he was offered the job thanks to his

Câu hỏi:

04/04/2020 67,119

A. impressive       

Bạn đang xem: he was offered the job thanks to his

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Ở địa điểm này cần thiết một tính kể từ. => Chọn A. impressive (adj): ấn tượng impress (v): tạo nên tuyệt vời => impression (n): sự tuyệt vời => impressively (adv)
Dịch nghĩa: Anh tớ đã và đang được chào thao tác làm việc nhờ việc thể hiện tại tuyệt vời của anh ý nhập cuộc phỏng vấn ứng tuyển.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

As an _____, Mr. Pike is very worried about the increasing of teenager crimes.

A. educational      

B. education         

C. educator 

D. educate

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to lớn show the underlined part that needs correction.

The wooden fence surrounded the factory is beginning to fall down because of the rain.

A. is beginning    

B. wooden  

C. surrounded       

D. because of

Câu 3:

“A motorbike knocked Ted down” - “ ______________”

A. How terrific!   

B. Poor him!         

Xem thêm: ôn luyện về dấu câu

C. What is it now?

D. What a motorbike!

Câu 4:

They held a buổi tiệc nhỏ to lớn congratulate their son _____ his success to lớn become an engineer.

A. in 

B. on 

C. with        

D. for

Câu 5:

You'd better get someone __________ your living room.

A. redecorated      

B. to redecorate     

C. redecorating     

D. redecorate

Câu 6:

Mark the letter A,B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

I would rather you wore something more formal to lớn work.

A. I’d prefer you wearing something more formal to lớn work.

B. I’d prefer you to lớn wear something more formal to lớn work.

C. I’d prefer you should wear something more formal to lớn work.

Xem thêm: mother teresa devoted herself to caring for the sick and the poor

D. I’d prefer you wear something more formal to lớn work.