hit the nail on the head là gì

Key Takeaways

 • Phát âm: /hɪt ðə neɪl ɒn ðə hɛd/

  Bạn đang xem: hit the nail on the head là gì

 • Định tức là thưa hoặc thực hiện điều gì một cơ hội đúng mực, rõ rệt hoặc tận gốc

 • Nguồn gốc và cách sử dụng Hit the nail on the head

 • Những cơ hội diễn tả tương đương: Spot on, Right on target, On the money, On the button, On the nose

 • Hit the nail on the head vô văn cảnh thực tế

Hit the nail on the head là gì?

Phát âm: /hɪt ðə neɪl ɒn ðə hɛd/

Định nghĩa: Theo tự vị, "Hit the nail on the head" tức là thưa hoặc thực hiện điều gì một cơ hội đúng mực, rõ rệt hoặc hoàn toàn. Đây là 1 trong cơ hội diễn tả phổ biến vô giờ Anh nhằm bảo rằng ai này đã xác lập hoặc tế bào miêu tả một yếu tố một cơ hội đúng mực.

Ví dụ:

 • "You hit the nail on the head when you said our company needs more innovative thinking." (Bạn đang được đúng vào khi bảo rằng công ty lớn tất cả chúng ta cần thiết nhiều tâm lý tạo nên rộng lớn.)

 • "I think John hit the nail on the head when he identified the main cause of the problem." (Tôi nghĩ về John đang được đúng vào khi anh ấy xác lập được vẹn toàn nhân chủ yếu của yếu tố.)

 • "Mary hit the nail on the head when she said that we all need vĩ đại work together vĩ đại achieve the project's goals." (Mary đang được đúng vào khi bảo rằng tất cả chúng ta cần thiết thao tác cùng với nhau nhằm đạt được tiềm năng của dự án công trình.)

Nguồn gốc và cách sử dụng Hit the nail on the head

Cụm kể từ "Hit the nail on the head" với xuất xứ kể từ hành vi đóng góp đinh vô thực tiễn. Khi đóng góp một cái đinh, nếu như tấn công trúng đầu đinh, nó sẽ bị thụt vô mộc một cơ hội đơn giản dễ dàng và gọn gàng ghẽ. Cụm kể từ này thể hiện nay một hình hình họa trực quan lại, tuy nhiên quý khách rất có thể đơn giản dễ dàng liên tưởng cho tới việc tiến hành một việc gì ê một cơ hội đúng mực.

Tuy nhiên, văn cảnh dùng cụm kể từ này thời buổi này thông thường tương quan cho tới việc thưa hoặc thực hiện điều gì một cơ hội đúng mực, chứ không những số lượng giới hạn trong các việc đóng góp đinh.

Tham khảo thêm: Tổng thích hợp 100 trở thành ngữ vô giờ Anh (idioms) thông thường gặp gỡ nhất

Nguồn gốc và cách sử dụng Hit the nail on the head

Cách sử dụng idiom Hit the nail on the head

Vai trò vô câu

"Hit the nail on the head" được dùng như 1 cụm kể từ động kể từ hoặc cụm kể từ trạng ngôn nhằm tế bào miêu tả sự đúng mực của một chủ ý, để ý, hoặc hành vi.

Vị trí vô câu

Cụm kể từ "hit the nail on the head" thông thường được dùng như 1 cụm động kể từ ở cuối câu.

Ví dụ:

Ở cuối câu:  "The issue is we need vĩ đại find ways vĩ đại retain employees longer, not just increase salaries. You hit the nail on the head." (“Vấn đề là tất cả chúng ta cần thiết lần cơ hội lưu giữ chân nhân viên cấp dưới lâu rộng lớn, ko nên tăng lương lậu. Quý Khách đang được thưa đích thị.”)

Đầu câu, như 1 câu song lập.

Ví dụ: "Hit the nail on the head! That's exactly why we need vĩ đại focus on developing new products." ("Đúng rồi! Đó đó là nguyên do tất cả chúng ta cần thiết triệu tập vô việc trở nên tân tiến những thành phầm mới mẻ.")

Cụm kể từ này cũng rất được đặt tại thân thiết câu, khi thể hiện một chủ ý hoặc đánh giá.

Ví dụ: "I think you hit the nail on the head when you said that we need vĩ đại improve our workflows." ("Tôi nghĩ về các bạn đang được thưa đúng vào khi bảo rằng tất cả chúng ta cần thiết nâng cao tiến độ thao tác.")

Các từ/cụm kể từ thông thường lên đường kèm

 • "Really"

"In your thesis about artificial intelligence, you really hit the nail on the head regarding the ethical concerns we need vĩ đại address." 

(Trong luận văn về trí tuệ tự tạo của doanh nghiệp, các bạn đang được đúng vào khi đã cho thấy những côn trùng quan hoài về đạo đức nghề nghiệp tuy nhiên tất cả chúng ta cần thiết giải quyết)

 • "I think [someone] hit the nail on the head"

"I think Mike hit the nail on the head when he suggested we study in groups vĩ đại better understand the material." 

(Tôi nghĩ về Mike đang được thưa đúng vào khi anh ấy khuyến nghị tất cả chúng ta nên học tập group nhằm nắm rõ rộng lớn về tài liệu)

 • "[Someone's] comments about [something] hit the nail on the head"

"Lucy's comments about the need for more practical assignments in our programming class hit the nail on the head." 

(Những comment của Lucy về sự việc cần phải có tăng nhiều bài xích tập dượt thực hành thực tế vô lớp lập trình sẵn của tất cả chúng ta đang được cực kỳ chủ yếu xác)

 • "That's exactly/precisely it" or "Exactly/Precisely"

"You've hit the nail on the head! That's exactly it - the core of scientific learning is not just memorizing facts, but understanding the process and developing analytical thinking." 

(Bạn đang được thưa đúng! Đúng là vì vậy - trọng tâm của việc học tập khoa học tập không những là ghi ghi nhớ thực sự, tuy nhiên còn là một hiểu tiến độ và trở nên tân tiến suy nghĩ phân tích)

Những cơ hội diễn tả tương đương

Có một trong những cơ hội diễn tả tương tự với cụm kể từ "hit the nail on the head" vô giờ Anh. Ví dụ:

 • "Spot on": Cụm kể từ này thông thường được sử dụng vô giờ Anh - Anh nhằm có một điều gì này đã được tiến hành hoặc thưa một cơ hội đúng mực. 

Ví dụ: "Your analysis of the situation was spot on." (Phân tích của doanh nghiệp về tình hình là trọn vẹn đúng mực.)

 • "Right on target": Cụm kể từ này cũng có thể có nghĩa tương tự động như "hit the nail on the head", nhắc đến việc đạt được tiềm năng một cơ hội đúng mực. 

Ví dụ: "His prediction about the sales trend was right on target." (Dự đoán của anh ấy ấy về Xu thế bán sản phẩm vô nằm trong đúng mực.)

 • "On the money": Cụm kể từ này được sử dụng vô giờ Bắc Mỹ nhằm chỉ sự đúng mực. 

Ví dụ: "Your diagnosis of the problem was on the money." (Bạn chẩn đoán yếu tố vô nằm trong đúng mực.)

 • "On the button" or "On the nose": Cả nhì cụm kể từ này đều tức là đúng mực hoặc đúng vào lúc. 

Ví dụ: "His solution was right on the button." (Cách giải quyết và xử lý của anh ấy ấy vô nằm trong chủ yếu xác)

Tất cả những cụm kể từ bên trên đều rất có thể được dùng để thay thế thế cho tới "hit the nail on the head" trong không ít văn cảnh.

Hit the nail on the head vô văn cảnh thực tế

Cụm kể từ "hit the nail on the head" thông thường được dùng trong không ít văn cảnh thực tiễn, thông thường là nhằm chúc mừng hoặc thừa nhận sự đúng mực trong các việc thưa, hiểu hoặc làm cái gi ê. 

 • Trong buổi họp công việc

"Bob, you've really hit the nail on the head with your assessment of the project. We need vĩ đại focus more on quality than vãn tốc độ."

(Bob, các bạn thực sự đang được thưa đúng mực với reviews của tớ về dự án công trình. Chúng tao cần thiết triệu tập nhiều hơn thế vô unique thay cho vận tốc.)

Hit the nail on the head vô văn cảnh thực tế

 • Trong một cuộc thảo luận về yếu tố xã hội

"Sarah hit the nail on the head when she said that the root of the problem is not individuals, but systemic issues."

(Sarah đang được thưa đúng mực khi cô ấy bảo rằng căn cơ của yếu tố ko nên là cá thể, tuy nhiên là những yếu tố khối hệ thống.)

 • Trong cuộc truyện trò mặt hàng ngày

You hit the nail on the head when you said I was stressed. I've been having a really tough week at work."

(Bạn đang được thưa đúng vào khi thưa tôi đang được stress. Tôi đang được trải qua chuyện một tuần thao tác thực sự trở ngại.)

Xem thêm: why do you learn english

Bài tập dượt ứng dụng

Chọn kể từ hoặc cụm kể từ phù hợp đồng nghĩa tương quan hoặc ngược nghĩa với "hit the nail on the head" trong những câu sau.

Bài 1: Tìm kể từ đồng nghĩa tương quan với “hit the nail on the head” và điền vô khu vực trống

 1. When he said we should focus on digital marketing, he _______.

a) was spot on

b) missed the point

c) was way off

d) didn't know what he was talking about

 1. The doctor _______ when she diagnosed the illness as being caused by a rare strain of bacteria.

a) was right on the money

b) got it wrong

c) didn't understand the situation

d) was off the mark

 1. During our discussion about climate change, you _______ when you said we need more action and less talk.

a) got it right

b) was inaccurate

c) missed the mark

d) was in the wrong ballpark

Bài 2: Tìm kể từ ngược nghĩa với “hit the nail on the head” và điền vô khu vực trống

 1. When he said that the earth is flat, he _______.

a) was spot on

b) missed the mark

c) was correct

d) got it right

 1. The politician _______ when he blamed the economic crisis on the education system.

a) was right on the money

b) got it wrong

c) got it right

d) was accurate

 1. The teacher _______ when she said I was not paying attention in class.

a) was accurate

b) was way off

c) hit the nail on the head

d) was spot on

Đáp án

Bài 1: Tìm kể từ đồng nghĩa tương quan với “hit the nail on the head” và điền vô khu vực trống

 1. When he said we should focus on digital marketing, he _______.

Đáp án: a) was spot on

Giải thích: "Was spot on" tức là đích thị, đúng mực - một ý nghĩa sâu sắc tương tự động như "hit the nail on the head". 

 1. The doctor _______ when she diagnosed the illness as being caused by a rare strain of bacteria.

Đáp án: a) was right on the money

Giải thích: "Was right on the money" tức là cực kỳ đúng mực, điều này tương tự động với "hit the nail on the head". Tức là, chưng sĩ đang được đúng mực khi chẩn đoán bệnh dịch bởi một dạng vi trùng khan hiếm gặp gỡ tạo ra.

 1. During our discussion about climate change, you _______ when you said we need more action and less talk.

Đáp án: a) got it right

Giải thích: "Got it right" tức là đích thị, đúng mực, điều này như là với "hit the nail on the head". Tức là, vô cuộc thảo luận của tất cả chúng ta về biến hóa nhiệt độ, các bạn đang được đích thị khi chúng ta thưa tất cả chúng ta cần thiết hành vi nhiều hơn thế và không nhiều thủ thỉ rộng lớn.

Bài 2: Tìm kể từ ngược nghĩa với “hit the nail on the head” và điền vô khu vực trống

 1. When he said that the earth is flat, he _______.

Đáp án: b) missed the mark

Giải thích: "Missed the mark" tức là sai, ko đúng mực, điều này ngược ngược với "hit the nail on the head". Tức là, khi anh tao bảo rằng ngược khu đất là bằng, anh tao đang được sai.

 1. The politician _______ when he blamed the economic crisis on the education system.

Đáp án: b) got it wrong

Giải thích: "Got it wrong" tức là ko đúng mực, sai, điều này ngược ngược với "hit the nail on the head". Tức là, chủ yếu trị gia đang được sai khi anh tao sập lỗi cho tới khối hệ thống dạy dỗ vì như thế cuộc khủng hoảng rủi ro kinh tế tài chính.

 1. The teacher _______ when she said I was not paying attention in class.

Đáp án: b) was way off

Giải thích: "Was way off" tức là trọn vẹn sai, điều này ngược ngược với "hit the nail on the head". Tức là, nhà giáo đang được trọn vẹn sai khi cô ấy thưa tôi ko xem xét vô lớp.

Xem thêm: các trạng từ chỉ tần suất

Tổng kết

Cụm kể từ "hit the nail on the head" đang trở thành một cơ hội thưa phổ cập nhằm diễn tả sự đúng mực và đích thị đắn. Khi ai ê "hits the nail on the head", chúng ta không những đích thị về yếu tố, mà còn phải thể hiện nay sự uyên thâm và nắm vững thâm thúy về nó. Việc dùng cụm kể từ này vô tiếp xúc không những canh ty tạo nên sự rõ rệt, mà còn phải reviews cao sự nắm vững và góp phần của những người thưa. Qua việc dùng "hit the nail on the head", tất cả chúng ta rất có thể thi công một tiếp xúc hiệu suất cao và tôn trọng người không giống vào cụ thể từng nghành nghề cuộc sống đời thường và việc làm.

Nguồn tham ô khảo

"Hit the Nail on the Head." TheFreeDictionary.com, idioms.thefreedictionary.com/hit+the+nail+on+the+head.