công thức kinh tế vi mô

CÔNG THỨC MÔN KINH TẾ VI MÔ

KINH TẾ VI MÔ CÁC CÔNG THỨC

Q : Sản lượng P : Giá

 1. TR : Doanh thu TR = Q * P
 2. TC : Tổng ngân sách TC = FC + VC
 3. FC : CP thắt chặt và cố định FC = TC – VC = AFC * Q
 4. VC : CP chuyển đổi VC = TC – FC = AVC *Q
 5. AFC : CP thắt chặt và cố định trung bình AFC = FC/Q
 6. AVC : CP chuyển đổi trung bình AVC = VC/Q
 7. AC : CP trung bình AC = TC/Q = AFC + AVC
 8. MC : CP biên MC = ∆TC/∆Q = (TC)’=(FC+VC)’=(FC)’+(VC)’=0+ (VC)’
 9. MR : DThu biên MR = ∆TR/∆Q = (TR)’

THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN TOÀN

 1. Phân tích thăng bằng : a/ Đường cầu (P) b/ Đường lợi nhuận biên MR : MR = P c/ Đường MC = AC. Đường MC tách đàng AC bên trên Acmin Sản lượng : Q Giá : P

∏max = (TR-TC)= P1Q1 – ACQ1 = (P1-AC)*Q

Bạn đang xem: công thức kinh tế vi mô

/ Doanh Nghiệp ít nhất hóa thất bại lỗ : -Giả sử giá bán tách kể từ P1 xuống P2 (P2=ACmin) Doanh Nghiệp thăng bằng MR=MC -Sản lượng : Q -Giá : P ∏ = Tr-TC= P2Q2 – AC*Q2 (mà P2 = AC) → ∏ = 0 : Doanh Nghiệp hòa vốn

*/ ĐIỂM HÒA VỐN Nếu là nấc giá bán P3 (AVC<P3<AC) DN cân bởi vì MR3 = MC → Q Xét P3 : P3 < AC → Doanh Nghiệp thất bại lỗ P3 > AC → + Doanh Nghiệp đầy đủ bù vô CPBĐ bình quân

 • DN dư một phần bù vô CPCĐịnh
 • Nếu ko sx lỗ trọn vẹn toan phí Vậy P3 là nấc giá bán lỗ tuy nhiên Doanh Nghiệp cần thiết sx nhằm ít nhất hóa thất bại lỗ

*/ ĐIỂM ĐÓNG CỬA Nếu giá bán hạ xuống là P4 = AVCmin Xét P4< AC : Doanh Nghiệp lỗ P4 = AVC: + Chỉ đầy đủ bù CPBĐ bình quân

 • Lỗ toàn cỗ CP – Doanh Nghiệp ngừng sx
 1. tt cân nặng bằng: Pe=Pd=Ps, Qe=Qd=Qs

 2. Cs: thặng dư chi dùng Ps: thặng dư sản xuất NSB: quyền lợi ròng rã xã hội = Cs+ Ps

 3. Sự co và giãn của cầu theo gót giá: Ed= %dentaQ/%dentaP

  Xem thêm: lòng trung thực là gì

 • co giãn khoảng: Ed= dentaQP/dentaPQ dentaQ=Q2-Q1, Q= (Q1+Q2)/2 dentaP= P2-P1, P= (P1+P2)/2 - teo giãn điểm: Ed = Q'd*(P/Q)
 1. Sự co và giãn của cầu theo gót thu nhập: -khoảng: E = dentaQI/dentaPQ -diểm: E = Q'd*(I/Q)

7> Sự co và giãn của cầu theo gót giá bán chéo -khoảng : E = %dentaQx/ %dentaQy= dentaQxPy/dentaPyQx -điểm : E = Q' * (Py/Qx)

 1. sự co và giãn của cung theo gót giá -khoảng: Es= %dentaQs/%dentaP= dentaQsPtb/dentaPQtb -điểm: É = Q's*(P/Qs)
 1. U: quyền lợi chi tiêu và sử dụng TU: tổng quyền lợi MU: quyền lợi cận biên denta TU: sự thay cho thay đổi về tổng lợi ích dentaQ: ...........................ượng sản phẩm & hàng hóa chi dùng TU= U1 +U2+........................+Un MU= dentaTU/dentaQ= (TU2-TU1)/(Q2-Q1) TH sở hữu 2 sản phẩm & hàng hóa cty thì: TU= f(x,y)=>MU= TU' MUx= TU'x, MUy= TU'y
 1. Tỷ lệ thay cho thế cận biên vô chi dùng: MRSx/y= -dentay/dentax= MUx/MUy

 2. pt đàng ngân sách: M=xPx+yPy. chừng dốc của đàng ngân sách:= -Px/Py

 3. điều khiếu nại chi tiêu và sử dụng tối ưu: MUx/MUy= Px/Py

 4. ngắn hạn: năng suất trung bình (AP): APL=Q/L, APK=Q/K năng suất cận biên (MP): MPL=dentaQ/dentaL= Q'L, MPK= dentaQ/dentaK=Q'K tổng chi phí TC= ngân sách cố định(FC)+ ngân sách biến chuyển đổi(VC) ngân sách bình quân : AC=TC/Q= (FC+VC)/Q= AFC+AVC ngân sách chuyển đổi bình quân: AVC= VC/Q ngân sách thắt chặt và cố định bình quân: AFC= FC/Q chi phí cận biên: MC= dentaTC/dentaQ= TC'= VC'

  Xem thêm: cách tính sin cos tan

 5. dài hạn: chi phí trung bình nhiều năm hạn: LAC=LTC/Q chi phí cận biên nhiều năm hạn: LMC= dentaLTC/dentaQ tỷ lệ thay cho thế KTCB: MRTS(L/K)= -dentaK/dentaL= MPL/MPK đường đổng phí: C=Kr+Lw nguyên tắc ít nhất hóa ngân sách vô nhiều năm hạn MPL/MPK= w/r

 6. TR: tổng doanh thu MR: lợi nhuận cận biên MC: chi phí cận biên pi: lợi nhuận MR= TR'= dentaTR/dentaQ TR=P*Q, TRmax <=> MR= pi= TR-TC= (P-AC)*Q, pi max<=> MR= MC

 7. Cấu trúc thị trường AR: DTTB sở hữu AR=TR/Q=P