so sánh hơn của far

Với trạng kể từ kết giục bởi vì -ly, các bạn cần dùng more muốn tạo trở nên mẫu mã đối chiếu rộng lớn, và most muốn tạo trở nên đối chiếu rộng lớn nhất.

Trạng từ So sánh hơn So sánh rộng lớn nhất
quietly more quietly most quietly
slowly more slowly most slowly
seriously more seriously most seriously
Ví Dụ
  • The teacher spoke more slowly lớn help us lớn understand.
  • Could you sing more quietly please?

Với những trạng kể từ cộc ko tận nằm trong bởi vì -ly những mẫu mã đối chiếu rộng lớn và đối chiếu rộng lớn nhất y chang với tính từ: thêm thắt -er nhằm đối chiếu rộng lớn và -est nhằm đối chiếu rộng lớn nhất. Nếu trạng kể từ tận nằm trong bởi vì e thì vô hiệu hóa e trước lúc thêm thắt -er hoặc -est.

Bạn đang xem: so sánh hơn của far

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Trạng từ So sánh hơn So sánh rộng lớn nhất
hard harder hardest
fast faster fastest
late later latest
Ví Dụ
  • Jim works harder phàn nàn his brother.
  • Everyone in the race ran fast, but John ran the fastest of all.

Một số trạng kể từ với dạng đối chiếu và đối chiếu phi lý.

Trạng từ So sánh hơn So sánh rộng lớn nhất
badly worse worst
far farther/further farthest/furthest
little less least
well better best
Ví Dụ
  • The little boy ran farther phàn nàn his friends.
  • You're driving worse today phàn nàn yesterday !
  • He played the best of any player.