đề thi tiếng anh lớp 4 học kì 2

7 Đề thi đua Tiếng Anh lớp 4 học tập kì 2 đem đáp án năm 2022 - 2023

Bộ 7 đề đánh giá thời điểm cuối năm lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh đem đáp án bên trên trên đây nằm trong cỗ đề thi đua học tập kì 2 giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm 2022 - 2023 bởi VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. 7 Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 đem đáp án bao gồm nhiều loại bài bác luyện Tiếng Anh lớp 4 lịch trình mới nhất không giống nhau chung học viên lớp 4 nâng lên khả năng thực hiện bài bác thi đua hiệu suất cao.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 4 học kì 2

⇔ Tham khảo thêm thắt đề cương ôn luyện Tiếng anh lớp 4 khác: Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học tập 2022 - 2023 NEW

Lưu ý: Bạn phát âm kéo xuống cuối trang nhấp lựa chọn Tải về nhằm tải về tư liệu.

Bộ đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì hai năm 2023

Bộ đề thi đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 4 đem đáp án bao hàm nhiều loại bài bác luyện giờ đồng hồ Anh lớp 4 thông thường xuất hiện nay nhập đề thi đua học tập kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh chung những em học viên lớp 4 ôn luyện những khả năng giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng hiệu suất cao. 

  • 20 đề thi đua đánh giá môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 đem đáp án
  • Đề cương ôn thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4
  • 15 đề thi đua học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 đem đáp án
  • 3 Đề thi đua học tập kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2023 số 4
  • Bộ đề thi đua Smart Start grade 4 học tập kì 2
  • Bộ đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 2 Family and Friends
  • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 2 số 1 Online
  • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 2 số 2 Online

I. Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 4 cuối học tập kì 2 đem đáp án - Đề số 1

Choose the correct answer:

1. I lượt thích coca cola. It’s my favourite …….(drink/ food/ school)

2. Alan ………coffee. It’s his favourite drink (like/ likes/ liking)

3. Hoang likes bread. It’s …………favourite food. (her/ my/ his)

4. What ………..their favourite food and drink? (am/ is/ are)

5. Sandwich is our ……….food.(like/ likes/ favourite)

Reorder the words.

1. I/ like/ bears/ don't.

______________________________________________.

2. you/ want/ some/ Do/ orange juice?

______________________________________________.

3. every day/ I/ wash/ face/ my.

______________________________________________.

4. your/ What/ favorite/ is/ color/?

______________________________________________.

5.  the school bag/ on/ there is/ a doll.

______________________________________________.

Read and complete the sentence.

My name is Joe. I’m 10 years old. I’m in class 4B. I get up at 6 o’clock., then I go to tướng school. I have lunch at 11: 30, and I go trang chính at 4 o’clock in the afternoon. I lượt thích beef and orange juice. My father is a worker. He works in a factory. My mother is a nurse. She works in a hospital. My brother is a student. He is in class 6A. My brother is tall and slim. I’m shorter than vãn him. My parents are young.

1. Joe is _______ years old.

2. Joe ________ at 4 o'clock.

3. Her father is a __________.

4. Her mother works in _____________.

5. Her brother is _______ and ________.

Complete the passage with one suitable word.

photos a hospital xế hộp shopping sunbathing

This is my mother. She is a nurse. She works in a (1) ______________ near my house. She is always busy. On the weekends, we often go (2)______ and buy some foods. We usually go there by xe đạp. I lượt thích (3) ______________ very much, sánh my mother sometimes drives má to tướng the beach. We often take some (4) ______________ together.

Write question for the underlined part.

1. They go to tướng the library because they want to tướng read books.

=> ………………………………………………………………………………

2. Nam is going to tướng the zoo.

=> ………………………………………………………………………………

3. My father went to tướng the cinema last night.

=> ………………………………………………………………………………

4. Yes. She wants to tướng go to tướng the bookshop.

=> ………………………………………………………………………………

5. My mother is going to tướng the supermarket.

=> ………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Choose the correct answer:

1. I lượt thích coca cola. It’s my favourite …drink….(drink/ food/ school)

2. Alan ……likes…coffee. It’s his favourite drink (like/ likes/ liking)

3. Hoang likes bread. It’s ……his……favourite food. (her/ my/ his)

4. What ……are…..their favourite food and drink? (am/ is/ are)

5. Sandwich is our …favourite…….food.(like/ likes/ favourite)

Reorder the words.

1. I/ like/ bears/ don't.

____I don't lượt thích bears.____.

2. you/ want/ some/ Do/ orange juice?

___Do you want some orange juice?_______.

3. every day/ I/ wash/ face/ my.

___I wash my face every day._______.

4. your/ What/ favorite/ is/ color/?

___What is your favorite color?_______.

5. the school bag/ on/ there is/ a doll.

___There is a doll on the school bag______.

Read and complete the sentence.

1. Joe is ___ten/ 10____ years old.

2. Joe _____goes home___ at 4 o'clock.

3. Her father is a _____worker_____.

4. Her mother works in _______a hospital______.

5. Her brother is ____tall___ and ____slim____.

Hướng dẫn dịch

Tên tôi là Joe. Tôi 10 tuổi hạc. Tôi học tập lớp 4B. Tôi thức dậy khi 6 giờ, tiếp sau đó tôi tới trường. Tôi ăn trưa khi 11:30 và về mái ấm khi 4 giờ chiều. Tôi quí thịt trườn và nước cam. Thầy tôi là người công nhân. Ông ấy thao tác làm việc nhập một xí nghiệp. Mẹ tôi là một trong hắn tá. Bà ấy thao tác làm việc bên trên một khám đa khoa. Anh trai tôi là học viên. Anh ấy học tập lớp 6A. Anh trai tôi cao và gầy còm. Tôi thấp rộng lớn anh ấy. Thầy u tôi còn trẻ em.

Complete the passage with one suitable word.

photos a hospital xế hộp shopping sunbathing

This is my mother. She is a nurse. She works in a (1) ______hospital________ near my house. She is always busy. On the weekends, we often go (2)___shopping___ and buy some foods. We usually go there by xe đạp. I lượt thích (3) ________sunbathing______ very much, sánh my mother sometimes drives má to tướng the beach. We often take some (4) _______photos_______ together.

Write question for the underlined part.

1. They go to tướng the library because they want to tướng read books.

=> …………Why bởi they go to tướng the library?………………

2. Nam is going to tướng the zoo.

=> ………Where is Nam going to?…………………

3. My father went to tướng the cinema last night.

=> ……………Where did your father go last night?……………

4. Yes. She wants to tướng go to tướng the bookshop.

=> ………Does she want to tướng go to tướng the bookshop?………………

5. My mother is going to tướng the supermarket.

=> ………Who is going to tướng the supermarket?…………………

II. Đề thi đua học tập kì 2 giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm 2023 đem đáp án - Đề số 2

Write True or False. 

Dear Phong, I’m Jack. Yesterday was fun and relaxing. I got up late. In the morning, I cleaned my room. In the afternoon, I watered the flowers in the garden. Then I did my homework. In the evening, I chatted online with my friend Nam. We talked about our favorite films. What did you bởi yesterday?

1. Jack got up early. …………

2. In the morning, he cleaned the living room. ………………

3. In the afternoon, he worked in the garden. ………………

4. In the evening, he chatted online with his friend Mai. ………………

Choose the odd one out. 

1. A. this B. that C. cheap D. those

2. A. scary B. parrot C. tiger D. elephant

3. A. wonderful B. weather C. enormous D. beautiful

4. A. would B. fish C. rice D. chicken

Read and match. 

1. What time is it?

2. Is she a nurse?

3. Why does he lượt thích monkeys?

4. When is your birthday?

5. Let’s go to tướng the bookshop.

a. It’s in May.

b. That’s a good idea.

c. It’s ten o’clock.

d. Yes, she is.

e. Because they’re funny.

Reorder the words to tướng complete the sentence. 

1. a/ time/ It’s/ great.

________________________________________________________.

2. Where/ this/ you/ summer/ going/ are?

________________________________________________________?

3. homework/ stay/ because/ I/ home/ have to/ at/ do/ I.

________________________________________________________.

4. is/ Ho Chi Minh/ He/ to/ going/ thành phố.

________________________________________________________.

Choose the correct answers.

1. I am ...................... Math exercises now.

A. do

B. did

C. doing

D. does

2. .......................... you want to tướng play badminton?

A. Does

B. Do

C. Doing

D. Can

3. There ..................... a lot of students there tomorrow.

A. will be

B. are

C. was

D. is

4. What ......................... you bởi yesterday?

A. are

B. do

C. does

D. did

5. How ............................. bởi you play football?

A. usually

B. sometimes

C. often

D. always

ĐÁP ÁN

Write True or False.

1 - True; 2 - False; 3 - True; 4 -False;

Hướng dẫn dịch

Phong thân mật mến, tôi là Jack. Hôm qua loa thiệt hạnh phúc và thư giãn giải trí. Tôi đang được thức dậy trễ. Vào buổi sớm, tôi lau chùi chống của tôi. Vào giờ chiều, tôi tưới hoa nhập vườn. Sau bại liệt tôi thực hiện bài bác luyện về mái ấm. Vào bữa tối, tôi nói chuyện trực tuyến với chúng ta Nam. Chúng tôi đang được nói đến những tập phim yêu thương quí của Shop chúng tôi. Quý khách hàng đã từng gì ngày hôm qua?

Choose the odd one out.

1 - cheap; 2 - scary; 3 - weather; 4 - would;

Read and match.

1 - c; 2 - d; 3 - e; 4 - a; 5 - b;

Reorder the words to tướng complete the sentence.

1. It’s a great time.

2. Where are you going this summer?

3. I stay at trang chính because I have to tướng bởi homework.

4. He is going to tướng Ho Chi Minh thành phố.

Choose the correct answers.

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - D; 5 - C;

III. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh đem đáp án - Đề số 3

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

2. Circle the odd one out

1. A. animalB. tigerC. monkeyD. elephant
2. A. greenB. smallC. redD. yellow
3. A. doctorB. engineerC. teacherD. job
4. A. breadB. riceC. hamburgerD. mineral water
5. A. cinemaB.zooC.supermarketD. dress
6. A. penB.stampC.rulerD. bookshop
7. A. T-shirtB.blouseC.tenD. shorts
8. A. howB.whoC.toD. where

3. Circle the correct answer A, B, C

1. I lượt thích milk very much…………………

A. It’s my favourite food.

B. It’s my favourite drink.

C. It’s my favourite food and drink.

2. I love animals. Let’s go to tướng the………

A. supermarket

B. post office

C. zoo

3. ……… bởi you lượt thích tigers?

A. why

B. where

C. what

4. What ………….. is it? – It’s black

A. animal

B. colour

C. stamp

4. Reorder the words to tướng make the sentences

1. monkeys/ because/ they/ like/ I/ can/ swing.

→ ……………………………………………………………..…

2. eight/ o’clock/ I/school/ to/ go/ at.

→……………………………………………………………..…..

3. go/ post office/ to/you/want/ to/ why/ the/ do?

→…………………………………………………………….…..?

4. much/ how/ are/ they?

→………………………………………………………………...?

5. Complete the dialogue .

Teacher - engineer - that - job - who

A: (1)………………..is this?

B: This is my mother.

A: What’s her (2) …………?

B: She’s a (3)……………….

A: Is (4)…………your father?

B: Yes.He’s an (5)………….

6. Look and complete the sentences

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

7. Read and complete

piano; from; goes; friend; likes; like;

This is my new (1)…………. Her name is Lena. She is ten years old. She is (2)………… America. She is a student at Ha Noi International School. She (3)………….. Music very much. She can play the (4)…………..and sing many Vietnamese songs. She (5)………….to tướng the Music Club on Saturday.

⇔ Tham khảo đề đánh giá Tiếng Anh lớp 4 đem tệp tin nghe khác: Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 đem tệp tin nghe năm học tập 2022 - 2023 HOT

ĐÁP ÁN

Bài 2: Circle the odd one out

1. A; 2. B; 3. D; 4. D; 5. D; 6. D; 7. C; 8. C;

Bài 3: Circle the correct answer A, B, C

1. B; 2. C; 3. A; 4. B;

Bài 4: Reorder the words to tướng make the sentences

1. Like monkeys because they can swing.

2. I go to tướng school at 8 o’ clock.

3. Why bởi you want to tướng go to tướng the post office?

4. How much are they?

Bài 5. Complete the dialogue.

1. Who 2. job 3. teacher 4. that 5. engineer

Bài 6. Look and complete the sentences

1. elephant 2. (the) zoo 3. chicken - food 4. T- shirts;

Xem thêm: bài 23 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Bài 7. Read and complete

1 - friend; 2 - from; 3 - likes; 4 - piano; 5 - goes;

Hiện bên trên VnDoc.com ko câp nhật được tệp tin nghe mp3 của Bài 1.

IV. Đề thi đua cuối kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh đem đáp án - Đề số 4

Reorder the words to tướng make correct sentences.

1. field/ works/ ./ the/ He/ in

…………………………………………………………..

2. like/ I’d/ to/ noodles/ ./ eat

………………………………………………………….

3. careful/ too/ is/ ./ She/ very

…………………………………………………………

4. are/ They/ carols/./ Christmas/ sing/ to/ going

………………………………………

Read and match.

A

B

1. Would you lượt thích some noodles?

A. I lượt thích milk

2. What time bởi you have lunch?

B. They are trăng tròn.000 dong

3. What’s your favourite drink?

C. At 11 0’clock.

4. How much are they?

D. Yes, please.

Read and circle the odd one out.

1. teacher eat engineer student

2. cinema fish zoo supermarket

3. jean short skirt school

4. dance jump book swing

5. milk chicken đen sì orange juice

Read the text carefully. Write True or False.

At Sunday, Linda often goes for a picnic with her family in the countryside. She wants to tướng relax and enjoy the scenery. She likes playing sports and enjoys taking photographs with her mobile phone. She likes cooking lunch for her family.

1. She likes taking photographs with her camera.

2. She wants to tướng relax and enjoys the scenery in the countryside.

3. She dislikes playing sports and games.

4. Linda has a picnic with her family.

ĐÁP ÁN

Reorder the words to tướng make correct sentences.

1 - He works in the field.

2 - I'd lượt thích to tướng eat noodles.

3 - She is very careful, too.

4 - They are going to tướng sing Christmas carols.

Read and match.

1 - D; 2 - C; 3 - A; 4 - B;

Read and circle the odd one out.

1 - eat; 2 - fish; 3 - school; 4 - book; 5 - black;

Read the text carefully. Write True or False.

1 - False; 2 - True; 3 - False; 4 - True;

V. Đề thi đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 4 đem đáp án - Đề số 5

Choose the correct answer A, B, C or D

1. _________color are the panda? - They are đen sì and white.

A. What

B. How

C. When

D. Where

2. The pink book_________ cheaper than vãn the red one.

A. is

B. are

C. do

D. does

3. My sister likes chicken _______fish very much

A. or

B. and

C. but

D. so

4. ___________ to tướng go to tướng the bakery with me? - Yes, I’d love to tướng.

A. Would you like

B. Can we go

C. Do you like

D. You would like

5. They are in the living room now. They __________ a cartoon.

A. watch

B. are watching

C. see

D. are seeing

6. Are you listening to tướng me? - Yes, ___________.

A. I can

B. I have

C. I do

D. I am

Make questions for the underlined parts

1. I lượt thích pink very much.

___________________________________

2. I want to tướng go to tướng the market to buy some vegetables.

___________________________________

3. It is cool and cloudy.

___________________________________

Read the following text and complete the sentence. 

Sam and Frank are good friends. They lượt thích to tướng go to tướng the park together. Next Sunday, they are going to tướng the park. They are going to tướng ride their bikes there. Then they are going to tướng have lunch there. They are going to tướng play hide and seek. They don’t lượt thích soccer, sánh they are not going to tướng play football. They are going to tướng come trang chính at 3 p.m.

1. Sam and _________ are good friends.

2. They are going to tướng the park ____________________.

3. They don't lượt thích __________.

4. They are going to tướng play _______________.

5. They are going to tướng ____________ at 3 p.m.

Reorder these words to tướng have correct sentences

1. animals/ has/ zoo/ wonderful/ The/ many/ ./

___________________________________

2. does/ What/ your/ brother/ do/ ?/

___________________________________

3. you/ Would/ coke/ like/ some/ ?/

___________________________________

ĐÁP ÁN

Choose the correct answer A, B, C or D

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - A; 5 - B;

Make questions for the underlined parts

1 - What is your favorite colour?/ What color bởi you like?

2 - Why bởi you want to tướng go to tướng the market?

3 - What is the weather like?

Read the following text and complete the sentence.

1. Sam and ____Frank_____ are good friends.

2. They are going to tướng the park ________next Sunday____.

3. They don't lượt thích ___soccer/ football_______.

4. They are going to tướng play _____hide and seek______.

5. They are going to tướng ____come home___ at 3 p.m.

Reorder these words to tướng have correct sentences

1 - The zoo has many wonderful animals.

2 - What does your brother do?

3 - Would you lượt thích some coke?

VI. Đề giờ đồng hồ Anh lớp 4 kì 2 đem đáp án - Đề số 6

Choose the correct answer:

1. I lượt thích orange juice. It’s my favourite …….(drink/ food/ school)

2. Alan ………beef .It’s his favourite food (like/ likes/ liking)

3. Hoang likes bread. It’s …………favourite food. (her/ my/ his)

4. What ………..their favourite food? (am/ is/ are)

5. Hamburger is our ……….food.(like/ likes/ favourite)

Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu trả chỉnh

1. I/ like/ elephants/ don't.

______________________________________________.

2. Lien/ want/ some/ Does/ noodles?

______________________________________________?

3. every day/ I/ wash/ face/ my.

______________________________________________.

4. your/ What/ favorite/ is/ subject/?

______________________________________________?

Choose the correct answer.

1. Do you want fish? Yes, I  _________.

A. bởi not

B. do

C. am

D. amn't

2. Can you drink __________? Yes, I can.

A. táo khuyết juice

B. noodles

C. rice

D. chicken

3. What’s your favorite color? I lượt thích xanh rớt. What _________ you?

A. the

B. about

C. this

D. and

4. Do you lượt thích frogs? ______________, I don't.

A. No

B. Yes

C. Not

D. And

5. What bởi you ___________ ? I want some water.

A. want

B. do

C. like

D. wants

ĐÁP ÁN

Choose the correct answer:

1 - drink

2 - likes

3 - his

4 - is

5 - favorite

Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu trả chỉnh

1. I/ like/ elephants/ don't.

___I don't lượt thích elephants________.

2. Lien/ want/ some/ Does/ noodles?

____Does Lien want some noodles________?

3. every day/ I/ wash/ face/ my.

___I wash my face every day_______.

4. your/ What/ favorite/ is/ subject/?

____What is your favorite subject__________?

Choose the correct answer.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - A; 5 - A;

VII. Đề đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 2 đem đáp án - Đề số 7

Choose the odd one out.

1. A. chicken B. fish C. milk D. noodles

2. A. vegetables B. shoes C. shirt D. trousers

3. A. elephant B. panda C. broccoli D. crocodile

4. A. shopping mall B. school C. khách sạn D. lunch

Read the passage and write True or False.

My name is Quan. Yesterday was fun and relaxing. I got up late. In the morning, I cleaned my room. In the afternoon, I watered the flowers in the garden. Then I did my homework. In the evening, I chatted online with my friend Nam. We talked about our favorite films. What did you bởi yesterday?

1. Quan got up early yesterday.

2. He cleaned his room in the morning.

3. He chatted with his friend, Jack.

4. He did his homework in the afternoon.

5. Yesterday was not fun.

Reorder the words.

1. I/ like/ very/ monkeys/ much/ ./

______________________________________________.

2. you/ want/ birthday/ Do/ a/ cake/ ?

______________________________________________.

3. every morning/ I/ brush/ teeth/ my.

______________________________________________.

4. your/ What/ favorite/ is/ animal/?

_____________________________________________

ĐÁP ÁN

Choose the odd one out.

1 - D; 2 - A; 3 - C; 4 - D;

Read the passage and write True or False.

1 - False; 2 - True; 3 - False; 4 - True; 5 - False;

Reorder the words.

1. I/ like/ very/ monkeys/ much/ ./

_____I lượt thích monkeys very much.______.

2. you/ want/ birthday/ Do/ a/ cake/ ?

_______Do you want a birthday cake?_______.

3. every morning/ I/ brush/ teeth/ my.

___I brush my teeth every morning_____.

4. your/ What/ favorite/ is/ animal/?

Xem thêm: trắc nghiệm sinh 11 bài 6

_____What is your favorite animal?_________

Mời độc giả chuyên chở hoàn hảo cỗ nội dung đề thi đua và đáp án bên trên đây: 7 Đề thi đua học tập kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh. Trong khi, độc giả tìm hiểu thêm thêm thắt nhiều tư liệu ôn luyện Tiếng Anh lớp 4 cả năm không giống được update liên tiếp bên trên VnDoc.com không giống nhau.

* Xem thêm: Đề thi đua học tập kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2022 - 2023 số 3