let's wait here for her

Câu hỏi:

30/03/2020 40,987

C. arrive

Bạn đang xem: let's wait here for her

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Chọn C

Turn up= xuất hiện nay, arrive= cho tới, enter= vô, visit= thăm hỏi, return= quay về.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

In the US the first stage of compulsory education ………….as elementary education.

A. vĩ đại be generally known

B. is generally known

C. gererally known

D. is gererally knowing

Câu 2:

Her illness was ………….we thought at first.

A. much serious than

B. much more serious than

C. the more serious than

D. much seriously than

Câu 3:

Certain courses are compulsory; others are optional.

A. voluntary

B. free

Xem thêm: tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của tia x

C. pressure

D. mandatory

Câu 4:

She’ll be a billionaire by the time she…………..forty.

A. is going vĩ đại be

B. will be

C. is

D. was

Câu 5:

- “Do you think you’ll get the job?” - “…………………………….…..

A. I know so

B. Well, I hope so

C. I think not

D. Yes, that’s right

Câu 6:

If it ………..last night, it ………….sánh hot today.

A. rained / is not

B. was raining / were not

C. had rained / would not have been

D. had rained / would not be

Xem thêm: could you lend me some more