cho đoạn chương trình sau

Câu hỏi:

29/06/2020 24,975

Cho đoạn lịch trình sau:

Bạn đang xem: cho đoạn chương trình sau

i:=1; tong:=0;

While i <= 5 do

Begin

tong:= tong + i;

i:= i + 1;

End;

Sau đoạn lịch trình bên trên em hãy cho biết thêm phát triển thành “tong” có mức giá trị vì chưng bao nhiêu?

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong Pascal, câu mệnh lệnh này tại đây được ghi chép đúng?

A. for i := 10 vĩ đại 1 vì thế writeln(‘A’);

B. for i := 1.5 vĩ đại 5.5 vì thế writeln(‘A’);

C. for i := 1 vĩ đại 100 vì thế writeln(‘A’);

D. for i := 1 vĩ đại 10; vì thế writeln(‘A’);

Câu 2:

Trong câu mệnh lệnh khai báo phát triển thành mảng, tuyên bố này tại đây đúng:

A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là 2 số nguyên;

B. Chỉ số đầu nhỏ rộng lớn chỉ số cuối;

C. Kiểu tài liệu rất có thể là integer hoặc real;

D. Cả tía ý trên;

Câu 3:

Trong câu mệnh lệnh lặp: for n:= 1 vĩ đại 10 vì thế begin ... end;

Câu mệnh lệnh ghép được triển khai từng nào lần?

A. 10 lần;

B. 5 lần;

C. Không thứ tự nào;

Xem thêm: số oát ghi trên dụng cụ điện cho biết

D. 1 thứ tự.

Câu 4:

Giả sử phát triển thành mảng A với 5 thành phần và độ quý hiếm của những thành phần theo lần lượt là một trong những, 4, 7, 2, 6. Khi triển khai câu mệnh lệnh sau:

tb:= 0;

For i:= 1 vĩ đại 5 vì thế tb := tb + A[i];

Giá trị của phát triển thành tb là bao nhiêu?

A. 20;

B. 18;

C. 21;

D. 22;

Câu 5:

Cho đoạn lịch trình Pascal sau đây:

tong:= 0;

While tong<= 10 do

tong:=tong+1;

Sau Khi đoạn lịch trình bên trên được triển khai, độ quý hiếm của tổng vì chưng bao nhiêu:

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

Câu 6:

Khi lý giải những bộ phận nhập câu mệnh lệnh lặp, tuyên bố này tại đây đúng?

A. For, vĩ đại, vì thế là những kể từ khóa, phát triển thành kiểm đếm là phát triển thành loại số nguyên vẹn hoặc số thực.

B. Giá trị đầu và độ quý hiếm cuối là những độ quý hiếm nguyên vẹn hoặc độ quý hiếm thực.

C. Câu mệnh lệnh lặp tiếp tục triển khai câu mệnh lệnh rất nhiều lần, từng thứ tự là 1 vòng lặp. Số thứ tự lặp là biết trước và vì chưng độ quý hiếm cuối – độ quý hiếm đầu + 1.

Xem thêm: toán 9 bài 43 trang 27

D. Cả tía ý bên trên.