hệ số góc của tiếp tuyếnBài viết lách Viết phương trình tiếp tuyến lúc biết thông số góc với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt Viết phương trình tiếp tuyến lúc biết thông số góc.

Viết phương trình tiếp tuyến lúc biết thông số góc

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

Bạn đang xem: hệ số góc của tiếp tuyến

- Gọi (Δ) là tiếp tuyến cần thiết mò mẫm sở hữu thông số góc k.

- Giả sử M(xo ; yo) là tiếp điểm. Khi ê xo thỏa mãn: f ’(xo) = k (*)

- Giải (*) mò mẫm xo. Suy đi ra yo = f(xo)

- Phương trình tiếp tuyến cần thiết mò mẫm là: hắn = k( x - xo) + yo

Chú ý: Đối với bài toán này tao cần thiết lưu ý một số vấn đề sau:

   + Số tiếp tuyến của đồ thị chính là số nghiệm của phương trình : f’(x) = k

   + Cho nhì đường thẳng d1 : hắn = k1x + b1 và d2 : hắn = k2x + b2. Khi đó

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Nếu đường thẳng liền mạch d rời những trục Ox, Oy thứu tự bên trên A, B thì tan(∠OAB) = ± OA/OB, vô ê thông số góc của d được xác lập bởi vì y’(x) = tan(∠OAB)

Ví dụ minh họa

Bài 1: Tìm tiếp tuyến của đồ vật thị hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án sở hữu thông số góc k = -9 ?

Hướng dẫn:

Tập xác định: D = R

Đạo hàm: y’ = x2 + 6x

Ta có:

k = -9 ⇔ y’(xo) = - 9

⇔ xo2 + 6xo = -9

⇔ (xo + 3)2 = 0

⇔ xo = -3 ⇒ yo = 16

Phương trình tiếp tuyến cần thiết mò mẫm là (d): hắn = -9(x + 3) + 16 = -9x – 11

Quảng cáo

Bài 2: 1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ vật thị (C): hắn = - x4 – x2 + 6, biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng liền mạch Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

2. Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp áncó đồ vật thị là (C). Tìm bên trên đồ thị (C) điểm mà tại đó tiếp tuyến của đồ thị vuông góc với đường thẳng Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

1. Hàm số vẫn mang đến xác lập D = R

Gọi (t) là tiếp tuyến của đồ vật thị (C) của hàm số và (t) vuông góc với đường thẳng liền mạch hắn = (1/6)x - 1, nên đường thẳng liền mạch (t) sở hữu thông số góc bởi vì -6

Cách 1: Gọi M(xo ; yo) là tọa chừng tiếp điểm của tiếp tuyến (t) và đồ vật thị (C) của hàm số . Khi ê, tao sở hữu phương trình:

y’(xo) = -6 ⇔ -4xo3 - 2xo = -6 ⇔ (xo-1)(2xo2+2xo+3) = 0   (*).

Vì 2xo2 + 2xo + 3 > 0 ∀xo ∈ R nên phương trình

(*) ⇔ xo = 1 ⇒ yo = 4 ⇒ M(1;4)

Phương trình tiếp tuyến cần thiết mò mẫm là: hắn = -6(x – 1) + 4 = -6x + 10

Cách 2: Phương trình (t) sở hữu dạng hắn = -6x + m

(t) xúc tiếp (C) bên trên điểm M(xo ; yo) Khi hệ phương trình sau sở hữu nghiệm xo

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án sở hữu nghiệm xoChuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

2. Hàm số vẫn mang đến xác lập D = R

Ta có: y’ = x2 – 1

Gọi M(xo ; yo) ∈(C) ⇔ Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Tiếp tuyến Δ tại điểm M có hệ số góc: y’(xo) = xo2 - 1

Đường thẳng d: hắn = (-1/3)x + 2/3 có hệ số góc k = (-1/3)

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy sở hữu 2 điểm M(-2; 0) hoặc M = (2; 4/3) là tọa chừng cần thiết mò mẫm.

Bài 3: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp ánViết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng liền mạch hắn = (1/3)x + 2.

Hướng dẫn:

TXĐ: D = R\{1}

Ta sở hữu Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Gọi M(xo; yo) là tiếp điểm. Vì tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng liền mạch hắn = (1/3)x + 2 nên tao sở hữu

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

   + Với M(0; -1) thì phương trình tiếp tuyến là: hắn = -3x – 1

   + Với M(2; 5) thì phương trình tiếp tuyến là: hắn = -3(x – 2) + 5 = -3x + 11

Bài 4: Trong những tiếp tuyến bên trên những điểm bên trên đồ vật thị hàm số hắn = x3 – 3x2 + 2, tiếp tuyến sở hữu thông số góc nhỏ nhất bởi vì bao nhiêu?

Quảng cáo

Hướng dẫn:

Tập xác định: D = R

Đạo hàm: y’ = 3x2 – 6x = 3(x-1)2 - 3 ≥ -3

Vậy trong số tiếp tuyến bên trên những điểm bên trên đồ vật thị hàm số vẫn mang đến, tiếp tuyến sở hữu thông số góc nhỏ nhất bởi vì -3

Bài 5: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án sở hữu đồ vật thị (H). Viết phương trình đường thẳng liền mạch Δ vuông góc với đường thẳng liền mạch d: hắn = - x + 2 và xúc tiếp với (H).

Hướng dẫn:

Tập xác định: D = R\{0}

Đạo hàm: y’ = 4/(x2)

Đường trực tiếp Δ vuông góc với đường thẳng liền mạch d: hắn = -x + 2 nên Δ sở hữu thông số góc bởi vì 1. Ta sở hữu phương trình:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Tại M(2; 0). Phương trình tiếp tuyến là hắn = 1.(x – 2) = x – 2

Tại N(-2; 4). Phương trình tiếp tuyến là hắn = x + 2 + 4 = x + 6

Bài 6: Lập phương trình tiếp tuyến của đàng cong (C): hắn = x3 + 3x2 – 8x + 1, biết tiếp tuyến ê tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch Δ: hắn = x + 2017?

Hướng dẫn:

Tập xác định: D = R

Đạo hàm: y’ = 3x2 + 6x – 8

Tiếp tuyến cần thiết mò mẫm tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch Δ: hắn = x + 2017 nên hệ số góc của tiếp tuyến là 1

Ta sở hữu phương trình

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Tại M(1; -3). Phương trình tiếp tuyến là hắn = x – 1 – 3 = x – 4

Tại N(-3; 25). Phương trình tiếp tuyến là hắn = x + 3 + 25 = x + 28

Bài 7: Cho hàm số hắn = -x3 + 3x2 – 3 sở hữu đồ vật thị (C). Số tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng liền mạch hắn = (1/9)x + 2017 là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng liền mạch hắn = (1/9)x + 2017 sở hữu dạng Δ: hắn = -9x + c

Δ là tiếp tuyến của (C) ⇔ hệ phương trình

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án sở hữu nghiệm

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy sở hữu nhì độ quý hiếm c thỏa mãn nhu cầu.

B. Bài tập dượt vận dụng

Bài 1: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ vật thị hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án bên trên uỷ thác điểm của đồ vật thị hàm số với trục hoành bởi vì :

A. 9            B. 1/9            C. -9            D. -1/9

Lời giải:

Đáp án: A

Chọn A

Tập xác định: D = R\{1}

Đạo hàm: y' = 1/(x-1)2

Đồ thị hàm số rời trục hoành bên trên A(2/3; 0)

Hệ số góc của tiếp tuyến là y’ (2/3) = 9

Quảng cáo

Bài 2: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ vật thị hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án bên trên uỷ thác điểm với trục tung bằng:

A. -2            B. 2            C. 1            D. -1

Lời giải:

Đáp án: B

Chọn B

Tập xác định: D = R\{-1}

Đạo hàm: y’ = 2/(x+1)2

Đồ thị hàm số rời trục tung bên trên điểm sở hữu xo = 0 ⇒ y’(0) = 2

Bài 3: Cho hàm số hắn = x3 – 3x2 sở hữu đồ vật thị (C) sở hữu từng nào tiếp tuyến của (C) tuy nhiên song đường thẳng liền mạch hắn = 9x + 10

A. 1            B. 3            C. 2            D. 4

Lời giải:

Đáp án: C

Chọn C

Tập xác định: D = R

Đạo hàm: y’ = 3x2 – 6x.     k = 9 ⇒ 3xo2 - 6xo = 9 Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy sở hữu 2 tiếp tuyến thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi bài xích toán

Bài 4: Gọi (C) là đồ vật thị của hàm số hắn = x4 + x. Tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng liền mạch d: x + 5y = 0 sở hữu phương trình là:

A. hắn = 5x – 3

B. hắn = 3x – 5

C. hắn = 2x – 3

D. hắn = x + 4

Lời giải:

Đáp án: A

Chọn A

Ta sở hữu : y’ = 4x3 + 1

Vì tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng liền mạch hắn = (-1/5)x nên tiếp tuyến sở hữu thông số góc là 5

Khi ê tao sở hữu :

4x3 + 1 = 5 ⇔ x = 1 ⇒ hắn = 2

Phương trình tiếp tuyến của đồ vật thị hàm số bên trên M(1 ; 2) sở hữu dạng

y = 5(x – 1) + 2 = 5x – 3

Bài 5: Gọi (C) là đồ vật thị hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án. Tìm tọa chừng những điểm bên trên (C) nhưng mà tiếp tuyến bên trên ê với (C) vuông góc với đường thẳng liền mạch sở hữu phương trình hắn = x + 4

A. (1 + √3; 5+3√3), (1-√3; 5-3√3)

B. (2; 12)

C. (0; 0)

D. (-2; 0)

Lời giải:

Xem thêm: xây dựng đoạn văn trong văn bản lớp 8

Đáp án: A

Chọn A

Tập xác định: D = R\{1}

Đạo hàm: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Giả sử a là hoành chừng điểm thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi vấn đề ⇒ y’(a) = -1

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Bài 6: lõi tiếp tuyến (d) của hàm số hắn = x3 – 2x + 2 vuông góc với đàng phân giác góc phần tư loại nhất. Phương trình (d) là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Đáp án: C

Chọn C.

Tập xác định: D = R

y’ = 3x2 – 2

Đường phân giác góc phần tư loại nhất sở hữu phương trình Δ: x = y

⇒(d) sở hữu thông số góc là – 1

3x2 – 2 = -1 ⇔ x = ± 1/√3

Phương trình tiếp tuyến cần thiết mò mẫm là

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Bài 7: Tìm hệ số góc của tiếp tuyến với đồ vật thị hắn = tanx bên trên điểm sở hữu hoành chừng x = π/4.

A. k = 1            B. k = 0,5            C. k = √2/2            D. 2

Lời giải:

Đáp án: D

Chọn D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ vật thị hắn = tanx bên trên điểm sở hữu hoành chừng x = π/4 là k = y’( π/4) = 2

Bài 8: Hệ số góc của tiếp tuyến của đàng cong Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án bên trên điểm sở hữu hoành chừng xo = π là:

A.-√3/12            B. √3/12             C. -1/12            D. 1/12

Lời giải:

Đáp án: C

Chọn C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Bài 9: Cho hàm số hắn = x3 – 6x2 + 7x + 5 (C). Tìm bên trên (C) những điểm sở hữu thông số góc tiếp tuyến bên trên điểm ê bởi vì -2?

A. (-1; -9); (3; -1)

B. (1; 7); (3; -1)

C. (1; 7); (-3; -97)

D. (1; 7); (-1; -9)

Lời giải:

Đáp án: B

Chọn B

Gọi M(xo ; yo) là tọa chừng tiếp điểm. Ta sở hữu y’ = 3x2 – 12x + 7

Hệ số góc của tiếp tuyến bởi vì -2

⇒ y’(xo) = -2 ⇔ 3xo2 - 12xo + 7 = -2 ⇔ Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Bài 10: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án tiếp tuyến của đồ vật thị hàm số vuông góc với đường thẳng liền mạch d: 3y – x + 6 = 0 là

A. hắn = -3x – 3; hắn = -3x – 11

B. hắn = -3x – 3; hắn = -3x + 11

C. hắn = -3x + 3; hắn = -3x – 11

D. hắn = -3x – 3; hắn = 3x – 11

Lời giải:

Đáp án: A

Chọn A

d: 3y – x + 6 = 0 ⇔ hắn = (1/3)x - 2

Gọi M(xo; yo) là tọa chừng tiếp điểm. Ta sở hữu Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Tiếp tuyến vuông góc với d nên hệ số góc của tiếp tuyến là -3 nên y’(xo) = -3

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án

Với xo = -3/2 ⇒ yo = 3/2 ⇒ phương trình tiếp tuyến: hắn = -3(x + 3/2) + 3/2 = -3x-3

Với xo = -5/2 ⇒ yo = (-7)/2 ⇒ phương trình tiếp tuyến: hắn = -3(x + 5/2)-7/2 = -3x-11

Bài 11: Tìm m nhằm tiếp tuyến của đồ vật thị hàm số hắn = (2m – 1)x4 – m + 5/4 bên trên điểm sở hữu hoành chừng x = - 1 vuông góc với đường thẳng liền mạch d : hắn = 2x – hắn – 3 = 0

A. 3/4            B. 1/4            C. 7/16            D. 9/16

Lời giải:

Đáp án: D

Chọn D

d : hắn = 2x – hắn – 3 = 0 ⇔ hắn = 2x – 3, thông số góc của đường thẳng liền mạch d là 2

y’ = 4(2m – 1)x3

Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ vật thị hàm số hắn = (2m – 1)x4 – m + 5/4 bên trên điểm sở hữu hoành chừng x = -1 là y’(-1) = -4(2m – 1)

Ta sở hữu 2. -4(2m – 1) = -1 ⇔ m = 9/16

Bài 12: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp án sở hữu đồ vật thị rời trục tung bên trên A(0 ; -1), tiếp tuyến bên trên A sở hữu thông số góc k = -3. Các độ quý hiếm của a, b là

A. a = 1, b = 1

B. a = 2, b = 1

C. a = 1, b = 2

D. a = 2, b = 2

Lời giải:

Đáp án: B

Chọn B

A(0; - 1) ∈(C) nên tao có: -1 = b/(-1) ⇔ b = 1

Ta sở hữu Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 sở hữu đáp ánHệ số góc của tiếp tuyến với đồ vật thị bên trên điểm A là:

k = y’(0) = -a – b = -3 ⇔ a = 3 – b = 2.

Bài 13: Điểm M bên trên đồ vật thị hàm số hắn = x3 - 3x2 - 1 nhưng mà tiếp tuyến bên trên ê sở hữu thông số góc k nhỏ nhắn nhất vô toàn bộ những tiếp tuyến của đồ vật thị thì M, k là

A. M(1; -3), k = -3

B. M(1; 3), k = -3

C. M(1; -3), k = 3

D. M(-1; -3), k = -3

Lời giải:

Đáp án: A

Chọn A.

Gọi M(xo ; yo). Ta sở hữu y’ = 3x2 – 6x

Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ vật thị bên trên M là :

k = y’(xo) = 3xo2 - 6xo = 3(xo - 1)2 - 3 ≥ -3

Vậy k nhỏ nhắn nhất bởi vì -3 Khi xo = 1, yo = -3

Bài 14: Cho hàm số hắn = x3 + 3x2 - 6x + 1 (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ vật thị (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng liền mạch hắn = (-1/18)x + 1

A. hắn = 18x + 8 và hắn = 18x -27

B. hắn = 18x + 8 và hắn = 18x - 2

C. hắn = 18x + 81 và hắn = 18x - 2

D. hắn = 18x + 81 và hắn = 18x - 27

Lời giải:

Đáp án: D

Chọn D.

Gọi M(xo; yo) là tiếp điểm

Ta có: y’ = 3x2 + 6x – 6

Vì tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng liền mạch hắn = (-1/18)x + 1 nên tao có:

y'(xo) = 18 ⇔ 3xo2 + 6xo - 6 = 18 ⇔

Từ ê tao tìm ra nhì tiếp tuyến: hắn = 18x + 81 và hắn = 18x – 27

Bài 15: Cho hàm số hắn = x3 - 3x + 1 (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ vật thị (C), biết hệ số góc của tiếp tuyến bởi vì 9

A. hắn = 9x - 1 hoặc hắn = 9x + 17

B. hắn = 9x - 1 hoặc hắn = 9x + 1

C. hắn = 9x - 13 hoặc hắn = 9x + 1

D. hắn = 9x - 15 hoặc hắn = 9x + 17

Lời giải:

Đáp án: D

Chọn D

Ta có: y’ = 3x2 – 3. Gọi M(xo ; yo) là tiếp điểm

Ta có: y’(xo) = 9 ⇔ 3xo2 - 3 = 9 ⇔ xo = ±2

xo = 2 ⇒ yo = 3. Phương trình tiếp tuyến: hắn = 9(x – 2) + 3 = 9x – 15

xo = -2 ⇒ yo = -1. Phương trình tiếp tuyến: hắn = 9(x + 2) – 1 = 9x + 17

Xem tăng những dạng bài xích tập dượt Toán lớp 11 sở hữu vô đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến lúc biết tiếp điểm
  • Dạng 3: Viết phương trình tiếp tuyến trải qua một điểm
  • 60 bài xích tập dượt trắc nghiệm Viết phương trình tiếp tuyến sở hữu đáp án (phần 1)
  • 60 bài xích tập dượt trắc nghiệm Viết phương trình tiếp tuyến sở hữu đáp án (phần 2)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cực mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính tiền mang đến teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: thế năng trọng trường là đại lượng

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


dao-ham.jspGiải bài xích tập dượt lớp 11 sách mới nhất những môn học