some manufacturers are not only raising their prices but also decreasing the production of its

Câu hỏi:

18/03/2020 128,956

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Bạn đang xem: some manufacturers are not only raising their prices but also decreasing the production of its

Some manufacturers are not only (A) raising their prices (B) but also (C) decreasing the production of their products (D) as well.

D. as well

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Câu trúc: - not only ....but also ~ not only ....but ....as well (không những ....nhưng mà còn)

E.g: She not only sings beautifully but also dances well.

Dịch: Một số nhà tạo ra không chỉ đội giá trở nên mà còn phải hạn chế năng suất của những thành phầm.

Do đó: as well => lược bỏ

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Tom may get into hot water when driving at full tốc độ after drinking wine.

A. get into trouble

B. stay safe  

C. fall into disuse  

D. keep calm

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Emissions from factories and exhaust fumes from vehicles can have detrimental effects on our health.

A. beneficial        

B. neutral    

C. needy     

D. harmful

Câu 3:

Your sister seldom cooks meals, _________?

A. did she  

B. didn’t she         

Xem thêm: trong trường hợp nào sau đây ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm

C. does she 

D. doesn’t she

Câu 4:

On my birthday, my mother gave bủ a _________.

A. new xanh rì German car 

B. blue German new car

C. new German xanh rì car

D. German new xanh rì car

Câu 5:

- Hoa: “Would you mind closing the door?” - Hung: “ _________.”

A. Yes, of course. Are you tired?

B. No, not at all. I’ll bởi it nowChọn đáp án B

Hoa: “Phiền các bạn ngừng hoạt động lại hộ bản thân được không?”

Hung: “ _________”  

A. Ừ, tất yếu là phiền rồi. Cậu mệt nhọc à?

B. Không, ko phiền gì. Tớ tiếp tục đóng góp ngay lập tức.

C. Có. Cậu hoàn toàn có thể đóng góp này lại.

D. Đừng lo ngại. Cứ nối tiếp đi

C. Yes, I bởi. You can close it.

D. Don’t worry. Go ahead!

Câu 6:

All candidates will be treated equally, _________ of their age or background.

A. irrelevant         

B. discounting      

C. notwithstanding         

Xem thêm: bài 2 trang 10 sgk toán 12

D. irrespective