only when you grow up

Câu hỏi:

14/03/2020 31,829

Bạn đang xem: only when you grow up

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Only when you grow up, _________the truth.

D. will you know

Đáp án chủ yếu xác

D

“ only when “ hàng đầu câu là tình huống hòn đảo ngữ => loại A và B

Động kể từ “ grow” ở thì hiện nay tại=> vế sót lại động kể từ phân chia ở sau này

ð Đáp án D

Tạm dịch Chỉ khi chúng ta vững mạnh, các bạn sẽ biết thực sự.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

I’m sure you’ll have no_________the exam.

A. difficulty passing

B. difficulties vĩ đại pass 

C. difficulty vĩ đại pass 

D. difficulties of passing

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Foreign students who are doing a decision about which school to attend may not know exactly where the choices are located.

A. doing 

B. about which 

C. vĩ đại attend 

D. the choices

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following question.

You have vĩ đại be on your toes if you want vĩ đại beat her

A. pay all your attention vĩ đại what you are doing

Xem thêm: người đứng đầu chế độ mạc phủ ở nhật bản được gọi là

B. upset her in what she is doing

C. get involved in what she is doing

D. make her comply with your orders

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

It is very important for a film or a company vĩ đại keep_________the changes in the market.

A. pace of 

B. track about 

C. touch with 

D. up with

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

John paid $2 for his meal, _________he had thought it would cost.

A. not as much 

B. not so sánh much as 

C. less as

D. not so sánh many as

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Is there_________at all I can help?

A. everything

B. anything 

C. something 

D. one thing