the discovery of the new planet was regarded as a major breakthrough in astronomy

Câu hỏi:

27/03/2020 36,971

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: the discovery of the new planet was regarded as a major breakthrough in astronomy

The discovery of the new planet was regarded as a major breakthrough

C. considered

Đáp án chủ yếu xác

Chọn C

promise (v): hứa

doubt (v): ngờ vực ngờ

refuse (v): kể từ chối

be regarded as = be considered as : được nhìn nhận là

Tạm dịch: Sự vạc xuất hiện hành tinh nghịch mới nhất và được xem như là một bước ngoặt vô ngành thiên văn học

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Mike became a father. He felt a strong sense of responsibility towards his parents.

A. Were Mike đồ sộ become a father himself, he would feel a strong sense of responsibility towards his parents. 

B. Only after Mike had become a father himself did he feel a strong sense of responsibility towards his parents. 

C. Had Mike become a father himself, he would have felt a strong sense of responsibility towards his parents. 

D. Not until he felt a strong sense of responsibility towards his parents did Mike become a father himself.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Jenifer rejected the job offer. She now regrets it.

A. Jenifer regrets not having rejected the job offer.

B. If only Jenifer didn’t reject the job offer. 

C. Jenifer wishes she hadn’t rejected the job offer.

D. Jenifer regrets đồ sộ reject the job offer.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Paul noticed a job advertisement while he     along the street.

A. was walking

Xem thêm: ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở duyên hải nam trung bộ là

B. would walk

C. walked

D. had walked

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

These days, many people only read printed newspapers once in a while as they tend đồ sộ access information online.

A. regularly

B. attentively

C. occasionally

D. selectively

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

Sally paid for her travel in advance, but it wasn’t necessary.

A. Sally needn't have paid for her travel in advance. 

B. Sally might not have paid for her travel in advance. 

C. Sally may not have paid for her travel in advance. 

D. Sally couldn’t have paid for her travel in advance.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

''What are you going đồ sộ tự after school, Anne?'' Kevin asked.

A. Kevin asked Anne what was she going đồ sộ tự after school. 

B. Kevin asked Anne what she was going đồ sộ tự after school. 

C. Kevin wanted đồ sộ know what Anne would tự after school. 

Xem thêm: soạn bài phong cách ngôn ngữ báo chí

D. Kevin wanted đồ sộ know what would Anne tự after school.