chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh

Câu hỏi:

15/08/2019 75,055

Bạn đang xem: chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh

D. NaCl.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Chất năng lượng điện li mạnh bao gồm axit mạnh, bazơ mạnh và đa số những muối bột.

Chọn D.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập thích hợp những ion nào là tại đây rất có thể tồn bên trên đôi khi vô và một dung dịch?

A. NH4+, Na+, HCO3-, OH-.

B. Fe2+, NH4+, NO3-, SO42-.

C. Na+, Fe2+, OH-, NO3-.

D. Cu2+, K+, OH-, NO3-.

Câu 2:

Phương trình ion thu gọn: Ca2+ + CO32- → CaCO3 là của phản xạ xẩy ra thân thích cặp hóa học nào là sau đây?

(1) CaCl2 + Na2CO3                        (2) Ca(OH)2 + CO2

(3) Ca(HCO3)2 + NaOH                  (4) Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3

A. (1) và (2).

B. (2) và (3).

C. (1) và (4).

D. (2) và (4).

Câu 3:

Chất nào là sau đấy là hóa học năng lượng điện li yếu?

A. NaCl.

B. AgCl.

Xem thêm: giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng

C. HI.

D. HF.

Câu 4:

Trong những cặp hóa học sau đây, cặp hóa học nào là nằm trong tồn bên trên vô một dung dịch?

A. NaAlO2 và HCl.

B. AgNO3 và NaCl.

C. NaHSO4 và NaHCO3.

D. CuSO4 và AlCl3.

Câu 5:

Dung dịch axit mạnh H2SO4 0,1M có:

A. pH = 1.

B. pH > 1.

C. pH < 1.

D. [H+] > 0,2M.

Câu 6:

Chất nào là sau đấy là hóa học năng lượng điện li mạnh?

A. NaOH.

B. HF.

C. CH3COOH.

D. C2H5OH.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK