during the last hundred years we have done great to the environment

Câu hỏi:

01/08/2020 49,800

C. damage

Bạn đang xem: during the last hundred years we have done great to the environment

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: C

Dịch: Trong hàng trăm ngàn năm vừa qua, tất cả chúng ta làm nên rời khỏi nhiều thiệt sợ hãi mang lại môi trường xung quanh.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Environmentalists are furious with the American Government for delaying measures which will reduce greenhouse gas ____.

A. exhaust fumes

B. smokes

C. wastes

D. emissions

Câu 2:

The government is introducing strict new rules on the dumping of ____ by industry.

A. pesticides

B. exhaust fumes

C. toxic waste

D. emissions

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

If you ask mạ, ____ waste is a much bigger problem than vãn ordinary household waste.

A. industrial

B. business

Xem thêm: sơ đồ tư duy chiều tối

C. working

D. manufacturing

Câu 4:

Farmers contribute đồ sộ environmental damage by spraying ____ with ____, which stay in the soil for years

Aagriculture – pesticides

Bagriculture - fertilizers

Ccrops – fertilizers

Dcrops - pesticides

Câu 5:

There are lots of things we can all tự đồ sộ ____ the environment.

A. enhance

B. protect

C. make

D. build

Câu 6:

Dinosaurs have been ____ for millions of years.

A. endangered

B. extinct

C. threatened

Xem thêm: bài tập làm văn lớp 4

D. disappeared