the homework he was allowed to go out with his friends

Câu hỏi:

07/09/2021 36,323

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

Bạn đang xem: the homework he was allowed to go out with his friends

________ the homework, he was allowed vĩ đại go out with his friends.

D. Having finished

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Kiến thức :  Rút gọn gàng mệnh đề trạng ngữ

Giải thích: Khi nhì mệnh đề nằm trong công ty ngữ, và câu ham muốn nhấn mạnh vấn đề hành vi phía đằng trước được hoàn thành xong đoạn trước rồi hành vi đàng sau mới mẻ xẩy ra thì tất cả chúng ta người sử dụng công thức: Having + P2, S+Ved. Đáp án D.

Tạm dịch: Sau Khi hoàn thành xong đoạn bài xích tập dượt về mái ấm, anh ấy được phép tắc đi dạo với những người dân chúng ta của mình

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

When I last saw him, he ______ in London

A. has lived

B. is living

C. was living

D. has been living

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

I remember she wore a ______dress vĩ đại go out with her boyfriend last week

A. cốt tông white Vietnamese

B. Vietnamese white cotton

C. white Vietnamese cotton

D. white cốt tông Vietnamese

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

Many exam candidates lose marks simply ________ they tự not read the questions properly

A. because of

B. because

Xem thêm: đạo hàm của sin bình x

C. due to

D. owing that

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

I deeply regret having spoken vĩ đại her ví severely yesterday. She was badly hurt

A. If only I could apologize vĩ đại her for having spoken vĩ đại her ví severely yesterday.

B. I wish I hadn’t spoken vĩ đại her ví severely yesterday.

B. I wish I hadn’t spoken vĩ đại her ví severely yesterday.

D. If I hadn’t spoken vĩ đại her ví severely yesterday, she wouldn’t be badly hurt.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the sentence that best completes each of the following exchanges

David is talking vĩ đại Linda after a tiệc ngọt.

- David: “Would you lượt thích bầm vĩ đại give you a ride home?”

- Linda: “________”

A. That’s be great, thanks.

B. Sorry, you’re not my type.

C. Yes, I’m riding trang chính now.

D. No, thanks. I don’t lượt thích riding.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

A good artist (A) like a good engineer learns (B) as much from (C) their mistakes as (D) from successes

A. like

B. as

C. their

Xem thêm: trong trường hợp nào sau đây ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm

D. from