their chances of success are small

Câu hỏi:

23/03/2020 12,978

Bạn đang xem: their chances of success are small

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

Their chances of success are small.

A. It’s not very likely that they will succeed 

Đáp án chủ yếu xác

B. They will definitely be successful 

C. It’s very likely that they will succeed 

D. They won’t have any chances of being successful

Đáp án A.

Nghĩa câu gốc: Cơ hội thành công xuất sắc của mình là cực kỳ nhỏ.

Đáp án A với nghĩa tương tự: Rất không tồn tại kĩ năng rằng chúng ta tiếp tục thành công xuất sắc.

Các đáp án còn sót lại truyền đạt sai nghĩa gốc:

C. It’s very likely that they will succeed: Rất với khả năng rằng họ tiếp tục trở nên công.

B. They will definitely be successful: Họ chắc hẳn rằng tiếp tục thành công xuất sắc.

D. They won’t have any chances of being successful: Họ tiếp tục không tồn tại thời cơ thành công xuất sắc nào là đâu.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the Setter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Every day I  up at 6 o’clock, ________ breakfast at seven o’clock and ______ for work at 8 o’clock

A. get- eat- leave

B. have got- eating- leaving 

C. got- ate- left

D. will get- have eaten- left

Câu 2:

Mark the Setter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Reading the story of the ________ having her dress torn off in the lift reminded meof my friend’s wedding.

A. groom

B. bride

C. celibate

D. groomsman

Câu 3:

Mark the Setter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

The Games really became a festival that impressed sports ________.

A. enthusiasts

B. enthusiasm

Xem thêm: they are going to the pool

C. enthuse

D. enthusiastic

Câu 4:

Mark the Setter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

On behalf of the referees and athletes, referee Hoang Quoc Vinh and shooter Nguyen Manh Tuong swore vĩ đại an oath of”__________, Honesty and Fair Play”.

A. Performance

B. Delegation

C. Participation

D. Solidarity

Câu 5:

Mark the Setter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

The road is _______ .

A. so sánh slippery that we drove fast

B. so sánh slippery for us vĩ đại drive fast 

C. too slippery for us vĩ đại drive

D. too slippery that we can't drive fast.

Câu 6:

Mark the Setter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

In the 22nd SEA Games in 2003, the country _________ the competition with 340 medals, including 156 golds, 91 silvers and 93 bronzes.

A. defended

B. cost

C. topped

D. ranked

Câu 7:

Mark the Setter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Is Miss Wilson very fond _____ French food? - No, she is not used ______ having French food.

A. over / with

B. of / to 

C. off / for

D. in / about

Đáp Án B.

- To be fond of with something: Hài lòng, yêu thích với loại gì
- Cấu trúc “Be used vĩ đại with something/V-ing”, tức là thân quen dần dần với việc gì.
Dịch câu: Cô Wilson cực kỳ mến món ăn Pháp đích thị không? Không, cô ấy ko thân quen món ăn Pháp lắm.

Xem thêm: mục đích cuối cùng của cạnh tranh là

TÀI LIỆU VIP VIETJACK