she has a wonderful voice but unfortunately she never gets the to sing in public

Câu hỏi:

11/05/2023 2,839

Bạn đang xem: she has a wonderful voice but unfortunately she never gets the to sing in public

D. chance

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích: get the chance đồ sộ V: sở hữu thời cơ thực hiện gì

Dịch: Cô ấy sở hữu một giọng hát ấn tượng tuy nhiên thiệt rủi ro, cô ấy ko lúc nào sở hữu thời cơ được hát trước công bọn chúng.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Even if rural areas are winning or losing from increased trade, however, remains uncertain.

A. Even if

B. or

C. however

D. remains

Câu 2:

We got our mail ______ yesterday.

A. been delivered

B. delivered

C. delivering

D. đồ sộ deliver

Câu 3:

The lung cancer mortality rate rose six-fold in males when mass truyền thông started covering the health risks of smoking.

A. mortality rate

Xem thêm: nhật thực và nguyệt thực

B. rose

C. covering

D. health

Câu 4:

The telescope will photograph distant galaxies, ______ an attempt đồ sộ understand their past.

A. on

B. for

C. with

D. in

Câu 5:

I wasn't sure how Belinda would react because I ____ her long.

A. didn't know

B. wasn't knowing

C. hadn't been knowing

D. hadn't known

Câu 6:

None of the students ___________ the test yet.

A. have finished

B. has finished

C. finished

Xem thêm: đánh cờ tướng 2 người

D. is finishing