đề tiếng anh lớp 6Bộ Đề thi đua Tiếng Anh 6 Global Success, Friends plus, iLearn Smart World, Explore English năm 2023 với đáp án, tiên tiến nhất của tía cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều giúp Giáo viên và bố mẹ đạt thêm tư liệu Đề thi đua Tiếng Anh lớp 6 kể từ cơ gom học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài bác thi đua môn Tiếng Anh 6.

Đề thi đua Tiếng Anh 6 năm 2023 (có đáp án, mới mẻ nhất)

Xem demo Đề GK2 Anh 6 Global Xem demo Đề GK2 Anh 6 Smart Xem demo Đề HK2 Anh 6 Global Xem demo Đề HK2 Anh 6 Friends Xem demo Đề HK2 Anh 6 Smart

Bạn đang xem: đề tiếng anh lớp 6

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Global Success và Smart World phiên bản word với điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

 • Đề thi đua tham khảo quality đầu xuân năm mới 6 môn Tiếng Anh năm 2023 (10 đề)

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 1 với đáp án

  Xem đề thi

 • Top 90 Đề thi đua Tiếng Anh 6 Học kì 1 với đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 2 với đáp án

  Xem đề thi

 • Bộ Đề thi đua Tiếng Anh 6 Giữa học tập kì 2 với đáp án (30 đề)

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh 6 với đáp án

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Tiếng Anh 6 Global Success (Kết nối tri thức)

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 1 Global Success với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Anh 6 Global Success năm 2023 với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Anh 6 Học kì 1 Global Success với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh 6 Global Success năm 2023 với đáp án (16 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Tiếng Anh 6 Học kì 1 Global Success năm 2023 vận chuyển tối đa (110 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh 6 Global Success năm 2023 với ma mãnh trận (110 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Global Success với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh 6 Global Success với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Anh Friends plus (Chân trời sáng sủa tạo)

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Anh 6 Friends plus năm 2023 với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh 6 Friends plus năm 2023 với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Tiếng Anh 6 Học kì 1 Friends plus năm 2023 vận chuyển tối đa (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh 6 Friends plus năm 2023 với ma mãnh trận (8 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Friends plus năm 2023 với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 2 Friends plus năm 2023 vận chuyển tối đa (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Friends plus năm 2023 với ma mãnh trận (6 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh Friends plus với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

- Đề thi đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Anh 6 Smart World

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 6 Cuối kì 1

 • Đề thi đua Cuối kì 1 Tiếng Anh 6 Smart World

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Smart World

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 6 Cuối kì 2

 • Đề thi đua Cuối kì 2 Tiếng Anh 6 Smart World

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Anh 6 Explore English (Cánh diều)

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Anh 6 Explore English năm 2023 với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh 6 Explore English năm 2023 với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Tiếng Anh 6 Học kì 1 Explore English năm 2023 vận chuyển tối đa (9 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh 6 Explore English năm 2023 với ma mãnh trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Explore English với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh 6 Explore English với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Anh 6 Right on!

- Đề thi đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Anh 6 Right on!

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 6 Cuối kì 1

 • Đề thi đua Cuối kì 1 Tiếng Anh 6 Right on!

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Right on!

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 6 Cuối kì 2

 • Đề thi đua Cuối kì 2 Tiếng Anh 6 Right on!

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Anh 6 English Discovery

- Đề thi đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Anh 6 English Discovery

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 6 Cuối kì 1

 • Đề thi đua Cuối kì 1 Tiếng Anh 6 English Discovery

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 6 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh 6 English Discovery

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh 6 Cuối kì 2

 • Đề thi đua Cuối kì 2 Tiếng Anh 6 English Discovery

  Xem đề thi

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Giữa kì 1 - Global Success

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

A.VOCABULARY 

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1.   A. lamps                      B. desks                      C. lights                       D. legs

2.   A. brother                    B. nose                        C. sofa                         D. poster

3.   A. finger                      B. leg                           C. neck                        D. elbow

4.   A. mouth                     B. house                      C. country                   D. about

5.   A. subject                    B. music                      C. study                      D. lunch

II. Find the odd A, B, C or D. 

1.   A. chair                      B. apartment               C. villa                         D. house

2.   A. fridge                     B. cooker                     C. microwave             D. bedroom

3.   A. classrooms            B. students                  C. teachers                 D. streets

4.   A. confident                B. sport                       C. hard-working          D. creative

5.   A. calculator               B. notebook                C. teacher                   D. rubber

B . USE OF ENGLISH: 

III. Choose the correct answer A, B, or C 

1.   There                      four chairs and a table                         the middle of the room.

      A. are – in                   B. are – at                    C. is – on                   D. is – in

2.   Can you                  u the book, please?

      A. move                      B. pass                         C. have                      D. turn

3.   Would you lượt thích                  some juice?

      A. drink                       B. drinking                    C. lớn drink                  D. drank

4.   My best friend is kind and                        . He often makes u laugh.

      A. funny                      B. nice                          C. shy                        D. boring

5.  At break time, I go lớn the library and                     books.

      A. go                           B. read                         C. play                        D. listen

6.   Our class is going lớn                      a picnic at the zoo on Saturday. 

      A. have                       B. take                         C. pass                        D. go

7.   The school year in Viet Nam starts ________ September 5th.

      A. in                            B. on                             C. at                           D. since

8.   Students live and study in a ________ school. They only go trang chủ at weekends.

      A. secondary               B. international             C. boarding                D. private

9. ‘What are you doing this Saturday?’  ‘I’m ________ camping with some friends.          

      A. having                     B. going                        C. doing                     D. playing

10.       Nam                 football now. He’s tired.

      A. doesn’t play            B. plays                         C. is playing               D. isn’t playing

IV. Use correct tense of the verbs in the following sentences.

1.   I (watch)                             TV about 3 hours a day.

2.   We (play)                           tennis now 

3.   Minh sometimes (practise)                                    the guitar in his room.

4.   She (have)   Đen hair.  

5.   Look at the girl! She (ride)                                    a xe đạp.

C. READING:

V. Read the text and answer T or F:

      My name’s Quan. One of my best friends is Phong. He is my classmate and we always go lớn school together. Phong is twelve. He’s tall and rather thin. He has short curly Đen hair and brown eyes. Phong is funny and friendly. I lượt thích being with him because he always makes u laugh. He is also very sporty and plays football and basketball very well. We often play basketball and football at the weekend. He loves listening lớn music and playing the guitar. I can’t play the guitar but I love music, too. Phong doesn’t lượt thích computer games. He likes playing with his friends in the street. Phong is a very good student. His favourite subject is Maths. He’s not good at Science but he studies hard lớn pass it.

                                                                                                                      True         False

1.   Quan and Phong are studying in the same class.    

2.   Phong is tall and not fat.                

3.   Phong’s hair is straight and Đen.      

4.   Phong likes playing sports.    

5.   Quan dislikes playing the guitar.    

VI. Read the letter from George. Choose the correct answer: A, B or C.

            Dear Sergio, 

            How (l)                         you? (2)           you want lớn know about a typical day at my school? I always (3)                         lớn school with my brother and my friend Steve. School starts at 7 o'clock. (4)         the morning, we have five lessons, usually different subjects. I go trang chủ at 11.40. Then we have lunch. I (5)   have lunch at school. In the afternoon, there are three lessons. My favourite subject is Geography. After school, we often play football. What about you?

            Bye for now, 

            George 

1. A. bởi                    B. go                                 C. are           

2. A. Does                B. Do                                C. Are

3. A. walk                 B. walks                            C. walking

4. A. On                   B. In                                  C. At

Xem thêm: đề thi tiếng việt lớp 2

5. A. don’t                B. not                                C. doesn’t

D.  WRITING:   

VII. Rearrange the words lớn make correct sentences. 

1. now/ They/ English/ studying/ are/ .

____________________________________________________________________________________ 

2. school/ your/ there/ How many/ students/ are/ in/? 

____________________________________________________________________________________ 

3. has/Hoa/hair/ long/ brown/. 

____________________________________________________________________________________ 

4. There/ beautiful garden/ left/ Ba's house/ a/ to/ is/ the/ of/.

____________________________________________________________________________________ 

5. do/ you/ What/ after/ do/ school/ ?/, Mai 

____________________________________________________________________________________ 

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Choose the best answers

1. How many ......................... are there?

A. book                 

B. books      

C. a book    

D. the book

2. They are in their  ………….. room.

A .living               

B. lớn live               

C. live                   

D. lớn live

3.Thu: What’s her name ? -  Lan: ……………………

A. His name’s Hoa 

B. My name’s Hoa   

C. Your name’s Hoa        

D. Her name’s Hoa

4. He is ……………

A. doctors                      

B. teachers            

C. an engineer       

D. students

5. Twenty - two  +   thirty-seven  =  ……………............

A. Fifty- six                    

B. Fifty-nine         

C. Fifty- seven      

D. Fifty- eight

6. A: Are they twelve ?            - B:………….

A.Yes, he is                    

B. No, he isn’t      

C. No, they aren’t 

D. Yes, we are

7. I live............. Can Tho đô thị.

A. on                    

B. in                               

C. at                     

D. with

8 .A: …………..  are you?     - B: I’m fine, thanks.

A. What                

B. Where              

C. Who                 

D. How

9. A: How old are you ?   

A. He’s eleven       

B. I’m fine       

C. I’m eleven years old   

D. She’s eleven years old

10. - Miss Hoa: Goodmorning, class.          - Children : …………………….

A.Good afternoon, teacher                     

B. Good evening, teacher  

C. Hi,teacher                                 

D. Good morning, teacher

II. Read the passage and answer the questions

   My name’s Ba. I’m a student. .This is my family. There are four people in my family : my father, my mother , my sister and u. My father is fifty years old .He’s a doctor. My mother is forty-six .She’s a nurse. My sister is a student.

1.What’s his name ?  

  …………………………………………………………………

2. How old is his father?

…………………………………………………………………

3. How old is his mother ?

  …………………………………………………………………..

4. What does she do?

   ………………………………………………………….............    

III. Give the correct size of verbs 

1.Mr Tan and Miss Lien (be) ……………..   teachers .

2. I (live) ....................... in Ha Noi. 

3. That ( be) .......................... my classroom.

4. I (be) .................... a student.

IV. Find the mistake in each sentence and correct it

1. My school is in the đô thị. They is big.

2. We have English at Monday and Friday .

3. My mother often get up at 6.00 o’clock in the morning.

4. What does Mr. Minh travel lớn work?

5. I’m hungry. I’d lượt thích some chicken and some rices.

6. What are you going bởi on the weekend?

7. The Nile River is the longer river in the world.

8. We are burning too many coal, oil and gas.

9. She cooks in the kitchen now .

10. We have lots of beautiful beach.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Giữa kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Indicate the word whose bold part differs from the other three in pronunciation

1. A. cleaner             B. woman                  C. mother                   D. man

2. A. nicer                 B. safer                      C. about                     D. any

3. A. cheaper            B. bigger                    C. compete                D. tutor

4. A. larger                B. enter                      C. grammar               D. verb

II. Put the verbs in brackets in the correct form 

1. I (not be) ________ at school at the weekend.

2. She (not study) ________ on Friday.

3. My students (be not) ________ hard working.

4. He (have) ________ a new haircut today.

5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00.

III. Rewrite the complete sentence using the adverb of frequency in brackets in its correct position.

1. They go lớn the movies. (often)

2. She listens lớn classical music. (rarely)

3. He reads the newspaper. (sometimes)

4. Sara smiles. (never)

5. She complains about her husband. (always)

6. I drink coffee. (sometimes)

7. Frank is ill. (often)

8. He feels terrible (usually)

9. I go jogging in the morning. (always)

10. She helps her daughter with her homework. (never)

IV. Choose the letter A, B, C or D lớn answer these following questions

Charles is twelve years old. He lives in a modern villa in the suburb of the đô thị. His father is a manager. His mother is a secretary. And he is a student. The villa is next lớn a large shopping center so sánh it’s very convenient. There is a big backyard where they can sit and have afternoon tea. His mother often buys some flowers because there is a flower cửa hàng opposite their house. At Tet, they often go lớn the historic pagoda near their villa.

1. Does Charles live in a cottage?

A. Yes, he is              B. No, he doesn’t    C. Yes, he isn’t                    D. No, he is

2. Is the villa in front of a shopping center?

A. No, it isn’t            B. Yes, it does           C. No, it doesn’t                  D. Yes, it is

3. What does his mother do?

A. a manager             B. a teacher            C. a secretary                     D. a nurse

4. When bởi they go lớn the pagoda?

A. At Tet                    B. At Christmas        C. At Easter                        D. every day

5. What bởi they bởi in the back yard?

A. They talk with each other.

B. They play tennis.

C. They sit under the trees.

D. They have afternoon tea.

V. Make sentence using words / phrases given

1. She / not / sleep late at the weekends 

2. we / not / believe the Prime Minister

3. you / understand the question? 

4. David / want some coffee? 

5. when / she / go lớn her Chinese class?

6. why / I / have lớn clean up? 

7. they / not / work late on Fridays

8. she / have three daughters

Xem trực tuyến 3 cuốn sách giáo khoa lớp 6 mới:

 • Xem trực tuyến Sách giáo khoa lớp 6 mới mẻ - Kết nối tri thức
 • Xem trực tuyến Sách giáo khoa lớp 6 mới mẻ - Cánh diều
 • Xem trực tuyến Sách giáo khoa lớp 6 mới mẻ - Chân trời sáng sủa tạo

Lưu trữ: Sở đề thi đua Tiếng Anh lớp 6 cũ:

Xem demo Đề GK2 Anh 6 Global Xem demo Đề GK2 Anh 6 Smart Xem demo Đề HK2 Anh 6 Global Xem demo Đề HK2 Anh 6 Friends Xem demo Đề HK2 Anh 6 Smart

Xem thêm thắt đề thi đua những môn học tập lớp 6 sách mới mẻ tinh lọc, với đáp án hoặc khác:

 • Đề thi đua Toán 6 (có đáp án)

 • Đề thi đua Ngữ Văn 6 (có đáp án)

 • Đề thi đua Khoa học tập ngẫu nhiên 6 (có đáp án)

 • Đề thi đua Lịch Sử và Địa Lí 6 (có đáp án)

 • Đề thi đua Công nghệ 6 (có đáp án)

 • Đề thi đua Tin học tập 6 (có đáp án)

 • Đề thi đua giáo dục và đào tạo công dân 6 (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và khóa huấn luyện giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 6 sách mới mẻ những môn học