chất nào sau đây là hiđrocacbon

Câu hỏi:

21/08/2019 72,252

Bạn đang xem: chất nào sau đây là hiđrocacbon

D. C2H6.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những hóa học sau: metan, etilen, but-2-in và axetilen. Kết luận này sau đó là đúng?

A. Có 2 hóa học tạo nên kết tủa với hỗn hợp AgNO3 nhập NH3.

B. Có 3 hóa học làm mất đi color hỗn hợp Br2.

C. Cả 4 hóa học đều làm mất đi color hỗn hợp Br2.

D. Không đem hóa học này làm mất đi color hỗn hợp KMnO4.

Câu 2:

Có những hóa học sau: etan (1), propan (2), butan (3), isobutan (4). Dãy bao gồm những hóa học đem nhiệt độ chừng sôi tăng dần dần là

A. 1, 2, 4, 3

B. 1, 2, 3, 4

C. 3, 4, 2, 1

D. 3, 4, 1, 2

Câu 3:

Có 4 chất: etilen, propin, buta-1,3-đien, benzen. Xét kỹ năng làm mất đi color hỗn hợp brom của 4 hóa học bên trên, điều xác minh đích thị là

A. Có 3 hóa học đem kỹ năng làm mất đi color hỗn hợp brom

B. Chỉ có một hóa học đem kỹ năng làm mất đi color hỗn hợp brom

C. Có 2 hóa học đem kỹ năng làm mất đi color hỗn hợp brom

Xem thêm: các dạng toán vi ét thi vào lớp 10

D. Cả 4 hóa học đem kỹ năng làm mất đi color hỗn hợp brom

Câu 4:

Số đồng phân là phù hợp hóa học thơm nức đem công thức phân tử C8H10O thuộc tính được với NaOH là

A. 8.

B. 9.

C. 7.

D. 6.

Câu 5:

Anken X đem công thức cấu tạo: CH3−CH2−C(CH3)=CH−CH3.Tên của X là

A. 2-etylbut-2-en

B. isohexan

C. 3-metylpent-2-en

D. 3-metylpent-3-en

Câu 6:

Chất này tại đây phản xạ với HBr (tỉ lệ mol 1 : 1) luôn luôn mang lại 2 thành phầm là đồng phân của nhau?

A. But-2-en

B. 2,3-đimetylbut-2-en

C. But-1-en

D. Buta-1,3-đien

Xem thêm: phản xạ đơn giản thường là

TÀI LIỆU VIP VIETJACK