last week i went to an international food festival taking place in hai phong

1 Read the text below and decide which answer A, B, C, or D best fits each space.

0.

×

Vui lòng kiểm tra

kết nối mạng!

Sách mềm

Phiên thao tác làm việc hết hạn sử dung.

Vui lòng singin nhằm tiếp tục!

Sách mềm

Vui lòng dùng chính sách toàn screen

Xem thêm: toán lớp 6 cánh diều

{{note.updatedAt | date:'dd/MM/yyyy, hh:mm' }}

Note

Font:

Typing text

Font:

Xem thêm: soạn anh 9 unit 3

Cài đặt điều phần mềm Sách mượt, skin đẹp lung linh hơn bên trên Smartphone.