hoàn thành các phương trình phản ứng sau

 • Phân đạm urê thông thường chỉ chứa chấp 46% N. Khối lượng (kg) urê đầy đủ nhằm cung ứng 70 kilogam N là

  A. 152,2. 

  Bạn đang xem: hoàn thành các phương trình phản ứng sau

  B. 145,5.     

  C. 160,9. 

  D. 200,0.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phân kali clorua phát hành được kể từ quặng xinvinit thông thường chỉ ứng với 50% K2O. Tính dung lượng (%) của KCl nhập phân bón đó?

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho 44 gam NaOH nhập hỗn hợp chứa chấp 39,2 gam H3PO4. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Đem cô cạn hỗn hợp cho tới thô, chiếm được lượng muối hạt khan là

  A. 50 gam Na3PO4.

  B. 15 gam Na2HPO4.

  C. 19,2 gam NaH2PO4 và 14,2 gam NaH2PO4.

  D. 14,2 gam NaH2PO4 và 49,2 gam Na3PO4.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong 20g supephôtphat đơn đem chứa chấp 5g Ca(H2PO4)2. Tính dung lượng tỷ lệ của P2O5 đem nhập kiểu mẫu lân đó:

  A. 10,23%          

  B. 12,01%

  C. 9,56%          

  D. 15,17%

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Supephôtphat kép đem công thức là

  A. Ca3(PO4)2          

  B. Ca(H2PO4)2

  C. CaHPO4          

  D. Ca(H2PO4)2.CaSO4

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Loại phân bón này đem dung lượng nitơ cao nhất

  A. can xi nitrat          

  B. amoni nitrat

  C. amophot          

  D. urê

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hàm lượng KCl đem nhập một loại phân kali có tính đủ chất 50% là

  A. 79,26%.   

  B. 95.51%.   

  C. 31,54%.    

  D. 26,17%.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phân kali clorua phát hành được kể từ quặng xinvinit thông thường chỉ ứng với 50% K2O. Hàm lượng (%) của KCl nhập phân bón bại là

  A. 72,9.      B. 76,0.         

  C. 79,2.     D. 75,5.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Từ amoniac, đá vôi, nước, bầu không khí, hóa học xúc tác phù hợp hãy viết lách phương trình hoá học tập của những phản xạ pha trộn phân đạm:

  1. Canxi nitrat; 

  2. Amoni nitrat.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Viết phương trình hoá học tập triển khai sản phẩm trả hoá sau

  Bột photphorit \(\xrightarrow{{(1)}}\) axit photphoric \(\xrightarrow{{(2)}}\) amophot

  \(\xrightarrow{{(3)}}\)canxiphotphat \(\xrightarrow{{(4)}}\)axit photphoric \(\xrightarrow{{(5)}}\).supephotphat kép.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu này tại đây ko đúng?

  A. supephotphat kép cố phỏng đủ chất thấp rộng lớn supephotphat đơn.

  B. Nitơ và photpho là nhì thành phần luôn luôn phải có cho việc sinh sống.

  C. Tất cả những muối hạt nitrat đều bị nhiệt độ phân bỏ.

  D. Tất cả những muối hạt đihiđrophotphat đều rễ tan nội địa.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho năm 2016 lít khí NH3 (đktc) nhập hỗn hợp chứa chấp a gam H3PO4. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp được láo phù hợp amophot chứa chấp 3960 gam (NH4)2HPO4. Giá trị của a là

  A. 8820.   

  B. 4900.   

  C. 5880.    

  D. 7840.

  Xem thêm: thực vật cần gì để sống

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Dung dịch này tiếp sau đây dẫn năng lượng điện cực tốt ?

  A. NaI \({2.10^{ - 3}}\)M.               B. NaI \({1.10^{ - 2}}\)M.

  C. NaI \({1.10^{ - 1}}\)M.               D. NaI \({1.10^{ - 3}}\)M.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Các hỗn hợp tại đây đem nằm trong mật độ 0,1 mol/l, hỗn hợp này dẫn năng lượng điện xoàng nhất ?

  A. HCl.                                     

  B. HF.

  C. HI.                                       

  D. HBr.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Giải mến tại vì sao kỹ năng dẫn năng lượng điện của nước vôi nhập (dung dịch Ca(OH)2 nhập nước) nhằm nhập bầu không khí hạn chế dần dần bám theo thời gian

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Theo A-rê-ni-ut hóa học này bên dưới đó là axit ?

  A. Cr(NO3)3             B. HBrO3                

  C. CdSO4               D. CsOH

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Axit mạnh HNO3 và axit yếu đuối HNO2 đem nằm trong mật độ 0,1 mol/l và ở nằm trong nhiệt độ phỏng. Sự đối chiếu mật độ mol ion này sau đó là trúng ?

  A. [H+]HNO3 < [H+]HNO2             

  B. [H+]HNO3 > [H+]HNO2

  C. [H+]HNO3 =[H+]HNO2             

  D. [\(N{O_3}^ - \)]HNO3 < [\(N{O_3}^ - \)]HNO2

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong một hỗn hợp CH3COOH , người tao xác lập được mật độ H+ vị 3.10-3M và mật độ CH3COOH vị 3,97.10-1M. Tính mật độ mol ban sơ của CH3COOH.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Giá trị tích số ion của nước dựa vào vào

  A. áp suất.                                      

  B. nhiệt độ phỏng.

  C. sự xuất hiện của axit hoà tan.

  D. sự xuất hiện của bazơ hoà tan.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Dung dịch của một bazơ ở 25°C có

  Dung dịch của một bazơ ở 25°C đem :

  A. [H+] = 1.10-7M.   

  B. [H+] < 1.10-7M.

  C. [H+] > 1.10-7M.                           

  D. [H+][OH-] > 10-14

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Có 250 ml hỗn hợp HCl 0,4M. Hỏi cần tăng từng nào nước nhập hỗn hợp này và để được hỗn hợp đem pH = 1 ? sành rằng sự biến hóa thể tích khi trộn lẫn là ko đáng chú ý.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phản ứng này bên dưới đó là phản xạ trao thay đổi ion nhập dung dịch?

  A. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

  B. Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaNO3

  C. 2Fe(NO3)3 + 2KI → 2Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3

  D. Zn + 2Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Dãy ion này tại đây rất có thể nằm trong xuất hiện nhập dung dịch?

  A. Mg2+, SO42-, Cl-, Ag+    

  B. H+, Cl-, Na+, Al3+

  C. S2-, Fe2+, Cu2+, Cl- 

  D. OH-, Na+, Ba2+, Fe3+

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hoà tan 1,952 g muối hạt BaCl2.xH2O nội địa. Thêm H2SO4 loãng, dư nhập hỗn hợp chiếm được. Kết tủa tạo ra trở thành được tạo thô và cân nặng được một,864 g. Xác quyết định công thức hoá học tập của muối hạt.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Một kiểu mẫu nước mưa đem pH = 4,82. Vậy mật độ H+ nhập bại là

  A. [H+] = 1.10-4M.

  B. [H+] = 1.10-5M.

  Xem thêm: thao tác lập luận bác bỏ lớp 11

  C. [H+] > 1.10-5M.                            

  D. [H+] < 1.10-5M.

  20/11/2022 |   1 Trả lời