học viện kỹ thuật quân sự điểm chuẩn 2022

Ngày 16/9, Sở Quốc chống đang được đầu tiên công tía điểm chuẩn chỉnh của 17 ngôi trường khối quân team. Cụ thể như sau:

Bạn đang xem: học viện kỹ thuật quân sự điểm chuẩn 2022

1. Học viện Quân y

Đối tượng Tổ phù hợp
xét tuyển
Điểm Ghi chú
a) Bác sỹ nhiều khoa
Miền Bắc
Thí sinh Nam
Xét tuyển chọn HSG bậc THPT A00, B00 24.80
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT A00, B00 26.10 Thí sinh nút 26,10 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,60.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Hóa ≥ 9,00.
Thí sinh Nữ
Ưu tiên xét tuyển chọn HSG Quốc gia A00, B00 26.60
Xét tuyển chọn HSG bậc THPT A00, B00 27.95
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT A00, B00 28.30 Thí sinh nút 28,30 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,80.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Hóa ≥ 9,75.
Miền Nam
Thí sinh Nam A00, B00
Xét tuyển chọn HSG bậc THPT A00, B00 23.00
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT A00, B00 25.50
Thí sinh Nữ
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT A00, B00 27.40 Thí sinh nút 27,40 điểm:
Điểm môn Toán ≥ 9,40.
b) Y học tập dự phòng
Thí sinh Nam miền Bắc
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
B00 23.55
Thí sinh Nam miền Nam
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
B00 24.20

2. Học viện Hậu cần

Đối tượng Tổ phù hợp
xét tuyển
Điểm Ghi chú
Thí sinh Nam miền Bắc

A00, A01

Ưu tiên xét tuyển chọn HSG Quốc gia 26.40
Xét tuyển chọn HSG bậc THPT 26.10
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT 26.10 Thí sinh nút 26,10 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,60.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,75.
Thí sinh Nam miền Nam
Xét tuyển chọn HSG bậc THPT 26.75
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT 25.40 Thí sinh nút 25,40 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,40.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25.

3. Học viện Hải quân

Đối tượng Tổ phù hợp
xét tuyển
Điểm Ghi chú
Thí sinh Nam miền Bắc
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT

A00, A01

23.70 Thí sinh nút 23,70 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,20.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25.
Thí sinh Nam miền Nam
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
23.75 Thí sinh nút 23,75 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,00.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,50.

4. Học Viện Biên Phòng

Đối tượng Tổ phù hợp
xét tuyển
Điểm Ghi chú
a) Ngành Biên phòng
* Tổ phù hợp A01
Thí sinh Nam miền Bắc

A01

Xét tuyển chọn HSG bậc THPT 26.05
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT 19.80
Thí sinh Nam Quân khu vực 4 (Quảng Trị và TT-Huế)
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
26.70
Thí sinh Nam Quân khu vực 5
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
24.00
Thí sinh Nam Quân khu vực 7
Xét tuyển chọn HSG bậc THPT 24.60
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT 23.50
Thí sinh Nam Quân khu vực 9
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
24.50
* Tổ phù hợp C00
Thí sinh Nam miền Bắc

C00

Xét tuyển chọn HSG bậc THPT 28.00
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT 28.75 Thí sinh nút 28,75 điểm:
Điểm môn Văn ≥ 9,25.
Thí sinh Nam Quân khu vực 4 (Quảng Trị và TT-Huế)
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
28.00 Thí sinh nút 28,00 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8,25.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9,75.
Thí sinh Nam Quân khu vực 5
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
25.75 Thí sinh nút 25,75 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,25.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9,25.
Thí sinh Nam Quân khu vực 7
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
25.75 Thí sinh nút 25,75 điểm:
Điểm môn Văn ≥ 7,75.
Thí sinh Nam Quân khu vực 9
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
26.75 Thí sinh nút 26,75 điểm:
Điểm môn Văn ≥ 7,75.
b) Ngành Luật:
Thí sinh Nam miền Bắc
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT

C00

28.25 Thí sinh nút 28,25 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8,50.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử = 10,00.
Thí sinh Nam miền Nam
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
26.75 Thí sinh nút 26,75 điểm:
Điểm môn Văn ≥ 7,25.

5. Trường Sĩ quan tiền Lục quân 1

Đối tượng Tổ phù hợp
xét tuyển
Điểm Ghi chú
Thí sinh Nam miền Bắc
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
A00, A01 24.55 Thí sinh nút 24,55 điểm:
Điểm môn Toán ≥ 8,00.

6. Trường Sĩ quan tiền Lục quân 2

Đối tượng Tổ phù hợp
xét tuyển
Điểm Ghi chú
Thí sinh Nam Quân khu vực 4 (Quảng Trị và TT-Huế)
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT

A00,
A01

24.80
Thí sinh Nam Quân khu vực 5
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
23.60 Thí sinh nút 23,60 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80.
Thí sinh Nam Quân khu vực 7
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
23.75
Thí sinh Nam Quân khu vực 9
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
24.50

7. Trường Sĩ quan tiền Chính trị

Đối tượng Tổ phù hợp
xét tuyển
Điểm Ghi chú
a) Tổ phù hợp C00
Thí sinh Nam miền Bắc

C00

Xét tuyển chọn HSG bậc THPT 26.50
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT 28.50 Thí sinh nút 28,50 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8,75.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9,25.
Thí sinh Nam miền Nam
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
26.50 Thí sinh nút 26,50 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,75.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử = 10,00.
b) Tổ phù hợp A00
Thí sinh Nam miền Bắc
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT

A00

26.00 Thí sinh nút 26,00 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,00.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75.
Thí sinh Nam miền Nam
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
25.25 Thí sinh nút 25,25 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,00.
c) Tổ phù hợp D01
Thí sinh Nam miền Bắc
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT

D01

24.15
Thí sinh Nam miền Nam
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
22.10

8. Trường Sĩ quan tiền pháo binh

Đối tượng Tổ phù hợp
xét tuyển
Điểm Ghi chú
Thí sinh Nam miền Bắc
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT

A00, A01

22.60
Thí sinh Nam miền Nam
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
21.90 Thí sinh nút 21,90 điểm:
Điểm môn Toán ≥ 8,40.

9. Trường Sĩ quan tiền công binh

Đối tượng Tổ phù hợp
xét tuyển
Điểm
Thí sinh Nam miền Bắc
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT

A00,
A01

Xem thêm: trò chơi vòng quay may mắn

23.50
Thí sinh Nam miền Nam
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
21.40

10. Trường Sĩ quan tiền thông tin

Đối tượng Tổ phù hợp
xét tuyển
Điểm Ghi chú
Thí sinh Nam miền Bắc
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT

A00, A01

20.95
Thí sinh Nam miền Nam
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
23.20 Thí sinh nút 23,trăng tròn điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,20.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,50.

11. Trường Sĩ quan tiền Tăng – Thiết giáp

Đối tượng Tổ phù hợp
xét tuyển
Điểm
Thí sinh Nam miền Bắc
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT

A00, A01

19.00
Thí sinh Nam miền Nam
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
22.70

12. Trường Sĩ quan tiền ko quân

Đối tượng Tổ phù hợp
xét tuyển
Điểm
Đào tạo nên Phi công quân sự
Thí sinh Nam (cả nước)
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
A00, A01 18.80

13. Trường Sĩ quan tiền Phòng hóa

Đối tượng Tổ phù hợp
xét tuyển
Điểm Ghi chú
Thí sinh Nam miền Bắc
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT

A00, A01

22.15 Thí sinh nút 22,15 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,40.
Thí sinh Nam miền Nam
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
20.50

14. Trường Sĩ quan tiền Đặc công

Đối tượng Tổ phù hợp
xét tuyển
Điểm
Thí sinh Nam miền Bắc
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT

A00, A01

24.00
Thí sinh Nam miền Nam
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
20.15

15. Học viện Phòng ko – Không quân

Đối tượng Tổ phù hợp
xét tuyển
Điểm
a) Ngành Kỹ thuật mặt hàng không
Thí sinh Nam miền Bắc
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT

A00, A01

23.65
Thí sinh Nam miền Nam
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
23.95
b) Ngành CHTM PK-KQ và Tác chiến năng lượng điện tử
Thí sinh Nam miền Bắc
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT

A00, A01

17.35
Thí sinh Nam miền Nam
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
20.50

16. Học viện Kỹ thuật Quân sự

Đối tượng Tổ phù hợp
xét tuyển
Điểm Ghi chú
Miền Bắc

A00, A01

Thí sinh Nam
Xét tuyển chọn HSG bậc THPT 23.90
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT 26.05 Thí sinh nút 26,05 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,80.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25.
Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa hoặc
môn giờ Anh ≥ 8,50.
Thí sinh Nữ
Xét tuyển chọn HSG bậc THPT 27.90
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT 28.15 Thí sinh nút 28,15 điểm:
Điểm môn Toán ≥ 9,40.
Miền Nam
Thí sinh Nam
Xét tuyển chọn HSG bậc THPT 23.15
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT 24.40 Thí sinh nút 24,40 điểm:
Điểm môn Toán ≥ 8,40.
Thí sinh Nữ
Xét tuyển chọn HSG bậc THPT 27.15
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT 27.80

17. Học viện Khoa học tập Quân sự

Đối tượng Tổ phù hợp
xét tuyển
Điểm
a) Ngôn ngữ Anh
Thí sinh Nam
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT

D01

25.28
Thí sinh Nữ
Xét tuyển chọn HSG bậc THPT 26.76
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT 28.29
b) Ngôn ngữ Nga
Thí sinh Nam
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT

D01,
D02

25.66
Thí sinh Nữ
Xét tuyển chọn HSG bậc THPT 25.75
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT 29.79
c) Ngôn ngữ Trung Quốc
Thí sinh Nam
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT

D01,
D04

Xem thêm: phân biệt thành ngữ và tục ngữ

22.82
Thí sinh Nữ
Xét tuyển chọn HSG bậc THPT 26.04
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT 28.25
d) Quan hệ quốc tế
Thí sinh Nam
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT

D01

24.79
Thí sinh Nữ
Xét tuyển chọn HSG bậc THPT 25.88
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT 28.01
đ) Trinh sát kỹ thuật
Thí sinh Nam miền Bắc
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT

A00,
A01

25.45
Thí sinh Nam miền Nam
Xét tuyển chọn kể từ thành quả thi đua TNTHPT
23.85

>>Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh năm 2022 của toàn bộ ngôi trường ĐH bên trên cả nước TẠI ĐÂY