đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là

Câu hỏi:

02/08/2019 116,199

A.  Làm tăng độ dài rộng chiều lâu năm của cây

Bạn đang xem: đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là

B. Diễn rời khỏi sinh hoạt của tầng sinh bần

Đáp án chủ yếu xác

C. Diễn rời khỏi cả ở cây Một lá nõn và cây Hai lá mầm

D. Diễn rời khỏi sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sinh trưởng loại cấp cho là sự việc phát triển bề ngang của cây?

A. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây thân thuộc thảo tạo ra ra

B. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây thân thuộc mộc tạo ra ra

C. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây Một lá nõn tạo ra ra

D. Do tế bào phân sinh lóng của cây tạo ra ra

Câu 2:

Phát biểu đích về tế bào phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng là?

A. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng sở hữu ở thân thuộc cây Một lá mầm

B. Mô phân sinh mặt mũi sở hữu ở thân thuộc cây Một lá nõn, còn tế bào phân sinh lóng sở hữu ở thân thuộc cây Hai lá mầm

C. Mô phân sinh mặt mũi sở hữu ở thân thuộc cây Hai lá nõn, còn tế bào phân sinh rét mướt sở hữu ở thân thuộc cây Một lá mầm

D. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh rét mướt sở hữu ở thân thuộc cây Hai lá mầm

Câu 3:

Xét  các Điểm lưu ý sau:

(1) thực hiện tăng độ dài rộng chiều ngang của cây

(2) Diễn rời khỏi đa phần ở cây Một lá nõn và giới hạn ở cây Hai lá mầm

(3) ra mắt sinh hoạt của tầng sinh mạch

(4) ra mắt sinh hoạt của tầng sinh xấu xa (vỏ)

(5) chỉ thực hiện tăng chiều lâu năm của dây

Những Điểm lưu ý bên trên không tồn tại ở phát triển loại cấp cho là

A. (1) và (4)         

B. (2) và (5)

Xem thêm: bài 1 trang 6 sgk toán 9 tập 1

C. (1), (3) và (5)         

D. (2), (3) và (5)

Câu 4:

Cho những thành phần sau:

(1) đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở

A. (1), (2) và (3)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (2), (5) và (6)

Câu 5:

Ở cây Hai lá nõn, tính kể từ ngọn cho tới rễ là những loại tế bào phân sinh theo dõi loại tự?

A. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ →  mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh bên

D. Mô phân sinh mặt mũi → tế bào phân sinh đỉnh ngọn →  mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 6:

Quan sát  mặt cắt theo đường ngang thân thuộc,  sinh trưởng loại cấp cho theo dõi trật tự kể từ ngoài nhập vào thân thuộc là?

A. Bần → tầng sinh xấu xa → mạch rây loại cấp cho → tầng phân sinh mặt mũi → mộc dác → mộc lõi

B. Bần → tầng sinh xấu xa → mạch rây sơ cấp cho → tầng sinh mạch → mộc loại cấp cho → mộc sơ cấp

C. Bần → tầng sinh xấu xa → mạch rây sơ cấp cho → mạch rây loại cấp cho →tầng sinh mạch à  gỗ loại cấp cho → mộc sơ cấp

Xem thêm: công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm nước ta phát triển chủ yếu dựa vào

D. Tầng sinh xấu xa → xấu xa → mạch rây sơ cấp cho → tầng sinh mạch → mộc loại cấp cho → tủy