phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất

Câu hỏi:

10/05/2020 67,123

A. Dùng nhằm truy vấn cho tới một thành phần bất kì nhập mảng

Bạn đang xem: phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất

Đáp án chủ yếu xác

B. Dùng nhằm quản lí lí độ dài rộng của mảng

C. Dùng trong tầm lặp với mảng

D. Dùng trong tầm lặp với mảng nhằm quản lí lí độ dài rộng của mảng

Chỉ số của mảng dùng để làm tham lam chiếu (truy cập) cho tới một thành phần bất kì nhập mảng. Cú pháp: <Tên mảng>[chỉ số];

   Đáp án: A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để nhập tài liệu kể từ keyboard cho tới mảng A với 10 thành phần là số nguyên vẹn tao người sử dụng mệnh lệnh nào là sau đây?

A. For i:=1 lớn 10 vì thế Readln(A[i]);

B. For i:= 1 lớn 10 vì thế Writeln(A[i]);

C. Dùng 10 mệnh lệnh Readln(A);

D. Cả (A), (B), (C) đều sai.

Câu 2:

Chọn câu tuyên bố đích về loại tài liệu của mảng?

A. cũng có thể người sử dụng toàn bộ những loại tài liệu nhằm thực hiện loại tài liệu của mảng

B. Kiểu tài liệu của mảng chỉ hoàn toàn có thể là loại số nguyên vẹn, số thực, loại logic, loại ký tự

C. Kiểu tài liệu của mảng là loại của những thành phần của mảng, là Integer hoặc Real

D. Kiểu tài liệu của mảng cần được khái niệm trước trải qua kể từ khóa VAR

Câu 3:

Khai báo mảng nào là là đích trong những khai báo sau đây:

A. var tuoi : array[1..15] of integer;

Xem thêm: johnny used to be one of the most

B. var tuoi : array[1.5..10.5] of integer;

C. var tuoi : aray[1..15] of real;

D. var tuoi : array[1 … 15 ] of integer;

Câu 4:

Em nên lựa chọn tuyên bố đúng vào lúc nói đến tài liệu loại mảng:

A. Dữ liệu loại mảng là giao hội những thành phần không tồn tại trật tự và từng thành phần với và một loại dữ liệu

B. Dữ liệu loại mảng là giao hội những thành phần với trật tự và từng một thành phần nhập mảng hoàn toàn có thể với những loại tài liệu không giống nhau

C. Dữ liệu loại mảng là giao hội những thành phần với trật tự và từng thành phần với và một loại dữ liệu

D. Tất cả ý bên trên đều sai

Câu 5:

Số thành phần nhập khai báo bên dưới đấy là bao nhiêu?

   Var hocsinh : array[12..80] of integer;

A. 80

B. 70

C. 69

D. 68

Câu 6:

Cú pháp khai báo sản phẩm số nào là tại đây đích nhất?

A. Var < thương hiệu sản phẩm số > : array [ < chỉ số cuối > .. < chỉ số đầu >] of < loại tài liệu >;

B. Var < thương hiệu sản phẩm số > : array [ < chỉ số đầu > .. < chỉ số cuối > ] of < loại tài liệu >;

C. Var < thương hiệu sản phẩm số > : array [ < chỉ số cuối > : < chỉ số đầu > ] of < loại tài liệu >;

Xem thêm: sử dụng 1 số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

D. Var < thương hiệu sản phẩm số > : array [ < chỉ số đầu > .. < chỉ số cuối >] for < loại tài liệu >;