phản ứng tráng bạc của glucozơBài ghi chép Cách giải bài xích tập dượt Phản ứng tráng bạc của glucozo với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt Cách giải bài xích tập dượt Phản ứng tráng bạc của glucozo.

Bạn đang xem: phản ứng tráng bạc của glucozơ

Cách giải bài xích tập dượt Phản ứng tráng bạc của glucozo (hay, chi tiết)

Bài giảng: Bài tập dượt về phản xạ tráng gương - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

    Phản ứng tráng bạc của glucozo:

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 12 đem đáp án

    Do phân tử glucozo mang trong mình 1 group CHO ⇒ tỉ trọng 1 glucozo → 2Ag

    - Trong môi trường thiên nhiên bazo Fructozo trả trở thành glucozo nên fructozo cũng trở nên lão hóa vì như thế phức bạc – ammoniac (phản ứng tráng bạc).

    Tương tự động mantozo cũng tạo ra Ag với tỉ trọng 1 : 2 ứng.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Đun lạnh lẽo hỗn hợp chứa chấp 18 gam glucozo với AgNO3 đầy đủ phản xạ nhập hỗn hợp NH3 thấy Ag tách rời khỏi. Tính lượng Ag nhận được và lượng AgNO3 nên dùng, biết rắng những phản xạ xẩy ra trọn vẹn.

Lời giải:

    C5H11O5CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → C5H11O5COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O

    nAg = 2nglucozo = 2.18/180 = 0,2 (mol)

    ⇒ mAg 0,2.108 = 21,6 (gam)

Bài 2: Cho 50 ml hỗn hợp glucozo ko rõ ràng độ đậm đặc thuộc tính với lượng dư hỗn hợp AgNO3|NH3 nhận được 2,16 gam Ag kết tủa. Tính độ đậm đặc mol / lít của hỗn hợp glucozo tiếp tục sử dụng.

Lời giải:

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 12 đem đáp án

    Ta có: nAg = 2,16/108 = 0,02(mol)

    Từ (1) ⇒ nglucozo = 0,01(mol) ⇒ CM(glucozo) = 0,01/0,05 = 0,2M

Bài 3: Hỗn thích hợp m gam bao gồm glucozo và Fructozo thuộc tính với lượng dư hỗn hợp AgNO3|NH3 đưa đến 4,32 gam Ag. Cũng m gam láo lếu thích hợp này thuộc tính vừa vặn không còn với 0,8 gam Br2 nhập hỗn hợp nước. hãy tính số mol của glucozo và fructozo nhập láo lếu thích hợp lúc đầu.

Lời giải:

    Phản ứng:

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 12 đem đáp án

    Ta có: nAg = 4,32/108=0,04(mol)

    CH2OH(CHOH)4CHO + Br2 + H2O → CH2OH(CHOH)4COOH + 2HBr

    ⇒ nglucozo = nBr2 = 0,8/160 = 0,005(mol)

    nfructozo = 0,04/2 - 0,005 = 0,015 (mol)

Bài 4: Thủy phân trọn vẹn 62,5 gam hỗn hợp saccarozo 17,1% nhập môi trường thiên nhiên axit tao nhận được hỗn hợp X. cho tới AgNO3|NH3 nhập hỗn hợp X và đun nhẹ nhàng nhận được lượng bạc là bao nhiêu?

Lời giải:

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 12 đem đáp án

    Cả glucozo và fructozo đều tráng bạc ⇒ nAg = 2(a + a) = 4a

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 12 đem đáp án

    ⇒ mAg = 0,125.108 = 13,5(gam)

Bài 5: Cho 6,84 gam láo lếu thích hợp saccarozo và mantozo thuộc tính với lượng dư hỗn hợp AgNO3|NH3 thu được một,08 gam Ag. Xác lăm le số mol của saccarozo và mantozo nhập láo lếu thích hợp đầu?

Lời giải:

    Chỉ đem mantozo nhập cuộc phản xạ tráng gương.

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 12 đem đáp án

    Từ (*) ⇒ nmantozo = 0,005 (mol)

    ⇒ nsaccarozo = 6,84/342 - 0,005 = 0,015 (mol)

B. Bài tập dượt trắc nghiệm

Bài 1: Oxi hóa hoàn toàn một dung dịch chứa 27 gam glucozơ bằng dung dịch AgNO3/NH3. Khối lượng AgNO3 đã nhập cuộc phản ứng là:

    A. 40 gam

    B. 62 gam

    C. 59 gam

    D. 51 gam

Lời giải:

Đáp án: D

    C5H11O5CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → C5H11O5COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O

    nAgNO3 = 2nglucozo = 2.27/180 = 0,3 (mol)

    ⇒ mAgNO3 = 0,3.170 = 51 (gam)

Bài 2: Lấy 34,2 gam đường saccarozơ có lẫn một ít đường mantozơ rước thực hiện phản ứng tráng gương với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 0,216 gam Ag. Độ tinh ranh khiết của mẫu đường saccarozơ này là:

    A. 80%

    B. 85%

    C. 90%

    D. 99%

Lời giải:

Đáp án: D

    Chỉ đem mantozơ nhập cuộc phản xạ tráng gương:

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 12 đem đáp án

    ⇒ nC12H22O11 (mantozơ) = một nửa . nAg = một nửa.0,216/108 = 0,001 mol

    ⇒ mC12H22O11 (mantozơ) = 342.0,001 = 0,342 g

    Độ tinh ranh khiết của mẫu đường saccarozơ = (342 - 0,342)/342 = 99%

Bài 3: Đun nóng dung dịch chứa 8,55 gam cacbohidrat X với một lượng nhỏ HCl. Cho sản phẩm thu được tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thấy tạo thành 10,8 gam Ag kết tủa. Hợp chất X là:

    A. Glucozơ

Xem thêm: dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

    B. Fructozơ

    C. Tinh bột

    D. Saccarozơ

Lời giải:

Đáp án: D

    Saccarozơ thủy phân đưa đến glucozo và fructozo đem nhập cuộc phản xạ tráng gương.

Bài 4 Cho dung dịch chứa 3,51 gam hỗn hợp gồm saccarozơ và glucozơ phản ứng AgNO3 dư nhập dung dịch NH3 thu được 2,16 gam Ag. Vậy phần trăm bám theo khối lượng saccarozơ nhập hỗn hợp ban đầu là:

    A. 48,72%

    B. 48,24%

    C. 51,23%

    D. 55,23%

Lời giải:

Đáp án: A

    Sơ đồ phản ứng

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 12 đem đáp án

Bài 5: Hòa tan 6,12 gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ vào nước thu được 100ml dung dịch X. Cho X tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 3,24 gam Ag. Khối lượng saccarozơ nhập hỗn hợp ban đầu là:

    A. 2,7 gam

    B. 3,42 gam

    C. 3,24 gam

    D. 2,16 gam

Lời giải:

Đáp án: B

    C5H6(OH)5(CH=O) → 2Ag

    ⇒ mglucozo = (3,24 × 180)/216 = 2,7 (gam)

    Vậy msaccarozo = 6,12 – 27 = 3,42 (gam)

Bài 6: Đun lạnh lẽo 250 gam hỗn hợp glucozơ với hỗn hợp AgNO3/NH3 nhận được 15 gam Ag, độ đậm đặc của hỗn hợp glucozơ là :

    A. 5%.         B. 10%.         C. 15%.         D. 30%.

Lời giải:

Đáp án: A

    Phương trình phản xạ :

    CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag↓ + 3NH3 + H2O

    CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3 +3NH3 + H2O → CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag↓ +2NH4NO3

    Theo phương trình phản xạ tao thấy :

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 12 đem đáp án

    Nồng phỏng xác suất của hỗn hợp glucozơ là :

    C% = 12,5/250 . 100% = 5%

Bài 7: Thủy phân láo lếu thích hợp bao gồm 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ một thời hạn nhận được hỗn hợp X (hiệu suất phản xạ thủy phân từng hóa học đều là 75%). Khi cho tới toàn cỗ X thuộc tính với cùng 1 lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 thì lượng Ag nhận được là :

    A.0,090 mol.         B. 0,095 mol.         C. 0,12 mol.         D. 0,06 mol.

Lời giải:

Đáp án: B

    Vì hiệu suất phản xạ thủy phân là 75% nên tổng số mol mantozơ và saccarozơ nhập cuộc phản xạ thủy phân là (0,02 + 0,01).75% = 0,0225 mol.

    Số mol của mantozơ dư sau phản xạ thủy phân là 0,01.25% = 0,0025 mol.

    Sơ loại phản xạ :

    C12H22O11 (gồm mantozơ và saccarozơ phản ứng) → 2C6H12O6 → 4Ag         (1)

    C12H22O11 (mantozơ dư) → 2Ag     (2)

    Saccarozơ dư ko nhập cuộc phản xạ tráng gương.

    Theo sơ loại (1) và (2) suy rời khỏi tổng số mol Ag đưa đến là 0,095 mol.

Bài 8 Thủy phân trọn vẹn 100 gam hỗn hợp nước rỉ đàng (nước sinh rời khỏi nhập quy trình phát hành đàng saccarozo kể từ mía) nhận được hỗn hợp, trộn loãng trở thành 100 ml hỗn hợp X. Lấy 10 ml hỗn hợp X cho tới nhập cuộc phản xạ tráng bạc nhập môi trường thiên nhiên kiềm với việc xuất hiện của NaOH và NH3 nhận được 0,648 gam Ag. Tính độ đậm đặc của saccarozo nhập hỗn hợp nước rỉ đàng.

    A. 5.21         B. 3,18         C. 5,13         D. 4,34

Lời giải:

Đáp án: C

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 12 đem đáp án

    Trong môi trường thiên nhiên kiềm cả glucozo và fructozo đều phải sở hữu phản xạ tráng gương:

    C6H12O6 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C6H11O7NH4 + 2Ag + 2NH4NO3

    ⇒ nsaccarozo = 1/4.nAg = 1,5.10-3 (mol)

    ⇒ %msaccarozo nhập hỗn hợp nước rỉ đường = 5,13 %.

Xem tăng những dạng bài xích tập dượt Hóa học tập lớp 12 đem nhập đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Dạng 1: Câu chất vấn lý thuyết về đặc thù của cacbohidrat
  • Dạng 2: Các phản xạ chất hóa học của glucozơ, saccarozơ, tinh ranh bột, xenlulozơ
  • Dạng 3: Nhận biết glucozơ, saccarozơ, tinh ranh bột, xenlulozơ
  • Dạng 5: Phản ứng thủy phân tinh ranh bột, xenlulozo
  • Dạng 6: Xác lăm le công thức phân tử cacbohidrat
  • 100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat đem điều giải (cơ bạn dạng – phần 1)

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


cacbohidrat.jsp

Xem thêm: giải vở bài tập tiếng việt