i deeply regret having spoken to her so severely yesterday. she was badly hurt

Câu hỏi:

08/09/2021 38,105

Bạn đang xem: i deeply regret having spoken to her so severely yesterday. she was badly hurt

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

I deeply regret having spoken vĩ đại her sánh severely yesterday. She was badly hurt

A. If only I could apologize vĩ đại her for having spoken vĩ đại her sánh severely yesterday.

B. I wish I hadn’t spoken vĩ đại her sánh severely yesterday.

Đáp án chủ yếu xác

B. I wish I hadn’t spoken vĩ đại her sánh severely yesterday.

D. If I hadn’t spoken vĩ đại her sánh severely yesterday, she wouldn’t be badly hurt.

Đáp án B

Kiến thức : Kết thích hợp câu – câu ước

Giải thích: Câu đề bài:

Tôi vô nằm trong ăn năn hận vì như thế tiếp tục rằng đặc biệt nặng nề điều với cô ấy tối qua chuyện. Cô ấy bị tổn hại áp lực.

Các phương án:

A. Giá tuy nhiên tôi hoàn toàn có thể van nài lỗi cô ấy về sự việc tiếp tục rằng đặc biệt nặng nề điều với cô ấy tối qua chuyện. (sai về cấu hình - ở trên đây cần thiết cấu hình điều ước mang đến quá khứ tuy nhiên trên đây lại là điều ước ở thời điểm hiện tại.)

B. Tôi ước tôi dường như không rằng đặc biệt nặng nề điều với cô ấy tối qua chuyện. (đáp án này đích - cấu hình điều ước mang đến quá khứ)

C. Cô ấy chắc chắn rằng bị tổn hại áp lực chính vì tôi tiếp tục rằng đặc biệt nặng nề điều với cô ấy tối qua chuyện. (sai về thì của động kể từ ở mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên do – YESTERDAY – thì động kể từ phân tách ở quá khứ đơn)

D. Nếu tôi dường như không rằng đặc biệt nặng nề điều với cô ấy tối qua chuyện, cô ấy không biến thành tổn hại áp lực. (Sai về cấu hình – việc tổn hại này tiếp tục xẩy ra nên ko thể là câu ĐK lếu láo hợp)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

When I last saw him, he ______ in London

A. has lived

B. is living

C. was living

D. has been living

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

I remember she wore a ______dress vĩ đại go out with her boyfriend last week

A. cốt tông white Vietnamese

B. Vietnamese white cotton

C. white Vietnamese cotton

D. white cốt tông Vietnamese

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

Many exam candidates lose marks simply ________ they bởi not read the questions properly

Xem thêm: tiếng anh 5 tập 2

A. because of

B. because

C. due to

D. owing that

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the sentence that best completes each of the following exchanges

David is talking vĩ đại Linda after a buổi tiệc nhỏ.

- David: “Would you lượt thích mạ vĩ đại give you a ride home?”

- Linda: “________”

A. That’s be great, thanks.

B. Sorry, you’re not my type.

C. Yes, I’m riding trang chủ now.

D. No, thanks. I don’t lượt thích riding.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

________ the homework, he was allowed vĩ đại go out with his friends.

A. Finishing

B. Finish

C. To finish

D. Having finished

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

A good artist (A) like a good engineer learns (B) as much from (C) their mistakes as (D) from successes

A. like

B. as

C. their

D. from