his parents are away on holiday. he really needs their help now

Câu hỏi:

01/09/2021 54,732

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Bạn đang xem: his parents are away on holiday. he really needs their help now

His parents are away on holiday. He really needs their help now

A. As long as his parents are at trang chủ, they will be able to tướng help him.

B. He wishes his parents were at trang chủ and could help him now.

Đáp án chủ yếu xác

C. If his parents are at trang chủ, they can help him now.

D. If only his parents had been at trang chủ and could have helped him.

Đáp án B

Kiến thức: Câu ước ở hiện nay tại

Giải thích:

Dấu hiệu: Trạng kể từ “now” – “ngay bây giờ”

Cấu trúc câu ước với “wish” ở hiện nay tại: S + wish + V_quá khứ đơn: Điều ước không tồn tại thiệt ở hiện nay tại 

=> Loại B vì như thế câu ĐK loại 1 thao diễn miêu tả trường hợp rất có thể xẩy ra ở lúc này hoặc sau này, trong những lúc việc cha mẹ anh ấy ở trong nhà không tồn tại thiệt ở hiện nay tại  

=> Loại D vì như thế câu giả thiết trường hợp không tồn tại thiệt nhập vượt lên trên khứ

=> Loại A vì như thế sai về nghĩa

Tạm dịch: Thầy u anh ấy chuồn nghỉ ngơi. Anh ấy thực sự cần thiết sự trợ giúp của mình thời điểm này.

A. Miễn là cha mẹ anh ấy ở trong nhà, bọn họ tiếp tục rất có thể gom anh ấy.

B. Anh ấy ước cha mẹ anh ấy ở trong nhà và rất có thể gom anh ấy tức thì giờ đây.

C. Nếu cha mẹ anh ấy ở trong nhà, bọn họ rất có thể gom anh ấy tức thì giờ đây.

D. Giá như cha mẹ anh ấy ở trong nhà và rất có thể trợ giúp anh ấy.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions

Every student is required to tướng write an essay on the topic

A. Every student might write an essay on the topic.

BEvery student must write an essay on the topic.

C. They require every student can write an essay on the topic.

D. Every student should write an essay on the topic.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Helen wrote a novel. He made a cowboy film, too

A. Helen wrote not only a novel but also made a cowboy film.

B. Helen both wrote a novel as well as made a cowboy film.

C. Helen either wrote a novel or made a cowboy film.

Xem thêm: kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất

D. Not only did Helen write a novel but she also made a cowboy film.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Mrs. Mai (A) and (B) her friends from Vietnam (C) plan (D) to attend the festival now

A. and

B. her friend

C. plan

D. to tướng attend

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions

………..he worked, the more he earned

A. The more hard

B. The hard

C. The harder

D. The hardest

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the un­derlined word(s) in each of the following questions

ANU has maintained its position as Australia's top university.

A. conserve

B. remain

C. complain

D. conquer

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions

We are very grateful to tướng Professor Humble for his generosity in donating this wonderful painting to tướng the museum

A. meanness

B. sympathy

C. gratitude

Xem thêm: lỗ trống là hạt tải điện trong

D. churlishness