ở nhiệt độ thường chất nào sau đây ở trạng thái rắn

Câu hỏi:

22/08/2019 61,803

B. (C17H35COO)3C3H5

Bạn đang xem: ở nhiệt độ thường chất nào sau đây ở trạng thái rắn

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

Ôn lại đặc điểm vật lí của hóa học béo:

Tristearin: (C17H35COO)3C3H5 là hóa học rộng lớn no → là hóa học rắn ở nhiệt độ phỏng thông thường.

đáp án thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi là đáp án B.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân cấu trúc của este chứa chấp vòng benzen đem công thức phân tử C8H8O2

A. 6

B. 8

C. 5

D. 7

Câu 2:

Ứng với CTPT là C4H8O2 đem từng nào hóa học chỉ tính năng với NaOH tuy nhiên ko tính năng với Na?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3:

Thủy phân este C4H6O2 nhập môi trường thiên nhiên axit tớ chiếm được một lếu phù hợp những hóa học đều phản xạ tráng gương. Vậy công thức cấu trúc của este bại liệt là?

A. CH3COOCH=CH2

B. HCOOCH2CH=CH2

Xem thêm: công thức tính thể tích khối chóp

C. HCOOCH=CHCH3

D. CH2=CHCOOCH3

Câu 4:

Este nào là tại đây Lúc phản xạ với hỗn hợp NaOH dư, đun rét ko tạo nên nhị muối?

A. C6H5COOC6H5

B. CH3COOC6H5

C. CH3COO-[CH2]2-OOCCH2CH3

D. C2H5OOC-COOC2H5

Câu 5:

Đun rét este CH3COOC6H5 với lượng dư hỗn hợp NaOH, chiếm được những thành phầm cơ học là

A. CH3COOH và C6H5ONa

B. CH3COOH và C6H5OH

C. CH3OH và C6H5ONa

D. CH3COONa và C6H5ONa

Câu 6:

Mệnh đề không đích là

A. CH3CH2COOCH=CH2 nằm trong sản phẩm đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.

B. CH3CH2COOCH=CH2 rất có thể trùng khớp tạo ra polime.

C. CH3CH2COOCH=CH2 tính năng với hỗn hợp NaOH chiếm được anđehit và muối hạt.

Xem thêm: tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu do

D. CH3CH2COOCH=CH2 tính năng được với hỗn hợp Br2.