phép chia cho 2 chữ số

Toán lớp 4 phân tách mang lại số với 2 chữ số học viên kế tiếp được sản xuất thân quen với phép tắc tính phân tách và những bài xích tập dượt áp dụng của phép tắc phân tách.

Bạn đang xem: phép chia cho 2 chữ số

Bài học tập này mamnonvietduc.edu.vn kế tiếp cung ứng những kiến thức và kỹ năng trọng tâm, bài xích tập dượt áp dụng của toán lớp 4 phân tách mang lại số với 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

1. Ôn tập dượt cơ hội phân tách mang lại số có một chữ số 

chia mang lại số có một chữ số

Thực hiện tại phép tắc phân tách theo dõi trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 2 phân tách 2 vì chưng 1, viết lách 1

1 nhân 2 vì chưng 2, 2 trừ 2 vì chưng 0

 • Hạ 1, 1 ko phân tách được mang lại 2, viết lách 0

  0 nhân 2 vì chưng 0, 1 trừ 0 vì chưng 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, viết lách 5

5 nhân 2 vì chưng 10, 10 trừ 10 vì chưng 0

 • Hạ 2, 2 phân tách 2 được một, viết lách 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 vì chưng 0

 • Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, viết lách 2

2 nhân 2 vì chưng 4, 4 trừ 4 vì chưng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân tách mang lại số với 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân tách không tồn tại số dư

ví dụ phân tách mang lại số với 2 chữ số phân tách hết

Thực hiện tại phép tắc phân tách theo dõi trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 20 phân tách 14 được một, viết lách 1

1 nhân 14 được 14, đôi mươi trừ 14 được 6, viết lách 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, viết lách 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 vì chưng 5, viết lách 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 vì chưng 4, viết lách 4

4 nhân 14 vì chưng 56, 56 trừ 56 vì chưng 0

Vậy năm 2016 : 14 = 144, phép tắc phân tách này là phép tắc phân tách không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân tách với số dư

chia mang lại số với nhì chữ số với dư

Thực hiện tại phép tắc phân tách theo dõi trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 51 phân tách 19 được 2, viết lách 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 vì chưng 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, viết lách 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, viết lách 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân tách 19 vì chưng 5, viết lách 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 vì chưng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phép tắc phân tách mang lại số với 2 chữ số

Những Note Khi triển khai phép tắc phân tách số với nhì chữ số

 • Phép phân tách không còn là phép tắc phân tách với số dư vì chưng 0

 • Phép phân tách với dư là phép tắc phân tách với số dư không giống 0

 • Phép phân tách với dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn tập dượt sản phẩm và phần bên trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt sản phẩm và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng hợp ý trở nên lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn hợp ý trở nên lớp nghìn

4. Bài tập dượt áp dụng toán lớp 4 phân tách mang lại số với 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, nó biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng tạo thành những tá trứng, từng tá 12 trái khoáy. Hỏi với từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân tách 19 được một, viết lách 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 vì chưng 9, viết lách 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 vì chưng 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân tách 24 vì chưng 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 vì chưng 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 vì chưng 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 vì chưng 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 vì chưng 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 vì chưng 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép tắc phân tách hết

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 72 được 2, viết lách 2

2 nhân 72 vì chưng 144, 205 trừ 144 vì chưng 61

 • Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, viết lách 8

8 nhân 72 vì chưng 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân tách 72 vì chưng 5, viết lách 5

5 nhân 72 vì chưng 360, 360 trừ 360 vì chưng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép tắc phân tách hết

đặt tính và tính

 • 168 phân tách 56 vì chưng 3, viết lách 3

Xem thêm: điểm khác nhau cơ bản giữa khởi nghĩa yên thế và phong trào cần vương là

3 nhân 56 vì chưng 168, 168 trừ 168 vì chưng 0

 • 0 phân tách 56 vì chưng 0, viết lách 0

 • Hạ 84 phân tách 56 vì chưng 1, viết lách 1

1 nhân 56 vì chưng 56, 84 trừ 56 vì chưng 28

 • Hạ 0 được 280 phân tách 56 vì chưng 5, viết lách 5

5 nhân 56 vì chưng 280, 280 trừ 280 vì chưng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép tắc phân tách không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân tách 35 vì chưng 1, viết lách 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 vì chưng 21

 • Hạ 9 được 219 phân tách 35 vì chưng 6, viết lách 6

6 nhân 35 vì chưng 210, 219 trừ 210 vì chưng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép tắc phân tách với số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 45 vì chưng 4, viết lách 4

4 nhân 45 vì chưng 180, 205 trừ 180 vì chưng 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 vì chưng 5, viết lách 5

5 nhân 45 vì chưng 225, 252 trừ 225 vì chưng 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép tắc phân tách với số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân tách 46 vì chưng 4, viết lách 4

4 nhân 46 vì chưng 184, 228 trừ 184 vì chưng 44

 • Hạ 8 được 448 phân tách 46 vì chưng 9, viết lách 9

9 nhân 46 vì chưng 414, 448 trừ 414 vì chưng 34

 • Hạ 5 được 345 phân tách 46 vì chưng 7, viết lách 7

7 nhân 46 vì chưng 322, 345 trừ 322 vì chưng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép tắc phân tách với số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân tách 57 vì chưng 8, viết lách 8

8 nhân 57 vì chưng 456, 459 trừ 456 vì chưng 3

 • 3 ko phân tách được mang lại 57 viết lách 0

 • Hạ 47 được 347 phân tách 57 vì chưng 6, viết lách 6

6 nhân 57 vì chưng 342, 347 trừ 342 vì chưng 5

 • Hạ 6 được 56 phân tách 57 ko phân tách không còn viết lách 0

0 nhân 57 vì chưng 0, 56 trừ 0 vì chưng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép tắc phân tách với số dư

Bài 3:

Thực hiện tại biểu thức theo dõi quy tắc ưu tiên: phép tắc nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất phép tắc nhân, phân tách thì triển khai trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện nên.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập dượt thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn trái khoáy mái ấm Bác Tư với 800 cây ăn trái khoáy những loại được trồng nhập 16 sản phẩm. Hỏi từng sản phẩm với từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học đảm bảo chất lượng toán lớp 4 phân tách mang lại số với 2 chữ số, học viên rất cần được chịu khó thực hiện bài xích tập dượt nhằm trở nên thục quá trình tính phép tắc phân tách. Tiếp tục theo dõi dõi mamnonvietduc.edu.vn sẽ được cung ứng thêm thắt nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích nhé.

Xem thêm: 4x ^ 2 5x