phép chia hai chữ số

Toán lớp 4 phân tách cho tới số sở hữu 2 chữ số học viên kế tiếp được sản xuất thân quen với phép tắc tính phân tách và những bài xích tập luyện áp dụng của phép tắc phân tách.

Bạn đang xem: phép chia hai chữ số

Bài học tập này mamnonvietduc.edu.vn kế tiếp cung ứng những kỹ năng trọng tâm, bài xích tập luyện áp dụng của toán lớp 4 phân tách cho tới số sở hữu 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong xem thêm nhé.

1. Ôn tập luyện cơ hội phân tách cho tới số có một chữ số 

chia cho tới số có một chữ số

Thực hiện nay phép tắc phân tách bám theo trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện cần.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 2 phân tách 2 vị 1, viết lách 1

1 nhân 2 vị 2, 2 trừ 2 vị 0

 • Hạ 1, 1 ko phân tách được cho tới 2, viết lách 0

  0 nhân 2 vị 0, 1 trừ 0 vị 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, viết lách 5

5 nhân 2 vị 10, 10 trừ 10 vị 0

 • Hạ 2, 2 phân tách 2 được một, viết lách 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 vị 0

 • Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, viết lách 2

2 nhân 2 vị 4, 4 trừ 4 vị 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân tách cho tới số sở hữu 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân tách không tồn tại số dư

ví dụ phân tách cho tới số sở hữu 2 chữ số phân tách hết

Thực hiện nay phép tắc phân tách bám theo trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện cần.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 20 phân tách 14 được một, viết lách 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, viết lách 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, viết lách 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 vị 5, viết lách 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 vị 4, viết lách 4

4 nhân 14 vị 56, 56 trừ 56 vị 0

Vậy năm 2016 : 14 = 144, phép tắc phân tách này là phép tắc phân tách không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân tách sở hữu số dư

chia cho tới số sở hữu nhì chữ số sở hữu dư

Thực hiện nay phép tắc phân tách bám theo trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện cần.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 51 phân tách 19 được 2, viết lách 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 vị 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, viết lách 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, viết lách 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân tách 19 vị 5, viết lách 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 vị 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phép tắc phân tách cho tới số sở hữu 2 chữ số

Những cảnh báo Khi triển khai phép tắc phân tách số sở hữu nhì chữ số

 • Phép phân tách không còn là phép tắc phân tách sở hữu số dư vị 0

 • Phép phân tách sở hữu dư là phép tắc phân tách sở hữu số dư không giống 0

 • Phép phân tách sở hữu dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn tập luyện sản phẩm và lớp bên trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt sản phẩm và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng phù hợp trở nên lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn phù hợp trở nên lớp nghìn

4. Bài tập luyện áp dụng toán lớp 4 phân tách cho tới số sở hữu 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, nó biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng tạo thành những tá trứng, từng tá 12 trái khoáy. Hỏi sở hữu từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân tách 19 được một, viết lách 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 vị 9, viết lách 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 vị 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân tách 24 vị 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 vị 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 vị 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 vị 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 vị 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 vị 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép tắc phân tách hết

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 72 được 2, viết lách 2

2 nhân 72 vị 144, 205 trừ 144 vị 61

 • Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, viết lách 8

8 nhân 72 vị 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân tách 72 vị 5, viết lách 5

5 nhân 72 vị 360, 360 trừ 360 vị 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép tắc phân tách hết

đặt tính và tính

 • 168 phân tách 56 vị 3, viết lách 3

Xem thêm: cảm nhận về bài thơ quê hương của tế hanh

3 nhân 56 vị 168, 168 trừ 168 vị 0

 • 0 phân tách 56 vị 0, viết lách 0

 • Hạ 84 phân tách 56 vị 1, viết lách 1

1 nhân 56 vị 56, 84 trừ 56 vị 28

 • Hạ 0 được 280 phân tách 56 vị 5, viết lách 5

5 nhân 56 vị 280, 280 trừ 280 vị 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép tắc phân tách không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân tách 35 vị 1, viết lách 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 vị 21

 • Hạ 9 được 219 phân tách 35 vị 6, viết lách 6

6 nhân 35 vị 210, 219 trừ 210 vị 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép tắc phân tách sở hữu số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 45 vị 4, viết lách 4

4 nhân 45 vị 180, 205 trừ 180 vị 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 vị 5, viết lách 5

5 nhân 45 vị 225, 252 trừ 225 vị 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép tắc phân tách sở hữu số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân tách 46 vị 4, viết lách 4

4 nhân 46 vị 184, 228 trừ 184 vị 44

 • Hạ 8 được 448 phân tách 46 vị 9, viết lách 9

9 nhân 46 vị 414, 448 trừ 414 vị 34

 • Hạ 5 được 345 phân tách 46 vị 7, viết lách 7

7 nhân 46 vị 322, 345 trừ 322 vị 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép tắc phân tách sở hữu số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân tách 57 vị 8, viết lách 8

8 nhân 57 vị 456, 459 trừ 456 vị 3

 • 3 ko phân tách được cho tới 57 viết lách 0

 • Hạ 47 được 347 phân tách 57 vị 6, viết lách 6

6 nhân 57 vị 342, 347 trừ 342 vị 5

 • Hạ 6 được 56 phân tách 57 ko phân tách không còn viết lách 0

0 nhân 57 vị 0, 56 trừ 0 vị 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép tắc phân tách sở hữu số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức bám theo quy tắc ưu tiên: phép tắc nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất phép tắc nhân, phân tách thì triển khai trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện cần.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập luyện thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn trái khoáy ngôi nhà Bác Tư sở hữu 800 cây ăn trái khoáy những loại được trồng nhập 16 sản phẩm. Hỏi từng sản phẩm sở hữu từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học chất lượng toán lớp 4 phân tách cho tới số sở hữu 2 chữ số, học viên rất cần được cần mẫn thực hiện bài xích tập luyện nhằm trở nên thục quá trình tính phép tắc phân tách. Tiếp tục bám theo dõi mamnonvietduc.edu.vn và để được cung ứng thêm thắt nhiều kỹ năng hữu dụng nhé.

Xem thêm: địa hình liên bang nga có đặc điểm