nguyên hàm của hàm số mũ

Bài viết lách Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit.

Bạn đang xem: nguyên hàm của hàm số mũ

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Bài giảng: Cách thực hiện bài xích tập luyện vẹn toàn hàm và cách thức thám thính vẹn toàn hàm của hàm số một cách nhanh nhất - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Ta đem bảng vẹn toàn hàm của những hàm số cơ bạn dạng hoặc gặp

Nguyên hàm của hàm nhiều thức, hàm phân thức

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tìm vẹn toàn hàm của hàm số sau: hắn = 5.7x + x2

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải

Ta đem vẹn toàn hàm của hàm số đang được mang lại là:

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Chọn A.

Ví dụ 2. Tìm vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = ex + 7x

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải

Nguyên hàm của hàm số đang được mang lại là:

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Chọn C.

Ví dụ 3. Tìm vẹn toàn hàm F(x) của hàm số hắn = 3x - 5x biết F(0) = 2/15

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải

Nguyên hàm của hàm số đang được mang lại là:

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Chọn D.

Quảng cáo

Ví dụ 4. Tìm một vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = 2.3x + 4.4x

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải

Nguyên hàm của hàm số đang được mang lại là:

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Chọn A.

Ví dụ 5. Tìm vẹn toàn hàm của hàm số hắn = 2e2x + 4e4x

A. 4e2x + 16e4x.

B. 2e2x + 4e4x.

C. e2x + e4x + C.

D. Đáp án không giống.

Lời giải

Nguyên hàm của hàm số đang được mang lại là:

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Chọn C.

Ví dụ 6. Tìm vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = e8x + e4?

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải

Nguyên hàm của hàm số đang được mang lại là:

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Chọn A

Ví dụ 7. Tìm vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = 2x + 3.4x.

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải

Nguyên hàm của hàm số đang được mang lại là:

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ 8. Tìm vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = 3x + ln⁡2 + ln⁡7

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải

Nguyên hàm của hàm số đang được mang lại là:

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Chọn C.

C. Bài tập luyện vận dụng

Câu 1: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số sau: hắn = -4.8x + x3 + ln2

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải:

Ta đem vẹn toàn hàm của hàm số đang được mang lại là:

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Chọn B.

Câu 2: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = 2e2x + 15.15x

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải:

Nguyên hàm của hàm số đang được mang lại là:

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Chọn C.

Xem thêm: hoàn cảnh sáng tác những ngôi sao xa xôi

Câu 3: Tìm vẹn toàn hàm F(x) của hàm số hắn = ln2.2x + ln4.4x biết F(0) = 4.

A. F(x) = 2x + 4x + 1.

B. F(x) = 2.2x + 4.4x - 2.

C. F(x) = 2x - 4.4x + 2.

D. F(x) = 2x + 4x + 2.

Lời giải:

Nguyên hàm của hàm số đang được mang lại là:

F(x)= ∫(ln2.2x + ln4.4x)dx = ln2∫2xdx + ln4∫4xdx = 2x + 4x + C.

Do F(0) = 4 nên 20 + 40 + C = 4 ⇒ C = 2.

Vậy F(x) = 2x + 4x + 2.

Chọn D.

Quảng cáo

Câu 4: Tìm một vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = 2.ex + 4.e-10x + e2

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải:

Nguyên hàm của hàm số đang được mang lại là:

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Chọn C.

Câu 5: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số hắn = e-2x - ln⁡3.e4.

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải:

Nguyên hàm của hàm số đang được mang lại là:

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Chọn D.

Câu 6: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = e-4x + ln⁡e.

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải:

Nguyên hàm của hàm số đang được mang lại là:

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Chọn A.

Câu 7: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = 3x.4x - 3.2x

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải:

Ta có: hắn = 3x.4x - 3.2x = 12x - 3.2x

Nguyên hàm của hàm số đang được mang lại là:

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Chọn A.

Câu 8: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số:

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải:

Ta có:

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Nguyên hàm của hàm số đang được mang lại là:

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Chọn B.

Câu 9: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x) = 7x.3-2x.

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải:

Ta có:

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

⇒ Nguyên hàm của hàm số đang được mang lại là:

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Chọn B.

Câu 10: Họ vẹn toàn hàm của hàm số hắn = e6x(4 - e-x) là:

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải:

Ta có: e6x(4 - e-x) = 4.e6x - e5x

⇒ Nguyên hàm của hàm số đang được mang lại là:

Cách thám thính nguyên hàm của hàm số mũ, hàm số logarit rất rất hay

Chọn A.

Xem tăng những dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 đem vô đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Bảng công thức vẹn toàn hàm tràn đủ
 • Nguyên hàm của hàm nhiều thức, hàm phân thức
 • Nguyên hàm của hàm con số giác
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm nhiều thức vì như thế cách thức thay đổi đổi mới số
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm phân thức vì như thế cách thức thay đổi đổi mới số
 • Tìm nguyên hàm của hàm số mũ, logarit vì như thế cách thức thay đổi đổi mới số
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm con số giác vì như thế cách thức thay đổi đổi mới số
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm chứa chấp căn thức vì như thế cách thức thay đổi đổi mới số
 • Tìm vẹn toàn hàm của nồng độ giác vì như thế cách thức vẹn toàn hàm từng phần
 • Tìm nguyên hàm của hàm số mũ, logarit vì như thế cách thức vẹn toàn hàm từng phần

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

nguyen-ham-tich-phan-va-ung-dung.jsp

Xem thêm: loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là