòa tan toàn cỗ T nhập lượng dư hỗn hợp H2SO4 quánh, lạnh lẽo thu được một,2 mol SO2 (sản phẩm khử có một không hai của H2SO4). Giá trị của a là
 • Nung lạnh lẽo một lượng butan vào trong bình kín (với xúc tác quí hợp), nhận được 0,47 mol lếu láo ăn ý X bao gồm H2 và những hiđrocacbon mạch hở (CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8, C4H10). Cho toàn cỗ X vào trong bình chứa chấp hỗn hợp Br2 dư thì đem tối nhiều a mol Br2 phản xạ, lượng bình tăng 9,52 gam và bay rời khỏi lếu láo ăn ý khí Y. Đốt cháy trọn vẹn Y nên dùng một vừa hai phải đầy đủ 0,28 mol O2, nhận được CO2 vầ H2O. Giá trị của a là
 • Cho những sơ trang bị phản xạ xẩy ra theo như đúng tỉ lệ thành phần mol \(E + 2NaOH → Y + 2Z\) \(F + 2NaOH → Y + T + H_2O\)
 • Hỗn ăn ý X bao gồm Cu, CuO, Fe, Fe2O3. Hòa tan không còn m gam X nhập hỗn hợp chứa chấp 1,05 mol HCl (dư 25% đối với lượng phản ứng), nhận được 0,07 mol H2 và 250 gam hỗn hợp Y. Mặt không giống, hòa tan không còn m gam X nhập hỗn hợp H2SO4 quánh lạnh lẽo, nhận được hỗn hợp Z (chứa 3 hóa học tan) và 0,1 mol SO2 (sản phẩm khử có một không hai của H2SO4). Cho Z thuộc tính với hỗn hợp Ba(OH)2 dư, nhận được kết tủa T. Nung T nhập bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi, nhận được 136,85 gam hóa học rắn. Nồng phỏng Tỷ Lệ FeCl3 nhập Y là
 • Hòa tan trọn vẹn 27,54 gam Al2O3 vày một lượng một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp HNO3, nhận được 267,5 gam hỗn hợp X. Làm rét X cho tới 10°C thì đem m gam tinh nghịch thể Al(NO3)3.9H2O tách rời khỏi. lõi ở 10°C, cứ 100 gam H2O hòa tan được tối nhiều 67,25 gam Al(NO3)3. Giá trị của m sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây?
 • Tiến hành thực nghiệm theo dõi quá trình sau: Cách 1: Cho 1 ml hỗn hợp AgNO3 1% nhập ống thử sạch sẽ. Cách 2: Thêm kể từ từ từng giọt hỗn hợp NH3, nhấp lên xuống đều cho tới Lúc kết tủa tan không còn. Cách 3: Thêm tiếp khoảng chừng 1 ml hỗn hợp glucozơ 1% nhập ống thử, đun lạnh lẽo nhẹ nhàng. Phát biểu này tại đây sai?
 • Hỗn ăn ý E bao gồm nhị amin X (CnHmN), Y (CnHm+1N2, với n ≥ 2) và nhị anken đồng đẳng tiếp nối. Đốt cháy trọn vẹn 0,11 mol E, nhận được 0,05 mol N2, 0,30 mol CO2 và 0,42 mol H2O. Phần trăm lượng của X nhập E là
 • Hỗn ăn ý E bao gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ mol ứng là 1: 1: 2). Đốt cháy trọn vẹn m gam E cần thiết và đầy đủ 4,07 mol O2, nhận được CO2 và H2O. Mặt không giống, mang đến m gam E thuộc tính không còn với lượng dư hỗn hợp NaOH đun lạnh lẽo, nhận được thành phầm cơ học bao gồm glixerol và 47,08 gam lếu láo ăn ý nhị muối bột. Phần trăm lượng của X nhập E là
 • Hỗn ăn ý T bao gồm tía este mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức), đều được tạo ra trở thành kể từ axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy trọn vẹn m gam T, nhận được H2O và 1,0 mol CO2. Xà chống hóa trọn vẹn m gam T vày hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ, nhận được lếu láo ăn ý E bao gồm nhị ancol (có nằm trong số vẹn toàn tử cacbon nhập phân tử) và 26,92 gam lếu láo ăn ý muối bột F. Cho E thuộc tính không còn với sắt kẽm kim loại Na nhận được 0,2 mol H2. Đốt cháy toàn cỗ F, nhận được H2O, Na2CO3 và 0,2 mol CO2. Khối lượng của Y nhập m gam T là

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: ngành nào sau đây thuộc ngành công nghiệp năng lượng