tính bằng hai cách lớp 4

Bài 1:                         Bài 2:Cách 1 : 4218 : ( 2 x 3 )         Cách 1 : ( 27 x 108 ) : 9                                            = 4218 :   6                  = 2916     : 9       = 703                        = 324

Bạn đang xem: tính bằng hai cách lớp 4

Cách 2 : 4218 : ( 2 x 3 )          Cách 2 : ( 27 x 108 ) : 9      = 4218 : 2 : 3                   =  27 x 108  : 9       =2109   :3                   =  27 x   12       = 703                         =  324

Bài 2: Tính vì thế nhị cơ hội :

a) 2205 : (35 x 7)

b) 3332 : (4 x 49)

Bài 1 (trang 169 SGK Toán 4): Tính vì thế nhị cơ hội :

Tính vì thế nhị cơ hội (6/11 + 5/11) x 3/7 | Để học tập chất lượng Toán 4

Lời giải:

Quảng cáo

Tính vì thế nhị cơ hội (6/11 + 5/11) x 3/7 | Để học tập chất lượng Toán 4

Bài 1 (trang 76 Toán lớp 4):

a) Tính vì thế nhị cách:

(15 +35) : 5;

(80 +4) : 4

b) Tính vì thế nhị cơ hội (theo mẫu)

Mẫu: 12 : 4 + trăng tròn : 4 = ?

12 : 4 + trăng tròn : 4

= 3 + 5 = 8

12 : 4 + trăng tròn : 4

= (12+20) : 4

= 32 :4 = 8

18 : 6 + 24 : 6;

60 : 3 + 9 : 3.

Lời giải:

Xem thêm: the amount spent on defense is in sharp contrast to that spent on housing and health

Quảng cáo

a) (15 +35) : 5 = ?

Cách 1: (15 +35) : 5

= 50 : 5 = 10

Cách 2: (15 +35) : 5

= 15 : 5 + 35 : 5

= 3 + 7 = 10

+) (80 +4) : 4 = ?

Cách 1:(80 +4) : 4

= 84 : 4 = 21

Quảng cáo

Cách 2:(80 +4) : 4

= 80 : 4 + 4 :4 = trăng tròn +1 = 21

b) 18 : 6 + 24 : 6 = ?

Cách 1: 18 : 6 + 24 : 6

= 3 + 4 = 7

Cách 2: (18 + 24) : 6

= 42 : 6 = 7

+) 60 : 3 + 9 : 3 =?

Cách 1: 60 : 3 + 9 : 3

= trăng tròn + 3 = 23

Cách 2: 60 : 3 + 9 : 3

=(60 +9) : 3 = 23

Xem thêm: she sent me a letter

Tác giả

Bình luận