i picked up some holiday brochures around the table at the travel agency

Câu hỏi:

23/07/2022 38,354

D. lying

Bạn đang xem: i picked up some holiday brochures around the table at the travel agency

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải tự Vietjack

Đáp án đích thị là: D

Cấu trúc rút gọn gàng của “which lie” là lying (dùng Ving)

Dịch: Tôi nhặt một vài tờ rơi lăng xê về kỳ ngủ ở xung quanh bàn ở doanh nghiệp du ngoạn.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Most of the houses in the neighbourhood ______ terrible damage in the fire.

A. persevered

B. perceived

C. sustained

D. conceived

Câu 2:

We could tolerate your noisy parties time and again, but throwing bottles out of the window was beyond the ______.

A. sick

B. pale

C. dull

D. faint

Câu 3:

The meeting will begin ______.

A. when all the participants were arriving

B. after all the participants had arrived

Xem thêm: vật lý 11 bài 2

C. by the time all the participants arrived

D. as soon as all the participants arrive

Câu 4:

It is important that we should ______ the environment.

A. protect

B. protectively

C. protective

D. protection

Câu 5:

A new supermarket ______ in the centre of the town last week.

A. open

B. opens

C. was opened

D. have opened

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions. 

Young people should help the old ______ the bus.

A. put on

B. turn in

C. get on

D. turn on

Xem thêm: viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách đã đọc