ngữ pháp tiếng anh lớp 6

Tài liệu tổ hợp Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Global Success, Friends plus, Explore English hoặc, cụ thể của tất cả tía cuốn sách Kết nối học thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều trình bày bao quát lại ngữ pháp, những dạng bài xích luyện canh ty học viên ôn luyện và đạt thành quả cao trong số bài xích thi đua môn Tiếng Anh lớp 6.

Bạn đang xem: ngữ pháp tiếng anh lớp 6

Tổng thích hợp Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 sách mới mẻ (hay, chi tiết)

Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Global Success (Kết nối tri thức)


Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Explore English (Cánh diều)


Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Friends plus (Chân trời sáng sủa tạo)


Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 tổng hợp

 • Ngữ pháp, bài xích luyện Câu đối chiếu ngang vì thế, đối chiếu rộng lớn, rộng lớn nhất lớp 6 với đáp án

 • Ngữ pháp, bài xích luyện Động kể từ khuyết thiếu hụt lớp 6 với đáp án

 • Ngữ pháp, bài xích luyện Câu ĐK loại 1 lớp 6 với đáp án

 • Ngữ pháp, bài xích luyện Câu khẩu lệnh lớp 6 với đáp án

 • Ngữ pháp, bài xích luyện Giới kể từ chỉ địa điểm lớp 6 với đáp án

 • Ngữ pháp, bài xích luyện Liên kể từ nối lớp 6 với đáp án

 • Ngữ pháp, bài xích luyện There is, There are lớp 6 với đáp án

 • Ngữ pháp, bài xích luyện Trạng kể từ chỉ gia tốc lớp 6 với đáp án

 • Các thì vô Tiếng Anh - cấu tạo, cách sử dụng, tín hiệu nhận biết

 • Ngữ pháp, bài xích luyện Các thì vô Tiếng Anh lớp 6 với đáp án

 • Ngữ pháp, bài xích luyện Tính kể từ cụt và tính kể từ nhiều năm lớp 6 với đáp án

 • Ngữ pháp, bài xích luyện Từ nhằm chất vấn lớp 6 với đáp án

 • Trọn cỗ Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 không hề thiếu, chi tiết

Đề cương ôn luyện Tiếng Anh lớp 6

 • Đề cương Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì một năm học tập 2021

 • Đề cương Tiếng Anh lớp 6 Giữa kì hai năm học tập 2021

 • Đề cương Tiếng Anh lớp 6 Học kì một năm học tập 2021

 • Đề cương Tiếng Anh lớp 6 Học kì hai năm học tập 2021

Ngữ pháp, bài xích luyện Câu đối chiếu ngang vì thế, đối chiếu rộng lớn, rộng lớn nhất lớp 6

A. LÝ THUYẾT

I- PHÂN BIỆT TÍNH TỪ NGẮN & TÍNH TỪ DÀI, TRẠNG TỪ NGẮN & TRẠNG TỪ DÀI

1. Phân biệt tính kể từ cụt & tính kể từ dài:

Tính kể từ cụt (Short adjectives)

(Ký hiệu vô bài xích này là: S-adj)

        Tính kể từ nhiều năm (Long adjectives)

(Ký hiệu vô bài xích này là: L-adj)

- Là tính kể từ với 1 âm tiết

Ví dụ:

- red, long, short, hard,….

- Là tính kể từ với kể từ 2 âm tiết trở lên

Ví dụ:

- beautiful, friendly, humorous, ….

2. Trạng kể từ cụt & Trạng kể từ dài:

Trạng kể từ cụt (Short adverbs)

(Ký hiệu vô bài xích này là: S-adv)

Trạng kể từ nhiều năm (Long adverbs)

(Ký hiệu vô bài xích này là: L-adv)

- Là trạng kể từ với 1 âm tiết

Ví dụ:

- hard, fast, near, far, right, wrong, …

- Là trạng kể từ với 2 âm tiết trở lên trên.

Ví dụ:

- quickly, interestingly, tiredly, …

II- SO SÁNH BẰNG VỚI TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ

1. So sánh vì thế với tính kể từ và trạng từ:

Cấu trúc:

S1 + V + as + adj/adv + as + S2 + auxiliary V

S1 + V + as + adj/ adv + as + O/ N/ pronoun

Ví dụ:

- She isas tall as I am= She is as tall as me. (Cô ấy cao vì thế tôi.)

- He runsas quickly as I do= He runs as quickly as me. (Anh ấy chạy nhanh chóng như tôi.)

- Your dress isas long as my dress= Your dress is as long as mine. (Váy của công ty nhiều năm vì thế váy của tôi.)

2. So sánh rộng lớn với tính kể từ và trạng kể từ.

* So sánh rộng lớn với tính kể từ cụt và trạng kể từ ngắn:

Cấu trúc:       

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + phàn nàn + S2 + Axiliary V

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + phàn nàn + O/ N/ Pronoun

Trong đó:       S-adj-er: là tính kể từ cụt thêm thắt đuôi “er”

                        S-adv-er: là trạng kể từ cụt thêm thắt đuôi “er”

                        S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được sánh sánh)

                        S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để làm đối chiếu với đối tượng người sử dụng 1)

                        Axiliary V: trợ động từ

                        O (object): tân ngữ

                        N (noun): danh từ

                        Pronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book is thicker than that one. (Cuốn sách này dày rộng lớn cuốn sách cơ.)

- They work harder than I do. = They workharder than me. (Họ thao tác làm việc siêng năng rộng lớn tôi.)

* So sánh rộng lớn với tính kể từ nhiều năm và trạng kể từ dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + phàn nàn + S2 + Axiliary V

S1 + more + L-adj/ L-adv + phàn nàn + O/ N/ Pronoun

Trong đó:       L-adj: tính kể từ dài

                        L-adv: trạng kể từ dài

Ví dụ:

- He ismore intelligent than I am. = He is more intelligent than me. (Anh ấy mưu trí rộng lớn tôi.)

- My friend did the test more carefully than I did. = My friend did the test more carefully than me. (Bạn tôi thực hiện bài xích đánh giá cẩn trọng rộng lớn tôi.)

3. So sánh rộng lớn nhất so với tính kể từ và trạng kể từ.

+ So sánh rộng lớn nhất  đối với tính kể từ cụt và trạng kể từ ngắn:

Cấu trúc:                   

S + V + the + S-adj-est/ S-adv-est

Ví dụ:

- It is the darkest time in my life. (Đó là khoảng tầm thời hạn tăm tối nhất vô cuộc sống tôi.)

- He runs the fastest in my class. (Anh ấy chạy nhanh nhất có thể lớp tôi.)

+ So sánh rộng lớn nhất so với tính kể từ nhiều năm và trạng kể từ dài:

Cấu trúc:

S + V + the + most + L-adj/ L-adv

Ví dụ:

- She is the most beautiful girl I’ve ever met. (Cô ấy là cô nàng xinh nhất nhưng mà tôi từng gặp gỡ.)

- He drives the most carelessly among us. (Anh ấy ấy tài xế ẩu nhất vô số công ty chúng tôi.)

III- CHÚ Ý:

+ Một số tính kể từ với 2 âm tiết tuy nhiên với tận nằm trong là “y, le, ow, er” khi dùng ở đối chiếu rộng lớn hoặc đối chiếu rộng lớn nhất nó vận dụng cấu tạo đối chiếu rộng lớn của tính kể từ cụt.

                     Tính kể từ           So sánh rộng lớn              So sánh rộng lớn nhất

                        Happy            -> happier                  -> the happiest

                        Simple            -> simpler                  -> the simplest

                        Narrow           -> narrower               -> the narrowest

                        Clever             -> cleverer                 -> the cleverest

Ví dụ:

- Now they are happier than they were before. (Bây giờ chúng ta niềm hạnh phúc hơn trước đây cơ.)

Ta thấy “happy” là 1 trong những tính kể từ với 2 âm tiết tuy nhiên khi dùng đối chiếu rộng lớn, tao dùng cấu tạo đối chiếu rộng lớn của tính kể từ cụt.

+ Một số tính kể từ và trạng kể từ thay đổi quan trọng đặc biệt khi dùng đối chiếu rộng lớn và đối chiếu rộng lớn nhất.

      Tính từ/Trạng kể từ           So sánh rộng lớn                          So sánh rộng lớn nhất

            Good/well                  -> better                                 -> the best

            Bad/ badly                 -> worse                                 -> the worst

            Much/ many              -> more                                  -> the most

            a little/ little              -> less                                     -> the least

            far                        -> farther/ further                 -> the farthest/ furthest

B. BÀI TẬP ỨNG DỤNG

THE EXERCISES ON COMPARISONS

EXERCISE 1. Give the correct size of the adjectives and adverbs in brackets:

1. This chair is ..........................………………….. phàn nàn that one. (comfortable)

2. Your flat is .....................………....... phàn nàn mine. (large)

3. The weather today is ........................……… phàn nàn it was yesterday. (hot)

4. The Nile is the ........................……………………….. river in the world. (long)

5. Chinese bicycles are ................…........……………….. phàn nàn Japanese ones. (bad)

6. Mathematics is ........................…………………...….. phàn nàn English. (difficult)

7. Ho Chi Minh is the ............................………………. đô thị in Viet Nam. (big)

8. He drives ................................. .. ……………than his friend. (careful)

9. She sings ........................……………………….. in this school. (beautiful)

10. I read ............................……………………….. phàn nàn my sister. (slow)

11. Grace is ...........................………………….. girl in our class. (old)

12. This exercise is .........................…….…………..phàn nàn that one. (easy)

13. He is twice .........................…….…………..as you. (fat)

14. Nam is .........................…….………….. student of all. (noisy)

15. My cold is .........................…….………….. today phàn nàn it was yesterday. (good)

EXERCISE 2. Choose the best option to tát complete the following sentences:

1. The more she smiles , ................ she becomes.

A. more graceful  

B. the most graceful                

C. most graceful   

D. the more graceful

2. Hotels have developed …………………… restaurants.

A. as rapidly as    

B. sánh rapidly as              

C. as rapid as                  

D. more rapid

3. Can Tho bridge is the ……………………  one in the South of Viet Nam.

A. long                 

B. shortest                                

C. longest                  

D. longer

4. Albert Einstein’s contributions to tát scientific theory were ................ those of Galileo and Newton.

A. important than 

B. more important                   

C. the most important    

D. as important as

5. Impalas cannot move as ................ cheetahs but they are more efficient runners.

A. faster phàn nàn                 

B. fast as                         

C. fast                             

D. are fast as

6. Both are informative articles, but this one is ................ .

A. best                            

B. the best                      

C. most                 

D. better

7. She is the .…………  girl in our town.

A. more beautiful          

B. beauty                        

C. most beautiful                 

D. more beautifully  

8. The harder you learn............. 

A. The better is your English                                

B. The better will be your English

C. The better becomes your English                    

D. The better your English will be

9. Jim is the ................. in his class.

A. clever               

B. cleverest                    

C. cleverer            

D. more clever

10. Of the two shirts, this one is ...................

A. the prettiest               

B. the most pretty           

C. prettier             

D. the prettier

11. Your house is ................. mine.

A. as bigger as               

B. many times as big as 

C. much big as               

D. not many times big

12. Last year it wasn’t as cold as this year.

A. This year it is as colder phàn nàn last year.            

B. This year it  is colder phàn nàn last year.

C. This year it isn’t as cold as last year.               

D. This year it isn’t colder phàn nàn last year.

13. She is older phàn nàn u.

A. I’m more younger phàn nàn her.                             

B. I’m as younger as her.

C. I’m more young phàn nàn her.                                 

D. I’m younger phàn nàn her.

14. The test is not …………………

A. as difficult as it was last month.                      

B. sánh difficult as it was last month        

C. more difficult as it was last month.                 

D. Both A & B are correct        

15. The Nile River is ………………… of all.

A. longer              

B. the longest                           

C. long                            

D. longest

16. .................. we read, .................. we know.

A. The most/ the most   

B. The more/ the more  

C. Most/ most                

D. More/ more

17. It gets  ................... Let’s go swimming.

A. hot and hot                

B. the more hot                       

C. more and more hot     

D. hotter and hotter

18. Peter usually drives  .................. Mary.

A. more fast                   

B. more fast phàn nàn            

C. more fast                        

D. faster

19. The problem seems to tát be  ..................

A. more serious   

B. more serious phàn nàn               

C. more serious as              

D. more and more serious 

20. Peter can not earn  .................. his wife.

A. as many money as    

B. as much money as               

C. as many money phàn nàn    

D. as much money than

21. Prices get  ..................

A. high and high  

Xem thêm: chuyên đề địa lí 10 cánh diều

B. highest and highest             

C. more and more high     

D. higher and higher

22. The more manufacturers advise, .................. they sell.

A. the most products     

B. the products more               

C. the more products     

D. most products

23. ................. a siêu xe is ................. it is.

A. The more expensive/ the comfortabler                     

B. The most expensive/ the most comfortable 

C. The more expensive/ the more comfortable   

D. The less expensive/ the more comfortable

24. Of the five students. Mary is .................

A. more intelligent        

B. the more intelligent             

C. most intelligent   

D. the most intelligent

25. Steel is ................ phàn nàn wood.

A. more heavy               

B. as heavy                     

C. heavier             

D. more heavier

26. A super market is …………………… a shopping center.

A. less convenient as                                             

B. less convenient than

C. not sánh convenient phàn nàn                                     

D. the most convenient as

27. Viet Nam becomes …………………… to tát foreign tourists.

A. more and most attractive                                  

B. the more attractive

C. much and more attractive                                 

D. more and more attractive

28. This siêu xe is …………………… phàn nàn mine.

A. less expensive 

B. as expensive              

C. expensive                  

D. not sánh expensive

29. Tim’s grades are …………………… phàn nàn John.

A. worse               

B. worst                          

C. as bad               

D. sánh bad

30. The …………………… we start, the sooner we will be back.

A. early                 

B. earliest                       

C. earlier               

D. more early

EXERCISE 3. Rewrite each of the following sentences in such a way that it has the same meaning as the sentence printed before it.

1. My kitchen is smaller phàn nàn yours.

⇨ Your kitchen ………………………………………………………………………………………………

2. No one in the class is taller phàn nàn Dave.

 Dave is …………………………………………………………………………………………………… 

3. Mum doesn’t speak English as well as Dad.

 Dad ……………………………………………………………………………………………….………

4. Lan is better cook phàn nàn Hoa.

 Hoa can’t  …………………………………………………………………………………………...……

5. No restaurant in the đô thị is better phàn nàn that one.

 That restaurant is …………………………………………………………………………………………

6. This watch is worse phàn nàn that one.

⇨ That watch  ………………………………………………………………………………………….……

7. My sister writes more carefully phàn nàn she did.

 My sister  …………………………………………………………………………………………………

8. This story is more interesting phàn nàn any other story that I have ever read.

 This is the …………………………………………………………………………………………………

9. She is the most beautiful girl I have ever known.

 I’ve never .....................................................................................................................................................

10. Peter does not drive sánh carefully as Tom.

 Tom ………………………………………………………………………………………………………

Ngữ pháp, bài xích luyện Động kể từ khuyết thiếu hụt lớp 6

A. LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa động kể từ khuyết thiếu hụt vô giờ Anh

Động kể từ khuyết thiếu hụt (Modal Verbs) là loại động kể từ với tính năng bổ trợ nghĩa mang đến động kể từ chính, ko được dùng là động kể từ chủ yếu vô câu. Nó dùng để làm diễn đạt kỹ năng, sự dự tính, sự không cho hoặc cả sự cần thiết thiết…  Động kể từ khuyết thiếu hụt đứng trước động kể từ chủ yếu ở dạng nguyên vẹn thể nhằm bổ sung cập nhật nghĩa mang đến động kể từ chủ yếu.

Một số động kể từ khuyết thiếu hụt phổ cập như: have to tát, must, can, could, may, might, should, ought to,…

Cấu trúc:

S + Modal verb (must/can/could/may/might/should,…) + V (nguyên thể)

Ví dụ:

 • Linda can play volleyball very well. (Linda hoàn toàn có thể đùa bóng chuyền đặc biệt xuất sắc.)
 • You should finish your homework before going to tát the theatre. (Bạn nên hoàn thành xong bài xích luyện về ngôi nhà của tớ trước lúc chuồn coi phim.)

2. Đặc điểm của động kể từ khuyết thiếu

Do ko đem không hề thiếu tính năng và đặc điểm của động kể từ thông thường, khi dùng những động kể từ khuyết thiếu hụt tất cả chúng ta cần thiết Note những điểm tại đây.

Không cần phân chia theo đòi những ngôi số không nhiều hoặc số nhiều

Các động kể từ khuyết thiếu hụt ko cần phân chia theo đòi những ngôi số không nhiều hoặc số nhiều, chỉ dùng ở nhì thời điểm lúc đó là thời điểm hiện tại và quá khứ.

Dạng của hiện tại tại: may, should, can, will, ought to tát, had better

Dạng của quá khứ: might, should, could, would, ought to tát, had better

Ví dụ: 

 • My brother can speak French fluently. (Anh trai của tôi nói cách khác giờ Pháp thành thục.)
 • We could go out if it didn’t rain. (Chúng tôi vẫn hoàn toàn có thể ra phía bên ngoài đi dạo nếu như trời ko mưa.)

Không với dạng nguyên vẹn khuôn, không tồn tại “to” hoặc những dạng phân kể từ không giống.

Thay vì như thế được dùng mang đến toàn bộ những thì như động kể từ thông thường, động kể từ khuyết thiếu hụt không tồn tại dạng nguyên vẹn khuôn, không tồn tại “to” hoặc ngẫu nhiên dạng phân kể từ này không giống.

Ví dụ:

 • Linda can dance very beautifully. (Linda hoàn toàn có thể nhảy đặc biệt đẹp mắt.)
 • Bill will go to tát Cat Ba tomorrow. (Bill tiếp tục chuồn Cát Bà vào trong ngày mai.)

Không cần thiết trợ động kể từ đi kèm theo vô thắc mắc Yes/No hoặc thắc mắc với vấn kể từ.

Ví dụ:

      A: Can you swim? (Bạn hoàn toàn có thể bơi lội không?)

      B: Yes, I can (Tôi hoàn toàn có thể.)

Có cách sử dụng kha khá như 1 trợ động kể từ vô câu.

Động kể từ khuyết thiếu hụt đứng trước động kể từ chủ yếu và xẻ nghĩa mang đến động kể từ cơ, chính vì vậy bọn chúng đem cách sử dụng tương tự động như 1 trợ động kể từ.

Ví dụ:

 • I will go to tát Sam Son beach next Sunday. (Tôi tiếp tục tiếp cận hải dương Sầm Sơn vô công ty nhật tiếp đây.)
 • I won’t go to tát Sam Son beach next Sunday. (Tôi sẽ không còn tiếp cận hải dương Sầm Sơn vô công ty nhật tiếp đây.)

3. Các động kể từ khuyết thiếu hụt thông thường gặp

Mỗi động kể từ khuyết thiếu hụt sẽ sở hữu một chân thành và ý nghĩa và tính năng riêng không liên quan gì đến nhau. Vì vậy tất cả chúng ta cần nắm vững cách sử dụng của từng kể từ nhằm hoàn toàn có thể áp dụng hoạt bát vô giờ Anh na ná tách những lầm lẫn ko xứng đáng với. Hãy nằm trong Step Up tổ hợp lại một trong những động kể từ khuyết thiếu hụt thông thường gặp gỡ nhất qua loa bảng ngay lập tức sau nhé.

Động kể từ khuyết thiếu

Chức năng 

Ví dụ

Chú ý

Can: với thể

Diễn miêu tả kỹ năng bên trên thời điểm hiện tại hoặc sau này về ai cơ hoàn toàn có thể thực hiện được những gì hoặc một vấn đề hoàn toàn có thể chuẩn bị xẩy ra.

 • This class can start in September
 • Linda can sing and dance very well

Can và Could vô giờ Anh còn được dùng trong số thắc mắc, câu ý kiến đề xuất, van nài luật lệ và đòi hỏi.

Ví dụ:

 • Could you repeat your name, please?

Could: hoàn toàn có thể (dạng quá khứ của “can”)

Diễn đạt một kỹ năng xẩy ra vô thì quá khứ

My daughter could read books when she was only four years old.

Have to: phải

Diễn miêu tả sự quan trọng cần thực hiện điều gì tuy nhiên là vì hiệu quả vì thế nhân tố khách hàng quan tiền (nội quy, quy định…)

“You have to tát stop  smoking.” Her doctor said.

Don’t have to tát = Don’t need to tát (không quan trọng cần thực hiện gì)

Must: cần, chắc hẳn hẳn

 • Diễn đạt sự quan trọng, điều yêu cầu ở thì thời điểm hiện tại hoặc vô tương lai
 • Đưa rời khỏi tiếng khuyên răn hoặc sự suy đoán mang ý nghĩa chắc chắn rằng, đòi hỏi được nhấn mạnh
 • All students must hand in their assignments before 18th August.
 • It’s raining. It must be cold.

Mustn’t – chỉ sự một cấm đoán

Ví dụ:

 • You mustn’t smoke here!

May: với thể

Diễn miêu tả điều gì hoàn toàn có thể xẩy ra ở hiện tại tại

It may rain today

May và might còn hoàn toàn có thể dùng để làm van nài luật lệ. Nhưng might không nhiều dùng vô văn trình bày, đa số dùng vô câu loại gián tiếp:

Ví dụ:

 • May I close the door?.

Might: hoàn toàn có thể (dạng quá khứ của “may”)

Diễn miêu tả điều gì hoàn toàn có thể xẩy ra ở quá khứ (cũng hoàn toàn có thể sử dụng mang đến thời điểm hiện tại tuy nhiên không nhiều kỹ năng rộng lớn “may”)

Who has just called Lam might be June.

Will: sẽ

 • Diễn đạt về sự việc Dự kiến vấn đề xảy tiếp tục rời khỏi vô sau này.
 • Đưa rời khỏi một ra quyết định ngay lập tức bên trên thời khắc trình bày.
 • Tomorrow will be rainy.
 • Did you buy a pen for u ? Oh, sorry. I’ll go now.

Will và Would còn được sử dụng vô câu ý kiến đề xuất, đòi hỏi và tiếng mời

Ví dụ:

 • Will you take a photo?
 • Would you lượt thích a cup of tea?

Would: tiếp tục  (quá khứ của “will”)

diễn miêu tả một giả thiết xẩy ra hoặc một Dự kiến về sự việc việc hoàn toàn có thể xẩy ra vô quá khứ

I would go picnicking if it didn’t rain.

Shall: sẽ

Thường dùng để làm van nài chủ kiến và tiếng khuyên răn.   (Hiện ni “will” được dùng nhiều hơn nữa đối với “shall”)

Where shall we eat tomorrow evening?

Should: nên

 • Diễn đạt sự yêu cầu hoặc trọng trách yêu cầu tuy nhiên tại mức chừng nhẹ nhàng rộng lớn đối với “must”
 • Dùng để mang rời khỏi tiếng khuyên răn và ý kiến
 • Dùng để mang rời khỏi suy đoán
 • You should send this contract to tát John before 5 p.m.
 • You should go to tát bed before 11 p.m everyday.
 • He studied very hard, he should get better grades.

Ought to: nên

Chỉ sự yêu cầu, với đặc điểm mạnh rộng lớn “Should” tuy nhiên nhỏ nhiều hơn “Must”

You ought not to tát eat ice cream at night.

B. BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Bài 1: Chọn đáp án quí hợp

1. When John was young, he _____ work in the garden for long hours.

a. can 

b. could  

c. will  

d. should

2. He_____ have gone out with Mary because he was with u that day.

a. mustn’t    

b. shouldn’t    

c. won’t    

d. couldn’t

3. Because we have to tát be there by 7.30, we_____ take a grabcar.

a. ought to tát     

b. may     

c. ought     

d. are able to

4. It_____ rain today. Let’s take an umbrella.

a. could be    

b. must   

c. might    

d. had better

5. _____ you help u with the homework?

a. May    

b. Shall    

c. Should    

d. Will

Đáp án:

 1. b
 2. d

Bài 2: Chọn đáp án đúng trong các ngoặc

 1. She ……. go to tát work early, didn’t she? (had to/ has to/ ought to)
 2. His eyes were sánh bad that he ……….. read the newspapers. (shouldn’t/hadn’t to/ couldn’t/ can’t)
 3. There’s the waiter. We …….. ask him for the bill. (will/ shall/ am able to/ could)
 4. ………..you be able to tát come to tát the B.M workshop? – I’m afraid not. (Can/ will/ May/ should)
 5. His siêu xe broke down sánh he ………..come by bus. (had to/ must/should/ could)
 6. ……………. ask you some questions? – Okay, go ahead. (Shall I / Will I / Should I / May I )
 7. She ……….. go now. She’s getting late. (had rather/ had better/ ought/ would rather)

Đáp án

 1. had to
 2. couldn’t
 3. will
 4. will
 5. had to
 6. May I
 7. had better

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Exercise 1: Chọn đáp án đích thị nhất nhằm điền vô khu vực rỗng trong những câu sau.

1. Young people ______ obey their parents.

A. must

B. may

C. will

D. ought to

2. Laura, you and the kids just have dinner without waiting for u. I ______ work late today.

A. can

B. have to

C. could

D. would

3. I ______ be delighted to tát show you round the factory.

A. ought to

B. would

C. might

D. can

4. Leave early sánh that you ______ miss the bus.

A. didn’t

B. won’t

C. shouldn’t

D. mustn’t

5. Jenny’s engagement ring is enormous! It ______ have cost a fortune.

A. must

B. might

C. will

D. should

6. You ______ to tát write them today.

A. should

B. must

C. had

D. ought

7. Unless he runs, he______ catch the train.

A. will

B. mustn’t

C. wouldn’t

D. won’t

8. When _____you come back home?

A. will

B. may

C. might

D. maybe

9. _____you

A. may

B. must

C. will

D. could.

Exercise 2: Viết lại những câu tại đây sao mang đến nghĩa ko thay đổi.

1. Perhaps Susan knows the address. (may)
 => Susan______________________________________________

2. It’s possible that Joanna didn’t receive my message. (might)
 => Joanna ______________________________________________

3. The report must be on my desk tomorrow. (has)
 => The report ______________________________________________

4. I managed to tát finish all my work. (able)
 => I______________________________________________

5. It was not necessary for Nancy to tát clean the flat. (didn’t)
 => Nancy______________________________________________

Exercise 3: Trong những câu tại đây, với một trong những câu đúng đắn và một trong những câu có một lỗi sai. Nếu câu cơ đích thị, hãy tiến công dấu ü, nếu như câu cơ sai, hãy thám thính và sửa lỗi sai cơ.

1. You must have be surprised when you heard the news.

2. You needn’t have vì thế all this work.

3. The window must have been broken on purpose.

4. You must tired after working sánh hard.

5. One of the men may have died on the mountain.

6. You must been driving too fast.

7. The thief must have come in through the window.

8. If he is not in the office, he must at trang chính.

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh ĐK mua sắm khóa huấn luyện lớp 9 mang đến con cái, được tặng free khóa ôn thi đua học tập kì. Cha u hãy ĐK học tập demo mang đến con cái và được tư vấn free. Đăng ký ngay!

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.

Xem thêm: tác dụng của dòng điện xoay chiều