quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Exercise 1: Chia động kể từ theo phương thức trúng nhằm hoàn thành xong câu.

1. She ………………. (call) Mr Lam at 8 last night, but he (not be) ………………. at trang chính. He (study) ………………. at the library.

Bạn đang xem: quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

2. Linh ………………. (not hear) the thunder during the storm last night because she ………………. (sleep)

3. It was beautiful last Monday when I went for a walk in the park. The sun ………………. (shine). The birds ………………. (sing)

4. They ………………. (talk) about something when I………………. (walk) into the bedroom.

5. Linda went to tướng her friends ‘house, but her friend ………………. (not be) there. He (play) ………………. soccer in the vacant lot down the street.

6. The boy ………………. (fall) asleep while his mom ………………. (read) him a story.

7. She really enjoyed my holiday last year. While it ………………. (snow) in Malay, the sun ………………. (shine) in Florida.

8. While Mya ………………. (shovel) snow from her driveway yesterday, her boyfriend ………………. (bring) her a cup of hot chocolate.

9. She ………………. (have) a xế hộp accident last month. She ………………. (drive) down the street when suddenly a lorry ………………. (hit) her xế hộp from behind.

10. 5 years ago, the government ………………. (decide) to tướng begin a food programme. At that time, many people in the rural areas ………………. (starve) due to tướng several years of drought.

Exercise 2: Tìm và sửa lỗi trong những câu bên dưới đây

1. He was play badminton when I called him.

2. Was she study English at 8 p.m. yesterday?

3. What was he tự while his mother was making lunch? 

4. Where did you went last Monday? 

5. He turn on the TV, but nothing happened. 

6. She got up early and have breakfast with her family yesterday morning. 

7. Hoa didn't broke the flower vase. I did. 

8. Last weekend, my friend and I go to tướng the beach on the bus.

Đáp án

Exercise 1: Chia động kể từ theo phương thức trúng nhằm hoàn thành xong câu.

1. was calling - wasn't - was studying


2. didn't hear - was sleeping


3. was shining - were singing


4. were talking - walked


5. weren't - were playing


6. fell - was reading


7. was snowing - was shining


8. was shoveling - was bringing


9. had - was driving – hit

Xem thêm: cách tính sin cos tan


10. decided - were starving

Exercise 2: Tìm và sửa lỗi trong những câu bên dưới đây

Câu

Sửa lỗi

1. He was play badminton when I called him.

He was playing badminton when I called him.

2. Was she study English at 8 p.m. yesterday?

Was she studying English at 8 p.m. yesterday?

3. What was he tự while his mother was making lunch? 

What was he doing while his mother was making lunch? 

4. Where did you went last Monday? 

Where did you going last Monday? 

5. He turn on the TV, but nothing happened.

He was turning on the TV, but nothing happened. 

6. She got up early and have breakfast with her family yesterday morning. 

She was getting up early and having breakfast with her family yesterday morning. 

7. Hoa didn't broke the flower vase. I did. 

Hoa didn't breaking the flower vase. I did. 

8. Last weekend, my friend and I go to tướng the beach on the bus.

Last weekend, my friend and I were going to tướng the beach on the bus.

Bài ghi chép bên trên đang được cung ứng cụ thể những kiến thức và kỹ năng xoay xung quanh thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp tục với mọi bài xích luyện thực hành thực tế cơ bạn dạng. Hy vọng nội dung bài viết bên trên đang được giúp cho bạn phân biệt nhanh gọn lẹ và dùng thành thục cấu tạo nhị thì này, hãy nhờ rằng cầm thiệt Chắn chắn những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng về phong thái dùng, công thức gần giống ghi ghi nhớ những tín hiệu nhận ra căn bạn dạng nhé!

Xem thêm:

  • Phân biệt thì Quá khứ đơn và Quá khứ hoàn thành xong

  • Phân biệt thì lúc này đơn và quá khứ đơn

  • Phân biệt thì Tương lai đơn và Tương lai ngay gần

  • Phân biệt thì Hiện bên trên hoàn thành xong và Quá khứ đơn

    Xem thêm: hope + to v hay ving

Tự tin tưởng ghi điểm Lúc rèn luyện với IDP!

Bài ghi chép bên trên đang được đã cho thấy những kiến thức và kỹ năng tổng quan liêu và bài xích luyện kiểu để giúp đỡ chúng ta hiểu thêm thắt về thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp tục vô phần tranh tài IELTS.. Hy vọng đó là được xem là mối cung cấp tìm hiểu thêm hữu ích cho mình vô quy trình luyện ganh đua IELTS. 

Nếu mình muốn lần hiểu thêm thắt về dạng bài xích này, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm kho tư liệu luyện ganh đua IELTS sẵn đem của IDP bao hàm những Hội thảo IELTS , Khóa học tập luyện ganh đua và những mẹo kể từ những Chuyên Viên IELTS quốc tế. Như vậy tiếp tục giúp cho bạn thích nghi với cấu tạo bài xích ganh đua, học tập cơ hội phân chia thời hạn hợp lí giúp cho bạn sẵn sàng nhất hoàn toàn có thể cho những bài xích đánh giá.

Và khi chúng ta đang được sẵn sàng, hãy ĐK ganh đua IELTS với IDP tức thì hôm nay!