many parents tend to make

Câu hỏi:

18/06/2019 40,466

Bạn đang xem: many parents tend to make

Many parents tend lớn make their children study hard in the belief that good education will enable them lớn _________ in the future. 

B. get on

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B.

- Get on (phrasal verb) vô văn cảnh này nghĩa là: trở nên công

=> hầu hết ba mẹ với khuynh phía bắt con cháu bọn họ học tập chịu khó với niềm tin cậy rằng dạy dỗ đảm bảo chất lượng sẽ hỗ trợ bọn chúng thành công xuất sắc vô sau này.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The _________ prices of property in big cities may deter people on low incomes from owning a house there.

A. forbidding

B. competitive

C. prohibitive

D. inflatable

Câu 2:

After a momentary _________ of concentration, Simon managed lớn regain his focus and completed the test.

A. lapse

B. fault

C. failure

D. error

Câu 3:

Two students are talking about the school curriculum.

- Ted: “Swimming should be made part of the school curriculum.”

- Kate: “________. It is an essential life skill.”

A. Oh, that’s a problem.

Xem thêm: 20phút bằng bao nhiêu giờ

B. I can’t agree with you more.

C. Not at all

D. You can make it.

Câu 4:

We arranged lớn meet at the station, but she didn’t _______.

A. get through

B. turn up

C. walk out

D. wait on

Câu 5:

Our professor _______ said we should turn in the assignment on Friday.

A. specific

B. specifically

C. specifying

D. specifyingly

Câu 6:

They were among the first companies lớn exploit the ______ of the Internet.

A. potential

B. prospect

C. possibility

D. ability